Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

Varsel om oppstart planarbeid

Nye Vinne og Ness skole, gbnr 282/66 m.fl.,Verdal kommune.

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å legge til rette for Nye Vinne og Ness skole, ved utvidelse av eksisterende Vinne skole. Aktuelle temaer i planarbeidet kan bli nærmiljø og friluftsliv, ev. naturmiljø, kulturminner, grunnforhold og klimatilpasning, høyspent, folkehelse/universell og utforming, og trafikk/trafikksikkerhet herunder skoleveg og kjøreadkomst. Dagens hovedkjøreatkomst via Klokkeveien planlegges videreført.
Det kan bli aktuelt med parallell byggesaksbehandling.
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Referat fra oppstartsmøte   PDF
  
Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 25.02.2019 rettes til forslagsstillers kontaktperson:LINK arkitektur AS v/ Randi Nicolaisen, Postboks 383, 0102 Oslo eller RN@linkarkitektur.no.

Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Foreløpig avgrensning vises i kartutsnittet under. (klikk på kartutsnittet for større format):

KartutsnittPublisert: 28.01.2019 10:00 Sist endret: 01.02.2019 17:32

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS