Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyrfet 26.01.15 - PS 7/15 Anette Tiller - søknad om fritak fra politiske verv pga flytting fra kommunen

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/116 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.01.2015 6/15
Kommunestyret 26.01.2015 7/15

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.01.2015

BEHANDLING:
SP v/Marit
Voll fremmet følgende forslag:

Nytt medlem i Styret for Verdalshallen: John Hermann (FRP)
Ny 2. vara i komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
Ny 2. vara i utmarksnemnda: Vigdis Haldorsen (SP)

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – forslag fra SP – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Resten varamedlemmene for Senterpartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.
 3. Nytt medlem i Styret for Verdalshallen: John Hermann
  Ny 2. vara i komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll
  Ny 2. vara i utmarksnemnda: Vigdis Haldorsen
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2011-2015.
 2. Resten varamedlemmene for Senterpartiet i kommunestyret rykker opp tilsvarende.
 3. Nytt medlem i Styret for Verdalshallen:
  Ny 2. vara i komite mennesker og livskvalitet:
  Ny 2. vara i utmarksnemnda:
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. 

Saksopplysninger:
I epost datert 5. januar 2015 søker Anette Tiller om fritak fra politiske verv for Senterpartiet for resten av valgperioden pga flytting til Steinkjer kommune.

Anette Tiller er for inneværende kommunevalgperiode innvalgt som varamedlem i:

 • Kommunestyret
 • Komite mennesker og livskvalitet
 • Utmarksnemnda
   

og medlem i:

 • Styret for Verdalshallen
   

Senterpartiet har følgende medlemmer og varamedlemmer i:

Komite mennesker og livskvalitet:
Fellesliste SP/SV:

Medlemmer:

 1. Anita Karlsen (SV)
 2. Pål Sverre Fikse (SP)
 3. Terje Aksnes (SP)
 4. Karl Bernhard Hoel (SP)
   

Varamedlemmer:

 1. Trude Holm (SP)
 2. Anette Tiller (SP)
   

Utmarksnemnda:
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:

Medlemmer:

 1. Terje Aksnes (SP)
 2. Anne Grete Valbekmo (H)
   

Varamedlemmer:

 1. Jörgen Baumfelder (SP)
 2. Anette Tiller (SP)
   

Styret for Verdalshallen:
Fellesliste SP/SV/H/V/FRP:
Medlem:

 • Anette Tiller (SP)
   

Varamedlem:

 • Pål Sverre Fikse (SP)
   

Kommunelovens § 15.1 har følgende ordlyd:
«Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

Rådmann anser med dette at Anette Tiller har tapt valgbarheten og fratrer sine verv for resten av valgperioden.

Senterpartiet, fellesliste SP/SV og fellesliste SP/SV/H/V/FRP bes i møte fremme forslag på medlem og varamedlem i overnevnte utvalg. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.01.2015 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS