Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Valgstyret 11.06.15 - sak 5/15 Forhåndsstemmegivning

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/2866- /  

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 11.06.15 5/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 foregår i tidsrommet mandag 10. august – fredag 11. september på følgende måte:
   
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 27. august og 10. september.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 01.07.15 – 09.08.15.
   
 3. Som et nytt tilbud gis det nå mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 15. august og lørdag 29. august.
   
 4. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Verdal Fengsel.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
   
 5. For øvrig gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre forhåndsstemmegivningen i samsvar med lov og forskrifter. Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder eller saken(e) forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen, jfr. valgforskriftens § 24.

Stemmegivningen skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten hjelp. Dersom særlige grunner foreligger, kan likevel andre lokaler benyttes.

Valgstyret oppnevner i medhold av valglovens § 8-2 (1) forhåndsstemmemottakere i kommunen.

Valglovens § 8-3 inneholder bl.a. bestemmelser om:

«på hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer

(1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.
 
(2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning
a) på helse- og sosialinstitusjoner, og
b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer.
 
(6) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres.

Fristen er satt til 10. september 2015 kl. 12.00.

Valgstyret bestemmer for øvrig hvor og hvordan forhåndsstemmegivningen i kommunen skal foregå.

Ved stortingsvalget 2013 foregikk forhåndsstemmegivningen som rådmannens tilråding.

Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag før valget, dvs. fredag 11. september.

Videre ble det i kommunen ved siste valg adgang til å forhåndsstemme ved følgende institusjoner m.v.:

 • Vuku Bo- og helsetun
 • Verdal Bo- og helsetun
 • Ørmelen Bo- og helsetun
 • Verdal fengsel
 • Omsorgs- og rehabiliteringsboliger ved Stekke
 • Verdal videregående skole.
   

Det er tidligere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om at det gjennomføres tiltak for å øke valgdeltakelsen bl.a. gjennom lengre åpningstid og lørdagsåpent ved forhåndsstemmegivningen.

Departementet uttaler i valghåndboken om dette slik:
«Tradisjonelt tilrettelegger mange kommuner forhåndsstemmemottak i rådhus og/eller servicetorg, noen ganger som eneste sted. Departementet mener kommunene bør vurdere om dette faktisk sikrer best mulig tilgjengelighet og tilrettelegging. Det er viktig å sikre god deltakelse ved valg og dermed legge stemmegivning til steder der velgerne ferdes. Evalueringen viser at det gis gode tilbakemeldinger på forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. Det er i dag god infrastruktur i tilknytning til kjøpesenter, samtidig som kjøpesentre normalt har god tilgjengelighet og godt tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne. Departementet vil oppfordre det enkelte valgstyre til en grundig gjennomgang av sted for forhåndsstemmegivning med tanke på hvordan det best kan tilrettelegges for valg og ut i fra best mulig tilgjengelighet for velgere.»

Forhåndsstemmegivningen i eller ved kjøpesenter må organiseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir ivaretatt, samtidig som stemmegivningen kan foregå mest mulig uforstyrret av annen aktivitet i senteret.

I den forbindelse har rådmannen vært i kontakt med senterleder ved Amfi Verdal og blitt enig om å avvikle forhåndsstemming der lørdag 15. august og lørdag 29. august fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Avviklingen vil foregå i samsvar med valglovens bestemmelser § 8.3 og valgforskriftens kapittel 6.

Det er ved Amfi Verdal avtalt et avgrenset område i hovedetasjen, der selve valghandlingen foregår i eget rom (utgang). Der vil det bli satt opp ordinært stemmeavlukke (i enerom og usett) – likedan det som brukes ved Servicekontoret. Selve registreringen av mottatt stemme vil foregå i umiddelbar nærhet – i hovedgangen i senteret.

Rådmannen vil, med utgangspunkt i ovenstående, foreslå følgende opplegg for forhåndsstemmegivningen som skal foregå i tidsrommet mandag 10. august – fredag 11. september:

 1. Forhåndsstemmegivningen i Verdal kommune i forbindelse med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 foregår i tidsrommet 10. august – fredag 11. september på følgende måte:
  - Forhåndsstemmegivningen legges til Servicekontoret i Kinogården hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.30.
  - Servicekontoret har åpent til kl. 18.00 følgende torsdager for mottak av forhåndsstemmer: 27. august og 10. september.
  - Servicekontoret har lørdagsåpent fra kl. 10.00 til kl. 14.00 følgende lørdager for mottak av forhåndsstemmer: 22. august og 5. september.
   
 2. Det avvikles tidligstemming på Servicekontoret hver yrkesdag i kontorets ordinære ekspedisjonstid fra kl. 09.00 til kl. 15.00 i perioden 01.07.15 – 09.08.15.
   
 3. Det gis som ett nytt tilbud mulighet til å avgi forhåndsstemme ved Amfi Verdal fra kl. 10.00 til kl. 14.00 lørdag 15. august og lørdag 29. august.
   
 4. Som ved siste valg gis det for øvrig adgang til å avgi forhåndsstemmer på følgende steder i kommunen:
  - Vuku Bo- og helsetun.
  - Verdal Bo- og helsetun.
  - Ørmelen Bo- og helsetun.
  - Verdal Fengsel.
  - Stekke omsorgs- og avlastningsboliger.
  - Verdal videregående skole.
   

Rådmannen har etter delegert myndighet fra valgstyret oppnevnt følgende som forhåndsstemmemottakere:

 • Anne Lovise Liaklev
 • Sandra Marlen Aanensen
 • Ellinor Svartis
 • Sissel Eva Skrove
 • Turid Dalheim Haugen
 • Jan Erik Sakshaug
 • Trude Sandvik Fossum
 • Julie Anfinnes
 • Bente Anita Elden
 • Inger Johanne Olsen
 • Inger Storstad
 • Trond Selseth
 • Line Therese Ertsås
 • Øystein Kvistad
    

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.06.2015 10:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS