Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Administrasjonsutvalget 08.03.2012

Møtested:   Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato:           08.03.2012
Tid:              09:00 - 09:45
Til stede:     13 representanter

 
Sakliste som Word - Protokoll som Word
Sakliste som PDF - Protokoll som PDF
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 01/12 Godkjenning av møteprotokoll

24.11.2011

Protokoll
PS 02/12 Evaluering seniorpolitikk Verdal kommune

Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 04/12 Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Saksframlegg
Vedlegg 1

Protokoll
PS 04/12

Orienteringer

Protokoll
Oppmøte administrasjonsutvalgets møte 08.03.2012
Navn Representerer Funksjon Møter Merknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Nei
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja
Marit Voll Skrove SP Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja
Berit Musum FRP Medlem Ja
Terje Aksnes Fagforbundet Medlem Ja
Lise Heggdal Fagforbundet Medlem Ja
Siv Engelin Norsk Sykepleierforbund Medlem Ja
Annelise Melhus Utdanningsforbundet Medlem Ja
Ove Morten Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Ole Gunnar Hallager
Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Jostein Grimstad Rådmann
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær
PS 01/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.03.2011

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 24.11.2011 godkjennes.”

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24.11.2011 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 02/12 Evaluering seniorpolitikk Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.03.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
INNSTILLING: 
Etablert ordning med seniorpolitiske virkemidler videreføres. 
 
 
 
 
PS 03/12 Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.03.2012

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til uttalelse med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – falt med 11 mot 2 stemmer.
 • Pkt. 3 – enstemmig.
 • Pkt. 4 – enstemmig.
   

 
VEDTAK: 
Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

Hovedpunkter:
Pkt. 1. presiseringer

Det er viktig at aktivitetsplikten konkretiseres for offentlige myndigheter.

 • Kartlegge tilstand og utfordringer når det gjelder barrierer for kjønnslikestilling.
 • Holde oversikt over ansvar.
 • Oppgaver og myndighet når det gjelder kjønnslikestilling.
 • Forebygge diskriminering, trakassering.
 • Motarbeide og bekjempe fordommer og stereotypier.
   

Vi er svært positiv til forslag om at lovfesting av pliktene for arbeidsgiver skal styrkes.

 • Det er positivt at det settes fokus på likestillingsarbeidet, og at alle arbeidsgivere blir klar over at dette omfatter rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, arbeidstid , herunder ufrivillig deltid, individuell tilrettelegging, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering.
 • Vi støtter at det settes fokus på å styrke virkemidler i likestillingsarbeidet
   

Pkt. 2 -  nytt likestillingsdirektorat
Vi er negativt til å opprette ett nytt direkorat.

Pkt. 3-  et tiårig utviklingsprogram for likestilling.
Vi ser positivt at det blir en årlig satsning, med ett program som skal støtte opp om det regionale og lokale likestillingsarbeidet.

Pkt.4 – likestillings- diskrimineringsombudet og Likestillings- og dirkrimineringsnemda
Det er viktig at nemda får ansvar for å håndtere forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven, og at ombudets mandat presiseres for å tydeliggjøre kjerneoppgavene dokumentasjon og veiledning.  
 
 
 
 
PS 04/12 Orienteringer Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 08.03.2011

BEHANDLING:
Rådmannen orienterte om:

 • Regnskap 2011 – Det er gjort kjempebra arbeid. Roser hele organisasjonen for at vi har kommet i mål med balanse i drifta.
 • Er i gang med prosessen for tilsetting av kommunalsjef oppvekst.
 • Kursdager IA 5. og 6. januar. Ett kurs på Levanger og ett kurs på Verdal.
 • Nytt begrep i organisasjonen; “Lærkule” – LÆR består av verdibegrepene lojalitet, ærlighet og respekt – kulebegrepet er en sammenfatning av fire fokusområder i 2012 - kvalitet, utvikling, ledelse og effektivitet. Dette skal vi arbeide videre med og det vil materialisere seg bl.a. gjennom utvikling av økonomiplan, rapportering og årsberetning.
   

Ordfører orienterte om:

 • Stor tilfredshet med resultatet på regnskap 2011 og roser organisasjonen for å ha kommet i mål med dette. 
   

 

Publisert: 30.11.2011 11:12 Sist endret: 21.11.2012 08:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS