Gå til innhold Globalmeny Forsiden
elghund

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. august 2016 er 2 655 kroner per måned. I 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer fra 1. august 2016   
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2016 er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner.

Slik søker du
Bruk elektronisk skjema som du finner her.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet/barna.

Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av "Lønn og tilsvarende ytelser" sammen med "Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv." på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak
Søknadsfrist er satt til den 20. i hver måned, søknader innen denne fristen vil gi vedtak fra den 1. i påfølgende måned. Søkes det etter den 20. vil vedtaket gjelde fra den 1. to måneder etter. (Eks. Søknad med dokumentasjon som er registrert innen 20.september 2016, vil få vedtak fra 1.oktober 2016. Søknad som er registrert etter 20. september, vil få vedtak fra 1. november.)

Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår. For å få reduksjon fra 1. august 2017 må det søkes innen 01.06.2017.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er siste års selvangivelse evt. lønnslipp (bekreftelse på start og lengde på arbeidsforhold må vedlegges). Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.

Betaling av kost kommer i tillegg.
Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.
Foreldre kan klage på vedtaket.

Se mer info her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

Ved spørsmål – ta kontakt med:
Anne Haugskott-Bjugan
Barnehagefaglig rådgiver
Oppvekst

Tlf.: 74 04 82 74

E-post: barnehage.administrasjon@verdal.kommune.no eller aehu@verdal.kommune.no

Publisert: 06.05.2015 12:42 Sist endret: 21.09.2016 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS