Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Oppstart av planarbeid – varsel om utvidelse av planområde

Varsel om utvidelse av planområde for Stiklestad Alle 2-8.

Viser til tidligere varsling i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for Stiklestad allé 2-8.

I forbindelse med dette varselet har vi mottatt anmodning fra Trøndelag fylkeskommune om å utvide planområdet til også å omfatte deler av eiendommen gnr. 21 bnr. 1 (Østvold). Planer om nye investeringer ved Verdal videregående skole vil sannsynligvis medføre økt arealbehov for skolen.

Det aktuelle arealet ligger på nordsiden av elva Kvisla og er dyrkajord som er avsatt til framtidig offentlig byggeområde i kommunedelplan for Verdal by

Kart som viser utvidelsen av området
Utsnitt av kommunedelplan for Verdal by

Formålet med reguleringsplanen er som tidligere varslet å legge til rette for mer offentlig bebyggelse innenfor planområdet. Verdal kommune ønsker å etablere et helsebygg som skal inneholde omsorgsboliger, sykehjemsplasser og fellesfunksjoner som bl.a. sentralkjøkken.

Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføre en utviklingsplan ved Verdal vgs første halvår 2018, med sikte på realisering av en større ombygging/nybygg i perioden 2019-21.

Forslag til planavgrening med utvidelse er vist med stiplet strek på kart nedenfor:

Kart som viser forslag til planavgrensing

For evt. innspill eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes:

Norconsult AS, Konges gate 27, 7713 Steinkjer v/ arealplanlegger Pål S Gauteplass tlf. 41420240 / e-post: pal.gauteplass@norconsult.com.

I forbindelse med planarbeidet ønskes det velkommen til et åpent informasjons- og dialogmøte i kommunestyresalen, Verdal rådhus tirsdag 09.01. kl. 18.00 -19.30.
Tema på møtet er gjennomgang av planprogrammet og den videre planprosessen fram mot utbygging.

Frist for eventuelle supplerende innspill til planarbeidet settes til 29.01.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 Publisert: 08.01.2018 11:00 Sist endret: 08.01.2018 11:02

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS