Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Samarbeid mellom ansatte og pårørende

Prosjektrapport fra prosjektet "Samarbeid mellom ansatte og familien i omsorgen til beboere på Verdal Bo- og Helsetun", et prosjekt i Undervisningssykehjemmet.
(utskriftsvennlig versjon i PDF finner du her)

 
Bakgrunn     Til toppen av siden
Familien har i dag en sentral rolle i omsorgen til syke og pleietrengende så lenge de bor hjemme. Det legges stor vekt på hjemmet som omsorgsarena for både offentlig og privat omsorg, noe som betyr at mange familier har et omfattende omsorgsansvar. Når mennesker flytter på institusjon, overtar de ansatte ansvaret. Familien kan lett få en mer eller mindre perifer rolle. Familiens og det offentliges interesser og behov blir ofte ikke avklart, noe som i mange tilfeller medfører unødvendig stress og konflikter. Etablering av gode rutiner for kommunikasjon og samarbeid vil være et tiltak som kan bidra til en tydeligere avklaring av ansvarsforhold, og vi mener at både familiens og det offentliges ressurser på den måten kan utnyttes bedre til beste for alle de berørte parter.

Organisering     Til toppen av siden

 • Oppdragsgiver: Kristin Bratseth, virksomhetsleder Øra omsorg -og velferdsdistrikt
 • Prosjektansvarlig: Une Hallem, prosjektleder Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag, USH.
 • Prosjektleder: Venke Valseth Lian, sykepleier i 2.etg USH, Verdal bo- og helsetun
 • Prosjektgruppe: Ansatte fra 1.og 2. etg på USH, Verdal bo -og helsetun:
   
  Inger Storhaug, hjelpepleier
  Åse Marit Kjeøy, hjelpepleier
  Anny Rita Brauten, hjelpepleier
  Kristine Bruvold, sykepleier
  Venke Valseth Lian, sykepleier.
             
  I tillegg har leder i pårørendeforeningen, Anne Lise Dolmen, deltatt i prosjektgruppen.
   

Mål     Til toppen av siden
Utvikle en modell for god kommunikasjon og godt samarbeid mellom ansatte og familien til den som bor på Verdal bo- og helsetun.

Mandat     Til toppen av siden
Utarbeide rutiner knyttet til:

 1. Pårørendesamtale ved innkomst.
 2. Sjekkliste for beboere ved innkomst.
 3. Oppfølgingssamtale til pårørende til beboere med langtidsvedtak.
 4. Skjema for innhenting av bakgrunnsinformasjon.
   

I premissene for prosjektet lå det at prosjektgruppen skulle være sammensatt av ansatte fra begge avdelingene og man skulle sørge for medvirkning fra pårørende. Dette er blitt ivaretatt. Det ble sendt skriftlig forespørsel til styret for pårørendeforeningen om deltakelse i prosjektet. Leder for pårørendeforeningen har representert de pårørende i prosjektgruppen. Det har vært med ansatte fra begge avdelingene. De ansatte som har deltatt i prosjektgruppen har ulik fagbakgrunn (hjelpepleier og sykepleier).

Gjennomføring     Til toppen av siden
Prosjektgruppen har gjennomført 4 arbeidsmøter samt et oppstartsmøte og et evalueringsmøte. Totalt 6 møter. Stort sett godt oppmøte. Av ulike årsaker var det lite oppmøte på et av møtene. Prosjektansvarlig deltok på oppstartsmøte. Gjennomgang av prosjektplan og mandat.
Representanten for de pårørende har deltatt på 4 møter. På evalueringsmøte deltok prosjektgruppen, prosjektansvarlig og en avd. leder (1 etasje).
På det første arbeidsmøte ble det utarbeidet en sjekkliste for beboere ved innkomst. Vi valgte å begynne med denne da dette vil være den mest aktuelle i starten av et opphold. Vi tok utgangspunkt i de gamle sjekklistene, samt at vi gjennomgikk de dokumenterte erfaringene fra et tilsvarende prosjekt på Søbstad helsehus i Tr.heim (hoved-undervisningssykehjemmet i region Midt-Norge). På de neste møtene vi hadde ble det utarbeidet rutiner jf. mandat for prosjektet.

Gruppeprosess     Til toppen av siden
Gruppeprosessen har vært preget av god aktivitet. De fleste av prosjektdeltakerne har dessuten selv erfart det å være pårørende i institusjon. Det har vært nyttig å ha denne erfaringen med seg i prosessen med å utarbeide en modell for god kommunikasjon og godt samarbeid. Det har også vært en styrke å ha med seg en pårørende i prosjektgruppen. Pårørende har ofte en litt annen vinkling enn ansatte. Dette fører til at ansatte må reflektere mer over egen praksis. Sammen har vi kommet frem til gode løsninger.

Evaluering / Viktige erfaringer     Til toppen av siden
Det har vært stor enighet i gruppa om viktigheten av god kommunikasjon.
Vi mener alle et det er viktig å ha gode samarbeidsformer mellom pårørende og ansatte. Det vil være viktig til enhver tid å unngå tvil og misforståelser hos pårørende spesielt, men også hos personalet. Vi må være oppmerksomme på at det er viktig å informere. Den informasjonen som blir gitt, må være tydelig og det vil være en fordel å gjenta samme informasjon flere ganger. Dette vil fremme et godt samarbeid.

Noe vi oppdaget tidlig i prosjektet var at informasjonsmappen, også kalt pårørendemappen, som deles ut til beboer ved innkomst ut må oppdateres. Dette er nå gjort. Begge etasjene skal bruke den samme mappen. I den samme mappen lå det også en serviceerklæring for institusjon. Det viste seg at erklæringen som lå i mappen var en gammel utgave. Serviceerklæringen ble sist oppdatert 19.05.09 og har dessuten endret navn til tjenesteerklæring. Det viste seg imidlertid at de gamle utgavene i informasjonsmappene ikke er blitt erstattet med ny revidert utgave. Ansatte i prosjektgruppen var heller ikke kjent med dette. Informasjonsmappen og tjenestebeskrivelse for institusjon ligger nå lett tilgjengelig for de ansatte elektronisk. Ansvar for oppdatering av informasjonsmappe er lagt til avd. leder og ansvar for oppdatering av tjenestebeskrivelse institusjon er lagt til virksomhetsleder. Ved innkomst av nye beboere vil det bli utdelt informasjonsmapper, en til pårørende (som de kan ta med seg hjem) og en til beboer (som ligger på beboerrom). Dette er en ny rutine.
Gjennom prosjektet er det blitt avdekket at det er behov for å utarbeide en prosedyre som skal gjelde ved overflytting av beboer mellom avdelinger, poster eller mellom institusjonene i kommunen. Erfaringene fra praksis viser at det er i slike overganger samarbeidet mellom ansatte og pårørende spesielt utfordres. En klar rutine som også ivaretar pårørende ved en slik flytting vil trolig forebygge utfordringer knyttet til samarbeid og kommunikasjon.

Oppsummering og videre arbeid     Til toppen av siden
Det har vært et interessant prosjekt og vi gleder oss til å ta i bruk den nye modellen for kommunikasjon og samarbeid med pårørende.
Pårørenderepresentanten synes det har vært positivt å delta i gruppen. Hun føler at hun har blitt hørt og tatt hensyn til.
Utfordringen nå er å få alle ansatte til å ta rutinene i bruk. For å implementere rutinene som en del av daglig praksis vil prosjektgruppen presentere resultatet av prosjektet på et avdelingsmøte i begge etasjene. I tillegg vil prosjektrapport med vedlegg legges ut elektronisk slik at dokumentene er lett tilgjengelig for de ansatte. Informasjon til nyansatte må sikres gjennom at prosedyrene må inn på sjekkliste, introduksjonsprogram for nyansatte.
Modellen for samarbeid og kommunikasjon med pårørende skal også spres til den andre institusjonen i egen kommune. Målet er at rutinene også skal implementeres der. Prosjektrapport med vedlegg vil derfor bli sendt til virksomhetsleder og aktuelle avd. ledere ved den institusjonen. Prosjektrapport med vedlegg vil dessuten bli oversendt ”institusjonsgruppen”, en av flere arbeidsgrupper som jobber med innsamling og utarbeiding av felles prosedyrer for kommunene Verdal og Levanger. Arbeidsgruppene er etablert i forbindelse med innføring av et overgripende kvalitetssystem for begge kommuner, kalt Kvalitetslosen. Spredning til andre kommuner vil i skje ved at prosjektrapport med vedlegg vil bli lagt ut på hjemmesiden til USH, www.verdal.kommune.no/undervisningssykehjem
Forslag til utarbeiding av prosedyre knyttet til flytting av beboer mellom avdelinger eller institusjoner meldes inn som et behov til arbeidsgruppen som jobber med innsamling og utarbeiding av felles prosedyrer. Prosedyren må være felles for hele omsorg og velferd i Verdal kommune.  Det er et ønske fra Virksomhetsleder og avd. lederne om å få lagt sjekkliste, mottak av beboer, inn i fagsystemet profil. Da er den lagret og lett å sjekke i ettertid. Det må kartlegges med profil ansvarlig om det er mulig å legge sjekklisten inn i profil dette vil bli gjort etter prosjektslutt.

Prosjektgruppen håper at alle ansatte på USH, Verdal bo- og helsetun ser viktigheten av et godt samarbeid med pårørende, og at alle tar ansvar for å følge de rutinene som er utarbeidet og godkjent av virksomhetsleder.

Vedlegg     Til toppen av siden

 1. Prosedyre for pårørendesamtale ved innkomst.
 2. Sjekkliste for beboere ved innkomst.
 3. Prosedyre for pårørendesamtale til pårørende til beboere med langtidsvedtak.
 4. Skjema for innhenting av bakgrunnsinformasjon.
 5. Informasjonshefte til beboere
 6. Tjenestebeskrivelse institusjon 
   

 
For prosjektgruppa Venke Valseth Lian     Til toppen av siden

Publisert: 15.01.2010 08:42 Sist endret: 06.03.2012 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS