Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Aktivisering på ettermiddag

Prosjektrapport fra prosjektet "Aktivisering på ettermiddag", et prosjekt i Undervisningssykehjemmet.
(utskriftsvennlig versjon i PDF finner du her)

 
Bakgrunn for prosjektet     Til toppen av siden
Stortingsmelding 25 (2005-2006) har stort fokus på økt kvalitet i omsorgstjenesten.
 
Demente er en stor brukergruppe som vil øke fremover med bakgrunn av lengre levetid og flere eldre. Demensplan 2015 ,”Den gode dagen”, fokuserer bla. på vektlegging av tiltak tidlig i sykdomsforløpet, da dette vil kunne forebygge tilleggslidelser og bedre livskvaliteten. Demente er en sammensatt gruppe med ulike behov. Aktivitet er en viktig del av det totale tjenestetilbudet, og i mange tilfeller vil aktivitet være avgjørende i forhold til om den enkelte kan fortsette å bo hjemme eller trenger institusjonsplass.
 
Verdal kommune deltar i et Nasjonalt prosjekt hvor dagtilbud for demente og pårørende arbeid er to av fokusområdene. Vi har fått på plass dagtilbudet ”Gode øyeblikk”, hvor vi pr. i dag har 2 grupper med totalt 16 hjemmeboende personer som får dagtilbud en dag i uken. Dette er personer med en dement diagnose eller hukommelsestap. I tillegg har vi et prosjekt kalt ”Gården som opplevelsesarena for demente”. En gruppe beboere på Verdal Bo- og Helsetun får gjennom dette prosjektet tilbud om aktivisering på Lein gård. Så langt er ikke organisert og tilrettelagt aktivitet tilrettelagt på ettermiddag/kveld for denne brukergruppen tidligere vært utprøvd i Verdal kommune.
 
Ørmelen Bo- og Helsetun, avd. Fredheim, Vinne/Vuku Omsorg og Velferdsdistrikt, har tatt initiativ til å prøve ut dette i samarbeid med hjemmesykepleien på samme distrikt og prosjektleder for undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag.
Aktivisering på ettermiddag/kveld, som et supplement til ”ordinær” dagaktiviteter.

"Fra ord til handling"     Til toppen av siden
Enkeltpersoner ved avdeling Fredheim ved ØBH, har i flere år snakket om behovet og mulighetene for aktivisering på ettermiddagstid. Vi opplevde høsten 2008 at det ble mange med arbeidsklær på avdelingen i en periode. Det var i tillegg til fast personale; studenter, elever, aktivt sykmeldte m.m. Dette førte til tider til mere kaos enn nytte, samtidig som vi har ett ansvar for opplæring og gode læremuligheter m.m. for høgskolestudenter på avdelingen. Det ble da satt fart i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

Mål med prosjektet     Til toppen av siden
Skaffe erfaring med å etablere et aktiviseringstilbud for personer med
hukommelsesproblemer/ demenstilstand på ettermiddag/kveld. Gjennomføre 5
aktiviseringsettermiddager/kvelder i perioden november til desember 2008, uke 47, 48, 49 og 50.

Overordnet organisering / planlegging     Til toppen av siden
Gruppa hadde flere planleggingsmøter for å planlegge blant annet innhold, hvilke og hvor mange brukere som kunne være aktuelle, klokkeslett, organisering av personalet, søknad om penger m.m.
 
Det ble i samråd med avdelingssykepleier i hjemmesykepleien Vinne distrikt kartlagt hvilke brukere ute i G- og H-bygget, som ville være mest aktuell å spørre. Det var flere ting å ta hensyn til i utvelgelsen. Vi kom frem til 8-10 brukere som kunne være aktuelle.
 
Det ble videre søkt om penger fra virksomhetsleder ved ØBH, og vi fikk 2000 kr til aktiviseringsmidler.
 
Det ble laget ett informasjonsskriv til brukere og pårørende. Dette fikk vi hjelp av leder i pårørendeforeningen til å dele ut.

Beskrivelse av ettermiddagen     Til toppen av siden
Det ble bestemt at vi ville gi minst mulig informasjon til brukerne før første ettermiddag. Av erfaring vet vi at personer med hukommelsesproblemer/demens, lett kan bli urolige når de vet at noe skal skje. Vi tok invitasjonen på sparket, og ba hver enkelt med oss på kaffe
på arbeidsstua. Det ble med 4 personer første ettermiddag. 2 takket nei, mens en var syk, og en ikke var hjemme.
 
Første ettermiddagen ble brukt til informasjon om opplegget, bingo, gitarspilling og sang, og planlegging av ulike aktiviteter de neste gangene. Det var en svært god stemning og trivelige samtaler rundt bordet. Deltagerne kom med positive tilbakemeldinger, og alle ville delta neste gang.
 
Det ble spilt bingo hver ettermiddag. Andre aktiviteter var potetkakebaking, julebrødbakst, sylte, og mye trivsel og god mat. Deltagerne satte stor pris på å spise det de selv hadde vært med å bake. Ett av høydepunktene var måltidet med hjemmebakt potetkaker og hjemmelaget sylte.
 
Deltagerne ble hentet hjemme i boligen sin ca kl. 15.00. Det ble da servert kaffe ved ankomst arbeidsstua. Resten av ettermiddagen ble brukt til de ulike aktivitetene. I fellesskap lagde de kveldsmat og spiste, før de ble fulgt hjem ca kl 19.00.

Personell     Til toppen av siden
I premissene for gjennomføringen lå det at prosjektet skulle gjennomføres uten ekstra kostnad knyttet til lønnsutgifter. Ansatte fra avd. Fredheim skulle taes frivillig ut av ordinær turnus og settes inn som ansvarspersoner/bemanning på aktivitetskveldene. Disse personene skulle erstattes i ordinær drift av studenter og elever som avdelingen i perioden har tilgjengelig. I tillegg planla man at studenter, elever og aktiv sykmeldte kunne brukes som ekstra ressurspersoner på aktivitetskveldene.
 
Vi klarte ikke å gjennomføre alle kveldene uten ekstra innleie. Avvik i forhold til pemisser gikk på at vi erfarte at behovet for to kjente faste personell til stede ble viktig. Det medførte større fravær av disse på avdelingen. Det viste seg at vi ikke klarte å dekke opp med studenter etc. Vi erfarte også at det er vanskelig å planlegge ifht bruk av langtidssykmeldte, da dagsform, sykdomsforløp m.m. er vanskelig å forutse.
 
Det ble totalt leid inn tre vakter.
 
Assistent fra avdelingen var med to ganger, og hun uttalte at dette ble en veldig positiv erfaring å ha med seg. Hun kjente på at dette var ”opptur-dager", og hun var veldig positiv.
 
Et personale som har permisjon uten lønn pga kroniske plager, var med 3 kvelder. Hun hadde bare godord å si om opplegget, og mente at dette var god terapi for henne. Betydningen av å komme seg hjemmefra en kveld i uka, og samtidlig føle seg nyttig og være med å glede gruppa, ble en positiv opplevelse.

To av deltagerne i prosjektgruppa, var til stede de fleste kveldene. De kjente på at dette svarte til forventningene, og opplevde bare positivitet på selve kveldene.

Deltagerne     Til toppen av siden
Antall deltagere steg fra 4 den første kvelden, til 8 de andre kveldene. Det var stort sett de samme deltagerne som deltok. Det var en svært positiv gjeng. De gledet seg over innholdet i kveldene, og at samholdet i gruppa føltes godt. Deltagerne gav tilbakemeldinger på at det var stas å ha med bakst m.m. tilbake til boligen, for så å servere sine besøkende. Dette handler om mestring.
 
Vi fikk også telefoner fra pårørende som syntes tiltaket var svært positivt.

Organisering     Til toppen av siden
Prosjektgruppa fordelte oppgavene. De to som var til stede de fleste kveldene, hadde hovedansvaret for innkjøp og planlegging av aktiviteter.
 
Lederne ved Fredheim hadde ansvaret for innleie og organisering av personale.
 
Det ble samarbeidet med avdelingssykepleier Vinne distrikt og leder i pårørendegruppa ved G-og H-bygget. Dette samarbeidet gikk blant annet på informasjon til ansatte, brukerne og pårørende.
 
Det ble ikke nødvendig å tenke på transport, da det kun var brukere fra Trygghetsboligen som deltok.

Samarbeid med hjemmesykepleien     Til toppen av siden
Samarbeidet med hjemmesykepleien har i hovedsak vært med avdelingssykepleier. Vi har ellers brukt personalet som har vært på jobb de aktuelle ettermiddagene, for ulike spørsmål og råd. Dette har fungert bra. Vi har følt på at det er vanskelig å nå alle ansatte med informasjon, og ikke alle har kjent til tilbudet når vi har dukket opp. 

Konklusjon     Til toppen av siden
Kort oppsummert kan vi si at dette ble en stor suksess. En stor suksess både for deltagerne og personalet som deltok.
 
Deltagerne har bare gitt positive tilbakemeldinger. De skulle gjerne sett at dette kunne vært ett tilbud hver uke. De forteller om lange dager uten aktivisering. De beskriver godt hvordan denne ene ettermiddagen i uka er med på å øke livsgleden og livskvaliteten. De har noe å glede seg til, og kjenner på gleden fellesskapet og aktivitetene gir dem.
 
Personalet er også svært positive. Flere fra personalgruppa ved Fredheim ville delta, men av praktiske og økonomiske hensyn, kunne ikke dette gjennomføres.
 
Bruken av langtidssykmeldte ble ikke aktuelt pga uforutsette forløp hos de aktuelle.
 
Som tidligere nevnt under samarbeid med hjemmesykepleien, følte vi til tider på utfordringer i forbindelse med informasjon. Vi i prosjektgruppa vil i lignende situasjoner bruke mere tid på å informere de ansatte. At vi i ettertid får tilbakemeldinger på at det i personalgruppa hos hjemmesykepleien snakkes om at vi har valgt bort ”feil” kandidater fra å få delta, kjennes vanskelig for prosjektgruppa. Om dette skyldes dårlig informasjon, misforståelser eller rett å slett har med janteloven å gjøre, er usikkert. Hvis noen ikke har tillit til våre valg, vil prosjektgruppa gjerne få muligheten til å forklare de valg vi har tatt.

Veien videre     Til toppen av siden
Vi har fått tilbakemeldinger fra ledere om at dette kan være en mulighet å videreføre i perioder. Vi har også fått svært positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen, og blitt oppfordret til å søke samarbeid med NAV. Dette vil vi gjøre i nærmeste fremtid, så fremt virksomhetsledere og andre ledere stiller seg positive.
 
Vi ser for oss ett samarbeid med flere avdelinger ifht bruk av langtidssykmeldte, aktivt sykmeldte m.m. Vi erfarte at det er viktig at det er to stabile fagpersoner tilstede hver gang.
 
Vi ser også at det kan bli aktuelt å tenke seniorpolitikk ved en eventuell videreføring.
 
 
For prosjektgruppa Ingunn Sund Forbord     Til toppen av siden

Publisert: 15.01.2010 08:42 Sist endret: 06.03.2012 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS