Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 14.04.15 - PS 25/15 Oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by – orientering om at arbeid er satt i gang

Saksbehandler: Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2015/1222 - /Plansak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.04.2015 25/15

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. 

Vedlegg:

  1. Liste over planer som vurderes opphevet, og som beholdes
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 første ledd, jf. også § 12-8, har Innherred samkommune nylig varslet oppstart av arbeid med å vurdere oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor et område avgrenset av kommunedelplan for Verdal byområde, vedtatt 26.03.2007, og som nå er under revisjon. Dette i henhold til fastsatt planprogram for kommunedelplanarbeidet. Planer som tas opp til vurdering i aktuelt område er alle planer vedtatt innen år 2004 samt 24 nyere planer, jf. vedlagte liste og kart i saksutredningen.

Varsel om oppstart ble kunngjort i Innherreds Folkeblad Verdalingen den 14. mars 2015 og i Trønderavisa den 21. mars 2015, og på kommunens hjemmeside. Berørte parter er tilskrevet med brev av 9. mars 2015. Frist for synspunkter/uttalelser er satt til 20. april 2015.

Det er satt i gang tilsvarende arbeid innenfor kommunedelplan for Levanger sentrum.

Kartskisse over området som blir berørt 
Områder med planer som vurderes opphevet er markert med grønn farge.
Kommunedelplanens avgrensning er vist med rød stiplet linje.

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er, dels sammen med kommunedelplanen og vedtekter, juridisk bindende for arealbruken i et område, og gir rammer for utbygging og vern. I Verdal kommune er det, like etter kommunestyrets møte 23. mars 2015, totalt 264 gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner. Av disse ligger 152 innenfor kommunedelplan for Verdal byområde, hvorav 105 var eldre enn 10 år pr. 01.01.2015, og den eldste er fra 1960.

For at planer skal kunne bli effektive styringsverktøy, er det påkrevd at de er oppdaterte i forhold til samfunnsutviklingen og nye miljøutfordringer. I kommunen er det mange eldre reguleringsplaner som ikke tilfredsstiller disse krav, og målsettingen er å erstatte disse med nye oppdaterte føringer i ny kommunedelplan. Målet er å oppheve planer eldre enn 10 år, men også nyere planer vil bli vurdert opphevet, jf. liste over planer som tas opp til vurdering.

Byggesaksavdelingen i Innherred samkommune behandler ca. 1000 byggesaker i året, hvorav et stort antall er dispensasjoner. Ca. 60 % av sakene gjelder Levanger, og ca. 40 % gjelder Verdal. Det er størst byggeaktivitet i sentrumsområdene, derfor starter opphevingsarbeidet her først.

For oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Det vil si at berørte parter skal varsles om at arbeid er igangsatt, at forslag til oppheving av planer legges ut til offentlig ettersyn og om at vedtak med klageadgang foreligger. Oppheving av planer vil bli behandlet politisk som en egen sak, men det tas sikte på parallell behandling med kommunedelplanen. Hvilke planer kommunen mener bør oppheves bør legges ut til offentlig ettersyn omtrent samtidig med offentlig ettersyn av forslag til ny kommunedelplan. Nylig varslet oppstart er altså en lovpålagt formalitet, som ikke medfører direkte virkninger for arealbruken. Det åpnes dermed for medvirkning før kommunen tar stilling til hvilke planer som skal oppheves og hva de skal erstattes med.


   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 07.04.2015 13:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS