Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg

Vuku oppvekstsenter har følgende råd og utvalg:


- Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU
- Elevråd
- Samarbeidsutvalg - SU
- Skolemiljøutvalg - SMU
- Kommunalt foreldreutvalg - KFU

FAU ved Vuku oppvekstsenter:
Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ.  FAUs medlemmer velges for to år.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg 2015 - 2016:

LederOdd Geir Lademo (92052901)
Kasserer: Kjersti Sagmo
Sekretær: Øyvind Dahle
Styremedlem: Lars Grindberg
Styremedlem: Maj Anita Nessemo
Styremedlem: Anne BErit Austad
Vara: Laila Østgård Nessemo
Vara: Ronny Aarstad

 

(til toppen)

Elevrådet ved Vuku oppvekstsenter:
Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen.  Hver klasse fra og med 5. trinn velger en tillitselev med vararepresentant for hele skoleåret. Elevrådet består av alle tillitsvalgte og elevrådsstyret.  Elevrådsstyret velges for 1 kalenderår om gangen. Barneskolen  og ungdomsskolen har separate elevråd.

Elevråd for barneskolen 2013 - 2014:

Leder: Lasse Storholmen
Nestleder: Kim Ronny Vollan-Helden
                 Einar Lademo Høyem
Sekretær: Emma Rød Laksholm
Kasserer: Anna Høyem Lademo
Styremedlem: Preben Haugdal Kvelstad
Styremedlem: Thea Nilsen

Elevråd for ungdomsskolen 2015 - 2016:

Leder: Andreas Helland
Nestleder: Sebastian L Malmo
Sekretær: Preben H Kvelstad
Kasserer:
Styremedlem: Lasse Storholmen
Styremedlem: Jan Roar Skavhaug
Styremedlem: Maria Lundgren

(til toppen)

SU/SMU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Det er felles SU/SMU for Vuku barnehage, Vuku barneskole og Vuku ungdomsskole. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

SU - samarbeidsutvalget ved Vuku oppvekstsenter:
Samarbeidsutvalget er hjemlet i opplæringslovens kapittel 11, § 11 -1.
I samarbeidsutvalget har ansatte fire representanter, elever og foreldre syv representanter, og kommunen har tre representanter, totalt 14 medlemmer.

 Samarbeidsutvalget skal være sammensatt av følgende representanter:
- To representanter for undervisningspersonalet ( ATV og verneombudet)
- To representanter for andre ansatte (en fra skole og en fra barnehage)
- Tre representanter fra foreldrerådet (to fra skole og en fra barnehage)
- Fire representanter fra elevrådene (to fra barnesk. og to fra ungdomssk.)
- Tre representanter fra kommunen (rektor, styrer og en politisk repr.)


Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er påbudt med samarbeidsutvalg som rådgivende organ som ikke har avgjørelseskompetanse etter lov eller forskrift. Elevene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover og forskrifter blir behandlet i SU.

SU - Samarbeidsutvalget 2013 - 2014:

Leder: Bjørn Erik Haug (FAU skole)
Sekretær: Birger Røeggen (kom. repr. - rektor)
Medlemmer:
Siv Lomeland (undervisningspersonale ATV )
Ronny Aksnes (undervisningspersonale verneombud)
Sissel Olsen (andre ansatte barnehage)
Ester Storholmen (andre ansatte skole)
? Veronica Leithe (FAU skole)
Maj Anita Nessemo (FAU barnehage)
Lasse Storholmen (leder elevråd barneskolen)
Kim Ronny Vollan-Helden / Einar Lademo Høyem (nestleder elevråd barneskolen)
Andrine Granheim (leder elevråd ungdomsskolen)
Eline Bengtsen (nestleder elevråd ungdomsskolen)
Grethe Norum Fornes (kom.rep.-styrer)
Marit Woll Skrove (kom.rep.)

(til toppen)

SMU - skolemiljøutvalget ved Vuku oppvekstsenter:
Når det kalles inn til SMU-møter, skal elever og foreldre utgjøre flertallet av de stemmeberettigede. Det gjøres ved at det kalles inn to ekstra personer fra foreldre fra skole, og en ekstra elevrepresentant fra elevråd barneskole og to ekstra fra elevråd ungdomsskole, totalt 18 medlemmer. (I tillegg kan elevrådslærere møte uten stemmerett og være til støtte for elevrepresentantene.) Det avgjøres i starten av hvert enkelt møte om SMU er vedtaksfør eller ikke.
  
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jfr. opplæringslovens kapittel 9 a.

SMU - Skolemiljøutvalget 2013 - 2014:

Leder: Bjørn Erik Haug (FAU skole)
Sekretær: Birger Røeggen(kom. repr. - rektor)
Medlemmer:
Siv Lomeland (undervisningspersonale ATV )
Ronny Aksnes (undervisningspersonale verneombud)
Sissel Olsen (andre ansatte barnehage)
Ester Storholmen (andre ansatte skole)
Veronica Leithe (FAU skole)
Sture Sivertsen (tilleggsrep. FAU skole)
Inge Granheim (tilleggsrepr. FAU skole)
Maj Anita Nessemo (FAU barnehage)
Lasse Storholmen (leder elevråd barneskolen)
Kim Ronny Vollan-Helden (nestleder elevråd barneskolen)
Andrine Granheim (leder elevråd ungdomsskolen)
Eline Bengtsen (nestleder elevråd ungdomsskolen)
Einar Lademo Høyem (tilleggsrepr. elevråd barnesk.)
 (tilleggsrepr. elevråd u.sk.)
 (tilleggsrepr. elevråd u.sk.)
Grethe Norum Fornes (kom.rep.-styrer)
Marit Woll Skrove (kom.rep.)

Representanter uten stemmerett:
Merete V. Boneng (elevrådslærer ungdomsskolen)
Kari Meland (elevrådslære barneskolen)

(til toppen)

KFU - Kommunalt foreldreutvalg 2012 - 2013

Vuku oppvekstsenter sine representanter for skoleåret 2012 - 2013:
Bjørn Erik Haug (FAU skole)
Veronica Leithe (FAU skole
Maj Anita Nessemo (FAU barnehage)

Publisert: 13.01.2010 10:53 Sist endret: 23.10.2015 08:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS