Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Friluftslivsområde Verdal - høring

Kartlegging og verdsetting - frist 15.03.2017.

Verdal kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder. Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring.

Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!

Har du innspill på de kartlagte og verdsatte friluftslivsområdene og/eller savner områder som burde vært tatt med? Se særlig på avgrensning av områdene og verdsettingskriteriene.

Høringsfrist er 15. mars 2017.

OBS! Tegnforklaringene viser ikke fargesymbol i Internet Explorer (hold markøren på ønsket kartområde for info), - fungerer i Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Høringskart
Høringskart - type 
Klassifisering, jfr. tittelfelt nede i høyre hjørne

Høringskart - verdesetting
Verdisetting - A, B, C og D

 
Skjema for innspill (nederst på siden)


Om arbeidet med kartlegging og verdsetting:
Kartleggingsarbeidet er ledet av en arbeidsgruppe i Verdal kommune/Innherred samkommune. Arbeidsgruppen har innhentet ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette har arbeidsgruppa vurdert relevant informasjon, kartfestet arealene og gitt en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/delområde er vurdert ut fra de 13 kriteriene beskrevet nedenfor og fått en verdi. Friluftslivskartleggingen er gjennomført i henhold til Miljødirektoratets veileder.

Områdetype:
De ulike friluftslivsområdene har fått en definert områdetype:

 • Nærturterreng
 • Leke- og rekreasjonsområde
 • Grønnkorridor
 • Marka
 • Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
 • Jordbrukslandskap
 • Utfartsområde
 • Store turområder med tilrettelegging
 • Store turområder uten tilrettelegging
 • Særlige kvalitetsområder
 • Andre friluftsområder


Verdsettingskriterier:
Verdivurderingen er gjort etter 13 kriterier:

 • Brukerfrekvens
 • Regionale og nasjonale brukere
 • Opplevelseskvaliteter¨
 • Symbolverdi
 • Funksjon
 • Egnethet
 • Tilrettelegging
 • Kunnskapsverdier
 • Inngrep
 • Utstrekning
 • Tilgjengelighet
 • Lydmiljø
 • Potensiell bruk


Verdi A, B eller C:
På bakgrunn av verdsettingskriteriene gis hvert område en av verdiene:

 • A = svært viktig friluftslivsområde
 • B = viktig friluftslivsområde
 • C = registrert friluftslivsområde
 • D = ikke klassifisert friluftslivsområde

Kvaliteter som gir en høy verdi kan være hvis området har mye bruk, eller mange spesielle opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone, eller områder som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede verdsettes høyt. Små eller store områder som er spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - en nasjonal satsing.

Det er en nasjonal satsing i regi Miljødirektoratet på kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, kalt friluftslivskartleggingen. Friluftslivkartleggingen gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Miljødirektoratet har mål om at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen 2018. I Verdal vedtok vi  å kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene i henhold til Miljødirektoratets veileder innen utgangen av 2018. De kartlagte og verdsatte friluftslivsområdene blir lagt ut på naturbase.no under temalaget «kartlagte friluftslivsområder».

Hvorfor kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder?

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir tilgjengelig elektronisk i Miljødirektoratets naturbase http://www.naturbase.no/ (Miljødirektoratet). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.

Det ligger ingen bindinger eller føringer i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ikke en plan eller prioritering. Temakartleggingen vil gi oss et kunnskapsgrunnlag/en systematisk oversikt over friluftslivsområder, som blir et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling.

Temakartet kan brukes til å ivareta og videreutvikle områder for friluftsliv:

 • Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og konsekvensutredninger
 • Utvelging av aktuelle områder for sikring
 • Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: friluftsporter, referanseområder for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv.


Det er tegnet inn områder, ikke stier og løyper. Der stiene er områder i seg selv er de tegnet inn som grønnkorridorer i terrenget.

Registreringsskjema   Til toppen av siden

 

OBS! Send inn nytt skjema for hver friluftsID!Publisert: 22.02.2017 14:36 Sist endret: 16.03.2017 00:46
FriluftsID:
Områdenavn:
Ditt navn:
Din e-post:
Ditt innspill
  
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS