Eiendomsskatt

Verdal kommunestyre fattet i møte 29.05.2000 i sak 49/00 slikt vedtak:

"

  1. Det innføres alminnelig eiendomsskatt i Verdal kommune fra 01.01.2001.
  2. a. Verdal kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens §3
     for følgende nærmere avgrensende områder i kommunen:

Områdene innenfor kommunedelplan for Verdal sentrum, Nordskaget/Sognan på Trones, innenfor reguleringsplanene for boligfelt Forbregd/Lein, områder langs riksvegen og fylkesvegen mot Stiklestad/Forbregd/Lein samt Sørenget boligfelt.

Områdene for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 08.05.00. Når det gjelder avgrensing av områdene på strekningen fra kommunedelplan Verdal sentrum mot Stiklestad/Forbregd/Lein, avklares
dette i forbindelse med justering av vedtektene.

Skattesatsen for 2001 settes til 2 o/oo, med unntak av boligeiendommer på gårds- eller skogbruk, som 
settes til 1 o/oo.
Eiendomsskattetaksten settes til ¾ av omsetningsverdien.

          b. I medhold av lov om eiendomsskatt §7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens 
          bokstaver a,b,c og e fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

For øvrig fritas:

         c. Med hjemmel i kommunelovens §61, pkt. 2 vedtar Verdal kommunestyre at myndigheten til 
         å treffe avgjørelser i medhold av §28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget, med 
         ankemulighet til formannskapet.

         d. Vedtekter for eiendomsskatt i Verdal kommune som regulerer de praktiske sider ved 
         skatteutskrivingen legges fram til justering på grunnlag av kommunestyrets endelige vedtak i saken.

   3.    Kommunestyret beklager sterkt at situasjonen er slik at vi ser oss tvunget til å gjennomføre 
          innføring av eiendomsskatt i kommunen.

   4.    Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten 
          inntektsevne å fritas for eiendomsskatt etter søknad.

   5.    Kommunen praktiserer en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller
          ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i §28 i lov om eiendomsskatt."

Sakens dokumenter og kart over aktuelle områder så langt er utlagt på Verdal Bibliotek.