Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget ved barnehagen 2017/2018

Foreldrerpresentanter:

Ansattes representanter:

Kommunal reresentant: 

Styrer har møte- og uttalerett. 

Mer informasjon om samarbeidsutvalgets rolle:
Samarbeidsutvalget (SU) skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Som rådgivende organ skal utvalget brukes aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen. Som kontaktskapende organ skal utvalget arbeide aktivt for å sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til barnehagen. Eks: dugnader, temakvelder, ulike markeringer med barna. Også et ansvar opp mot forhold til lokalsamfunnet. Som samordnede organ skal utvalget i ulike sammenhenger, også der det oppstår konflikter, arbeide for å finne fram til felles løsninger.

SU skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke driver innenfor de rammene som settes av gjeldene lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

SU består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen, eier og styrer.
Foreldrerådet velger hvem av foreldre/foresatte som skal sitte i samarbeidsutvalget.
Personalet velger hvem av ansatte som skal sitte i samarbeidsutvalget.
Det skal være to representanter fra foreldre og ansatte og en representant fra eier, styrer har møte-, tale og forslagsrett.

Representantene for ansatte og foreldre velges for ett år av gangen. Men det er mulighet å bli gjenvalgt. Det er eier som fastsetter hvor lenge eiers representant skal sitte – i Verdal kommune er det praktisert 4 år i forhold til valgperiode.
Det skal avholdes minimum 3 SU møter i løpet av barnehageåret.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet for foreldrene forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Alle saker som skal behandles, skal meldes inn på forhånd til styrer, som kaller inn til møter. Det er den valgte leder som er møteleder og sekretæren (som vanligvis er styrer) sørger for at det skrives referat. Referat fra møtene i SU sendes ut til alle foreldre og ansatte. Sekretær har ansvar for dette.

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

 • Skal fastsette barnehagens årsplan, gjennom aktiv deltakelse være med på å utforme innholdet i årsplanen.
 • Være med å bidra med innspill til brukerundersøkelser (kommunalt nivå)
 • Være med å bidra med innspill til analyse av barnehagens vurderingsarbeid
 • Skal ved dispensasjoner fra normen om pedagogisk bemanning legge ved en uttalelse ved eiers søknad
 • Skal forelegges større driftsendringer (dette gjelder for eksempel ikke gruppeinndelinger av barn)
 • Skal forelegges endring i arealutnyttelse – krever politisk vedtak
   

Saker som kan drøftes i SU:

 • Foreldrenes rett /muligheter til medvirkning i barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Praktiseringen av barnehagens formål og pedagogiske plattform
 • Drøfte forvaltingen av barnehagens budsjett
 • Arrangementer i barnehagen
 • Innhold på foreldremøter
   

Leder i samarbeidsutvalget sine oppgaver:

 • Ha et samarbeid med styrer om innkalling til møter i SU
 • Ha kontakt med styrer
 • Lede møtene i SU
 • Være en kontaktperson for foreldrene
 • Være kontakt person utenom barnehagen – for eksempel å delta på kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal (KFUV) sammen med den andre foreldrerepresentanten.
   

Når det velges 2 foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget er det lurt at en av disse representantene blir leder i et arbeidsutvalg.

Publisert: 04.11.2009 14:24 Sist endret: 29.01.2018 09:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS