Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

TJENESTEBESKRIVELSE TJENESTER TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE.

Med denne tjenestebeskrivelsen vil vi gi kommunens innbyggere informasjon om våre tjenester. Vi vil avklare hvor dere kan henvende dere, og hvilke tjenester vi kan tilby.

TAUSHETSPLIKT     Til toppen av siden
Alle ansatte i hjemmetjenesten har taushetsplikt.
Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

MÅLSETTING FOR TJENESTEN     Til toppen av siden

 • Yte bistand tilpasset den enkeltes behov
 • Skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til den enkelte tjenestemottaker
 • Brukermedvirkning

TJENESTER KNYTTET TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN
     Til toppen av siden
Etter en faglig, individuell vurdering, og i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Praktisk bistand / hjemmetjeneste
 • Råd og veiledning
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Hjemmesykepleie

HVEM KAN SØKE OM BISTAND     Til toppen av siden
Personer som bor eller oppholder seg i Verdal kommune og som

 • ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
 • har et særlig tyngene omsorgsarbeid

Bistandsbehov/tjenestebehov blir kartlagt i samråd med hver enkelt søker. Avdelingen vil fatte enkeltvedtak knyttet opp mot lovverket. Ordinær saksbehandlingstid er regulert i Forvaltningsloven, og er satt til 3 uker.

ANSATTES ARBEIDSMILJØ     Til toppen av siden
Arbeidsmiljøloven gjelder også når vi gir tjenester i ditt hjem. Dette betyr at det kan være nødvendig med tilrettelegging for at vi skal kunne gi deg forsvarlige tjenester samtidig som ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Se veilederen ”Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

KLAGEADGANG     Til toppen av siden
Det er mulighet til å klage på kommunale vedtak om tildeling av tjenester.
Klagen må være underskrevet av søker eller at det foreligger fullmakt til å klage på vegne av søker. Klagefristen er 3 uker, og klagen sendes Verdal kommune v/saksbehandler. Kommunen kan gi nærmere informasjon om klageadgang samt kunne bistå i utformingen av klagen. Overordnet klageinstans er Helsetilsynet v/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
.

KONTAKT     Til toppen av siden
Informasjon og søknadsskjema får du ved Servicekontor i kinobygget eller de enkelte avdelinger, eller det kan lastes ned her:

 • Avdelingsleder Ringveg Nord bofellesskap og omsorgslønn:
  Agnes Gaup Zetlitz
  Mobil 97 75 63 30
 • Veieder Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) :
  Linda Barøy
  Telefon 74 04 84 04 
 • Avdelingsleder hjemmetjenesten Lysgård:
  Terje Hallem
  Telefon 74 06 50 90 / 74 06 50 91
  Mobil 48 27 88 06
 • Avdelingsleder Verdal kommunale avlastningsbolig og privat avlastning:
  Ellen Stuberg
  Mobil 990 31 455
 • Avdelingsleder Dagtilbudet ARKEN arbeid og aktivisering:
  Mona Kleiven Stene
  Telefon 74 06 52 62
  Mobil 92 05 64 39
 • Avdelingsleder Prost Brants vei bofellesskap og Vinkelen borettslag:
  Ingjerd Trefjord
  Telefon 74 07 61 22
 • Saksbehandler støtte- og treningskontakttjenesten:
  Linda Barøy (tirsdag og torsdag)
  Telefon 74 06 52 61
 • Virksomhetsleder Bo- og dagtilbudet:
  Per Tore Sandsaunet
  Telefon 74 04 84 06
 • Virksomhetsleder Hjemmetjenesten:
  Gunn Wolden
  Telefon 74 04 84 61
 • Virksomhetsleder Institusjonstjenesten:
  Unni Haugan Sellæg
  Telefon 74 04 84 64

 


 
 

Publisert: 01.02.2010 11:28 Sist endret: 17.07.2017 09:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Johannes Bruns gate 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: 74 04 82 02 E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: sentralbord 08:00-15:30 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS