Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Erstatning etter avlingssvikt grunnet tørke

På grunn av årets tørkeperiode forventes det nasjonalt mange flere søknader om klimabetinget avlingssvikt enn normalt.

I Verdal er det ikke like ille som sør i landet, men også her er det noen som har fått dårligere avling. Halmball (illustrasjonsfoto), foto: Gunn Åse Letnes
Det mulig å få erstatning for tap ut over 30% av gjennomsnittlig avling.
Det er mulig å søke om forskuddsutbetaling av opptil 70% av antatt erstatning.

Mulig tap skal meldes med en gang. Dersom tapet er godt dokumentert er det mulig å få erstatning selv om man enda ikke har varslet. Ta kontakt med landbrukskontoret så snart som mulig.
Søknadsfristen er 31.oktober, men det anbefales å søke når man har dokumentasjon på årets avling.

Årets avling og gjennomsnittlig avling skal dokumenteres og samsvare med produksjonssøknad. Gjennomsnittsavling regnes ut fra 5 av de 6 siste år. I tillegg skal det oppgis utfyllende informasjon for skadeårsak. Dette fordi det skal vurderes hvor stor del av avlingssvikten som skyldes klimaskade og hvor stor del som ev. kan tilskrives andre forhold. Derfor må søker beskrive skadeårsak, hendelsesforløp og driftsform. Vurderingspunkter kan være klima, jordtype, sådato, gjødsling, alder på eng, reparasjon av eng etter isbrann, høstetidspunkt, antall slåtter og tiltak mot skadegjørere. Det er krav om at man skal ha gjort så godt man kan for å forebygge skade. Det gis ikke erstatning til avling som ikke er forsøkt høstet. Verdal kommune vil måle opp fôrlageret sammen med grovfôrprodusentene som søker. Dette gjøres når avlinga er høstet, og helst før eller når dyra settes inn. Det gjennomføres også en risikobasert kontroll av innmeldte saker.

I år er det spesielle regler på grunn av fôrmangel. Produsenter som har høstet korn som grovfôr vil i 2018 få avlingssvikt beregnet for korn. Høstet grôvfor regnes om til korn. Eventuell avling av raigras som produksjon nr2 regnes ikke med i skadeårets avling. Det gjør heller ikke avling fra arealer avsatt til grønngjødsling eller arealer med fangvekster. Har det blitt sådd/plantet en ny vekst fordi kornavlinga ble ødelagt kan produsenten selv velge hvilken vekst det skal søkes arealtilskudd for.

Lenker

Mer om avlingsskadeerstatning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Spesielt for 2018
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/viktig-for-sokere-2018

Søknadsskjema
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/Publisert: 07.09.2018 10:16 Sist endret: 07.09.2018 12:00

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS