Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.10.2015 - PS 64/15 Detaljregulering for Teaterhus - ny behandling

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.10.2015 64/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum, datert 05.10.2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.  

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 05.10.2015
 2. Plankart, datert 05.10.2015
 3. Planbestemmelser, datert 05.10.2015
 4. Geoteknisk vurdering, datert 12.02.2015
 5. Tegninger av planlagt teaterbygg
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Innspill på varsel om oppstart.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Bakgrunnen for planforslaget er kommunens ønske om å tilrettelegge for utbygging av et teaterhus i Verdal sentrum. Huset skal være Nord-Trøndelag teater sitt hjemsted for øving og utøvelse av teatervirksomhet. Bygget vil inneholde fasiliteter og funksjoner tilknyttet denne teatervirksomheten, som garderober, verksted, kontorer og øvingsrom. I tillegg vil bygget også inneholde en større hovedscene.

Et tidligere planforslag for området ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 15. juni 2015. Etter klage fra naboer ble planvedtaket imidlertid opphevet av Fylkesmannen. Etter en konkret vurdering mente Fylkesmannen at planbeskrivelsen i saken var mangelfull, saken var ikke tilstrekkelig opplyst, og den var heller ikke tilstrekkelig begrunnet.

Dette nye reviderte planforslaget er et forsøk på å ta tak i de manglene Fylkesmannen påpekte, og dermed gi politikerne i Verdal et bedre beslutningsgrunnlag.

Det vises til vedlagte planbeskrivelse for detaljert informasjon om:

 • Bakgrunnen for planforslaget
 • Planprosessen
 • Rammebetingelser
 • Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
 • Beskrivelse av planforslaget
 • Virkninger/konsekvenser av planforslaget.
   

Tegningene av det planlagte teaterbygget er også vedlagt saken.

Vurdering:
Etableringen av et Teaterhus sentralt i Verdal sentrum vil bidra positivt i sentrumsutviklingen. Plasseringen vil gi en mer helhetlig bebyggelse i avgrensningen ut mot Sørgata og inn mot Minsaas plass. Teaterhuset kan også styrke aktiviteten omkring Minsaas plass og gi muligheter for flerbruk på denne viktige møteplassen i Verdal sentrum.

Teaterhuset vil være et signalbygg med høy arkitektonisk kvalitet som styrker byens identitet på en viktig tomt i bybildet.

Selve funksjonene i huset vil styrke Verdals aktive teatermiljø, og sikrer Verdal en møteplass for scenekunst og kultur i framtiden.

Rådmannen vurderer de negative konsekvensene det nye teaterbygget kan ha for berørte naboer til å være mye mindre enn de positive virkningene av utbyggingen. I forhold til at området i dag er ubebygd, kan teaterhusets høyde og volum virke som et drastisk inngrep på naboenes bakgårder, men i forhold til de muligheter som ligger i dagens regulering, er endringene forholdsvis små.

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at alle berørte får uttale seg.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 19.10.2015 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS