Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Landbruk og skogbruk

De kommunale tjenestene innen landbruk, skogbruk og natur er organisert i en felles enhet i Innherred samkommune, og du finner noe informasjon om disse tjenestene på Innherred samkommune sin hjemmeside - Skogbruk - Landbruk/Jordbruk - Miljø og naturforvaltning
  
I tillegg finner du også informasjon om tjenestene ved å bruke stikkordene nedenfor.

 

AVLØSERTILSKUDD / AVLØSERORDNING     Til toppen av siden
Informasjon om avløserordningene og avløsertilskudd fra Statens landbruksforvaltning.
 
Avløserordningene i landbruket gjelder sykdomsavløsning og avløsning for ferie og fritid.
 
Avløsertilskudd er ei refusjonsordning som skal gi jordbruksforetak økonomisk støtte til leie av avløser ved sykdom og ferie/fritid. 
 
Tilskudd kan gis for følgende tilfeller:

 • Ferieavvikling
 • Sykdom
 • Svangerskap/fødsel/adopsjon
 • Følge sykt barn til behandling
 • Dødsfall i familien
   

Tilskudd kan gis for å dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og kjøring. Avløseren må være fylt 16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket. 
 
Informasjon om og skjema for avløsning ved ferie/fritid 
 
Informasjon om og skjema for avløsning ved sykdom mv 

Søknadsfrist 3 mnd etter siste dag som etter reglene gir rett til tilskudd. 
 
 
BU-ORDNINGEN / BYGDEUTVIKLINGSMIDLER, TILSKUDD; LÅN OG RENTESTØTTE FRA INNOVASJON NORGE
     Til toppen av siden

Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk- ny BU-ordning fra 2014

I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01.2014 en mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk.

Hovedformålet med ordningen er å styrke planleggingsfasen foran større investeringsprosjekter i tradisjonelt landbruk. Ordningen er spesielt innrettet mot å gi et bedre beslutningsgrunnlag og skal medvirke til å redusere risiko og gi økt gjennomføringskraft for prosjekter som realiseres. Store investeringer i landbruksforetak er krevende, og det er viktig å avklare prosjektets fundament, robusthet og gjennomføre gode risikovurderinger i forkant av en beslutning.

Videre er det viktig at byggherre/prosjekteier har planlagt hvordan tiltaket skal gjennomføres, med angivelse av viktige beslutningspunkter og hvilken beslutningsstøtte som planlegges valgt.

Fra i dag er det mulig å søke elektronisk til Innovasjon Norge.

Nærmere om innretting, retningslinjer og søknadsprosedyre PDF.


Ordningen gjelder:
Tradisjonell drift

 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til melk- og storfekjøttproduksjon
 • Nybygg og modernisering av driftsbygninger til sau
 • Nybygg og modernisering av driftsbygning til smågrisproduksjon
 • Nybygg og ombygging av driftsbygninger til eksisterende eggproduksjon pga nye regler  om dyrevelferd fra 2012
 • Nybygg og modernisering av anlegg tilknyttet grøntproduksjon
 • Tilskudd ved generasjonsskifte
   

Kontaktperson på landbrukskontoret: Petter Bjartnes

Tilleggsnæringer

 • Lokal matproduksjon og spesialproduksjon
 • Fornybar energi
 • Reiseliv, utmark og opplevelsesnæring
 • Inn på tunet
 • Etablererstipend
   

Kontaktperson på landbrukskontoret: Ingrun Sivertsen

Hovedkriterier i vurderingen ved tildeling av midler:

 • I samsvar med krav gitt i gjeldende lover, forskrifter og standarder
 • Lønnsomhet
 • Miljøkvaliteter
 • I samsvar med landbrukspolitiske mål
 • Markedsutsikter
   

 
 
DYREHELSE     Til toppen av siden
Temaside om dyrehelse fra regjeringen.no.
  
Dyrevern
Informasjon om dyrevern fra Wikipedia

Temaside om dyrevern fra Mattilsynet.

Informasjon om - og lenker til - norske dyrevernorganisasjoner fra Wikipedia.

Lov om dyrevelferd fra Lovdata.
 
 
HUSDYRHOLD     Til toppen av siden
Beitedyr
*
 
Bier / Birøkt
Kontaktinformasjon til lokallag i Trøndelag.

Norges Birøkterlag.

HonningCentralen AL.
 
Fôr
*
 
Husdyrproduksjon
*

Jordbruk
*
 
Karantene
Om karantenebestemmelser for dyr i Store Norske Leksikon.
 
Melkekvote
Temaside om melkekvote fra Statens landbruksforvaltning. På disse sidene finner du også informasjon om kjøp, salg og leie av melkekvote. 
 
Nedfôring / Radioaktivitet
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Pelsdyroppdrett
Om pelsdyroppdrett på Wikipedia.
 
Produksjonsdyr
*
 
Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovvilterstatning / Rovdyrskade / Rovviltskade
Dersom noen har mistanke om at det er gjort skade på husdyr eller tamrein av bjørn, jerv, ulv, gaupe eller kongeørn er det viktig at dette meldes fra til lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn straks skaden oppdages. Sørg for å sikre kadaveret med tildekking slik at åtseletere ikke kommer til, men la det ligge mest mulig urørt. Merk funnstedet slik at å det er lett å finne igjen. Beskriv funnsted og kryss av på kart om mulig. Ta ut geografiske koordinater hvis du har med GPS.
Liste over rovviltkontaktene i Nord Trøndelag finner du her.  

Rovviltkontakter bør også varsles ved mulig observasjoner av ulv, bjørn og familiegrupper av gaupe/jerv.

Funn av kadaver (rovdyrdrept) og andre rovviltobservasjoner blir lagt inn i en nasjonal rovbase som er søkbar for alle ned på kommunenivå.

Søknadsfristen for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. Søknaden skal sendes Fylkesmannen. På www.rovviltportalen.no finner du et elektronisk søknadssenter. Her kan du søke elektronisk eller laste ned et papirskjema.

Søknader om erstatning for tamrein drept av rovvilt behandles i henhold til forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.
Søknad om erstatning sendes sammen med Melding om reindrift via distriktsstyret. Søknadsfrist er 1. april.

Innen 15.januar det enkelte år kan det også søkes Fylkesmannen om midler til følgende forebyggende og konfliktdempende tiltak :
(Fra og med 2010 skal Direktoratet for naturforvaltning sitt søkesystem på internett benyttes ved søknad gjennom www.rovviltportalen.no).

Tiltak retta mot husdyr som kan få tilskot:

 • Tidlegare sanking av sau.
 • Forseinka slepp på beite.
 • Flytting av sau.
 • Overgang til andre saueraser eller anna småfehald.
 • Tidleg lamming og tidleg slakting.
 • Intensiv gjeting av sau, til dømes kombinert med bruk av gjetarhund og nattkve.
 • Bruk av voktarhund.
 • Styrt bruk av område ved hjelp av gjerde (til dømes "rovdyrsikre" gjerde).
 • Bruk av tekniske tiltak.
 • Ekstraordinært tilsyn. Med dette meiner ein iverksetjing av intensivt tilsyn/gjeting straks det er oppdaga rovdyrskadar, samt at dette blir utført kveld, natt og morgon.
 • Prosjekt der utvida tilsyn er ein naudsynt del av ei kombinasjonsløysing.
 • Kombinasjonar av tiltak som er nemnde ovanfor.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.
   

Føljande tiltak retta mot tamrein kan få tilskot:

 • Kartlegging av taps- og strukturtilhøve i reinbeitedistrikt med spesielt store tap.
 • Fôring av rein i område med store rovvilttap vår og vinter.
 • Mellombels flytting av flokken til mindre rovviltutsette beiteområde.
 • Meir intensiv gjeting i periodar med store rovvilttap.
 • Mellombels inngjerding med utvida kantgjeting i kalvingsområde.
 • Utprøving av halsklavar.
 • Andre tiltak som fell inn under målet med ordninga.
   

Tiltak i kommunar skal gjere lokalsamfunn som råkast av rovvilt, særleg bjørn og ulv, betre i stand til å handtere konfliktar som disse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap om og forståing for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak retta mot barn og unge skal prioriterast.

Ovenstående er oppdatert iht rundskriv T-1/09 fra Miljøverndepartementet.
 
Kontaktpersoner: Levanger og Verdal kommuner – enhet samfunnsutvikling.

 
 
PLANTEDYRKING / LANDBRUK     Til toppen av siden
Avlingssvikt / Avlingsskade
Regler og skjema finnes på egen temaside for Erstatninger landbruk hos Statens Landbruksforvaltning.
 Kornhøsting, illustrasjonsbilde til landbruk
Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Erstatningsordningene er:

Kontaktperson : Petter Bjartnes.
  
Fôrvarevirksomhet / Fôrvirksomhet 
*
 

Gjødsel / Gjødsling / Husdyrgjødsel
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav hos Lovdata
Generelt:
Tillatt med spredning mellom 15.2. og 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
Noen kommuner har nå forsøksordning med miljøvennlig spredning, dvs. enten direkte nedmolding eller utlegging på bakken. I Nord-Trøndelag er dette ordning for Stjørdal, Meråker, Høylandet og Nærøy. Det er usikkert når evt. Verdal og Levanger blir med i denne ordningen, og om det i det hele tatt blir en permanent ordning.

Kontaktperson : Petter Bjartnes.

 
Jordbruk
*

Jordbruksareal

Kulturlandskap
*
 
Miljøplan
Miljøplan er et system i to trinn for registrering, planlegging og dokumentasjon av tiltak som gjelder miljømessige forhold knyttet til jordbruksdrift. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt.

Trinn I. Kart over jordbruksarealene (eid og leid), gjødslingsplan, sprøytejournal, sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift, plan med frist for gjennomføring av evt. nødvendige tiltak i henhold til sjekkliste, dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Planen skal være oppdatert til en hver tid (hvert år). Manglende miljøplan trinn I medfører stort trekk ved utbetaling av produksjonstilskudd.

Trinn II er knyttet til særskilte miljøformål i jordbruket. Den skal inneholde målsettinger for foretakets ekstrainnsats, den skal inneholde konkrete planer og en dokumentasjon på tidligere gjennomførte tiltak. Trinn II skal oppdateres årlig, den må være i orden og følge med søknader om SMIL-midler og enkelte av ordningene under de regionale miljøvirkemidlene (RMP).
 
Flere opplysninger finnes under Bondens miljøplan hos Statens Landbruksforvaltning.
 
Nydyrking
Søknad om nydyrking skal fremmes til kommunen på skjema
M-0160B Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på nettsidene til Statens Landbruksforvaltning.
 
Kart over tiltaket må vedlegges.
 
Se for øvrig Forskrift om nydyrking hos Lovdata.
 
Kontaktpersoner:
Petter Bjartnes.
 
Planteproduksjon
*
 
Produksjonstilskudd
Produksjonstilskudd
Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger i jordbruket. Søknad om tilskudd innenfor disse ordningene er samkjørt i ett felles søknadsskjema for augustomgangen, og ett for januaromgangen. Søknadsskjema for januaromgangen gjelder også tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknad kan ikke leveres før registreringsdatoene 31. juli for augustomgangen og 1. januar for januaromgangen.
Søknadsfrister 20. august og 20. januar.

Det sendes ikke ut søknadsskjema for søknad om produksjonstilskudd for søknadsomgangen pr 1.1.2013, eller for senere omganger.
Slik søker du  elektronisk
Du må ha koder fra MinID, eller engangskoder fra Altinn etc. for å kunne logge på Altinn. 
Om ønskelig: papirskjema PDF.

Ta kontakt dersom dere har  spørsmål.


Kontaktpersoner:
Levanger kommune: Ingrun Sivertsen
Verdal kommune: Solrun Vanebo

---------------------
 
Regionalt miljøprogram (RMP) / Miljøtilskudd
De fylkesvise miljøprogrammene for jordbruket som ble innført i 2005 skal bidra til å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere avrenning og forurensing ved jordbruksdrift. På grunnlag av fire års erfaringer er programmene nå revidert. Tilskuddsordningene er gjennomgått, og det er gjort noen endringer i forhold til tidligere.
Det er de som driver jordbruk som næring og mottar produksjonstilskudd som kan søke om miljøtilskudd under det regionale miljøprogrammet. Rett til tilskudd har den som gjør en miljøinnsats ut over det som forventes ved vanlig jordbruksdrift, og oppfyller de krav og vilkår som forutsettes i forskrift og retningslinjer.
Søknadsfristen er 20. august. 
 
Om regionalt miljøprogram på Landbruksdirektoratets nettside

 
SMIL / Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", som omfatter tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig jordbruksdrift. 
 
Søknadsfrist 1. juni.
 
Kontaktperson i Levanger og Verdal: Ingrun Sivertsen.

For mer informasjon og søknasskjema, se temaside om SMIL hos Landbruksdirektoratet.
Retningslinjer for prioritering av søknader gjeldende for Innherred samkommune.
 
Økologisk jordbruk / Økologisk landbruk
Økologisk landbruk er et satsingsområde i norsk landbruk. Den sittende regjering har en målsetning om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020 (Soria Moria-erklæringa 2005).
Norsk landbruksrådgivning, Nord-Trøndelag (tidligere Trøndelag forsøksring) har høy kompetanse på dette, og gir også tilbud om gratis førsteråd for den som ønsker det.
For satsinga i Nord-Trøndelag, se temaside om økologisk landbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.
 
Fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk (OIKOS).
Temaside om økologisk mat og landbruk hos Bioforsk.
Temaside om økologisk mat hos Mattilsynet.
Temaside om økologisk matproduksjon hos Landbruks- og matdepartementet.
 
LANDBRUKSEIENDOM     Til toppen av siden
Bo- og driveplikt / Boplikt
Boplikt følger enten etter odelsloven eller konsesjonsloven.
Med hensyn til driveplikt er det noen endringer etter lovendring pr. 1.7.2009. Alle som eier jordbruksarealer er nå pålagt livsvarig driveplikt. Tidligere var det generelt 5 års bo- og driveplikt. Det som har mest betydning etter det nye regelverket er at dersom dyrkajord leies bort, skal det være avtale som gjelder i minst 10 år. En av begrunnelsene for dette er at leietaker, som i de fleste tilfellene er den som driver aktivt jordbruk, skal ha en viss forutsigbarhet med hensyn til drift og investeringer i sin produksjon. De nye bestemmelsene finnes i jordloven.

Kontaktperson : Petter Bjartnes

 
Gårdskart
Gårdskart på internett er en tjeneste som viser kart over arealressurser, og beregner arealtall for en valgt landbrukseiendom.
Denne tjenesten er et ledd i moderniseringen av offentlig forvaltning, og informasjonen skal gjøre det lettere for næringsdrivende i landbruket å imøtekomme offentlige pålegg om dokumentasjon, rapportering og planlegging. Kartinformasjonen er også et verktøy for kommunene i arbeidet med å ta vare på dyrka jord og verdifulle kulturlandskap.
 
Norsk institutt for skog og landskap har utarbeidet nye gårdskart for Verdal, og arealtallene fra kartbasen ble tatt i bruk ved søknad om produksjonstilskudd med frist 31.07.2009.
 
Finner du feil på kartet, ta kontakt med kommunen! Ved nydyrking, rydding av beiter osv. – meld fra til kommunen for endring av kartet.
 
Kart er sendt ut til alle grunneiere i Levanger og Verdal. Fra og med 2010 aksepteres kun arealopplysninger i henhold til gårdskart ved evt. søknader om tilskudd.
 
Nedlasting av kart kan du gjøre via gårdskart på internett hos Norsk institutt for skog og landskap.
 
Jordskifte
*

Konsesjonsfrihet
Skjema SLF-360 – egenerklæring om konsesjonsfrihet  ved erverv av fast eiendom finner du her.
 
Odel
Odelsloven inneholder regler om hva som er odelsjord, hvem som har odelsrett, odelsrekkefølge og en rekke andre bestemmelser knyttet til odelsretten.

Kontaktperson : Petter Bjartnes.
 
 
NATURSKADE     Til toppen av siden
Temaside om naturskade hos Statens Landbruksforvaltning.

- se også Naturskade - Bolig og eiendom
 
 
PLANTEVERN     Til toppen av siden
Giftnemnda
*

Plantehelse
*

Plantevernavgift
*
 
Plantevernmiddel / Plantevernmidler
*

Plantevernplan
*
 
Sprøytemiddel / Sprøytemidler
*
 
 
REINDRIFT     Til toppen av siden
Nedfôring / Radioaktivitet
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen har informasjonsansvar ovenfor næringen/lammekjøttprodusenter om radioaktiv forurensing i utmarksbeitene og evt. behov for nedforing. Landbruksavdelingen samarbeider med Mattilsynets regionkontor for å løse denne oppgaven
Nedforingstid før mulig slakting fastsettes for soner/områder etter gjennomførte målinger når sauene hentes heim fra utmarksbeite. Dyreholdere kan søke om erstatning for ekstra nedforingstid før mulighet for slakting. 
For mer informasjon se Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg eller Informasjonsside om husdyrbruk hos Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Rovdyr / Rovdyrerstatning / Rovdyrskade / Rovvilterstatning / Rovviltskade
Direktoratet for naturforvaltning har en rovviltportal der opplysninger om skader og skjema for erstatning kan finnes.
Se mer informasjon om rovdyr under Naturforvaltning på tema Natur og miljø.
Se også utfyllende informasjon om erstatningsordninger for rovdyrskade under Husdyrhold på denne siden.
 
 
SKOGBRUK     Til toppen av siden
Skogbrukslova fra Lovdata.
Oversikt over sentral forskrifter tilknyttet lova fra Lovdata.
Temaside om skogbrukFylkesmannens nettside.
 
Skogbrukstilskudd / Skjema / Retningslinjer


Temaside om skogbruk fra Statens landbruksforvaltning
Her ligger aktuelt lovverk, informasjon om skogfond og alle aktuelle søknadsskjema (utover skjema for eget arbeid) – tilskudd, meldeplikt mv.
Samleside med aktuelle søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning.
 
Kontaktperson : 

Levanger – Ailin Wigelius.
Verdal – Ailin Wigelius.
 
Hogst / Skogdrift / Skogsdrift / Skogsvirke / Avvirking / Avvirkning
Arbeidet med å hogge, kviste, kappe og transportere tømmeret fra skogen og til bilvei.

Skogavgift / Skogfond

Skogkultur
Foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting.

Skogvern / Vernet skog

 
 
 
VEGBYGGING     Til toppen av siden
Avkjøringstillatelse / Avkjørsel / Landbruksveg / Landbruksvei / Privat veg / Privat vei / Vegbygging / Veibygging
Informasjon om vegbygging finner du under Veg og vegtrafikk på tema Trafikk, reiser  og samferdsel.

Publisert: 10.03.2009 12:05 Sist endret: 23.09.2016 08:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS