Gå til innhold Globalmeny Forsiden
edderkopp-dugg-multe

Høring pr. e-post

Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering.

Sweco AS har på vegne av Sandvika Hytteutvikling AS søkt om endring av overnevnte reguleringsplan med e-poster 26.06.2018. Planen ble sist vedtatt endret den 22. mai 2018.

Plan- og byggesakssjefen sender herved forslaget på en begrenset høring, da det tas sikte på en enklere behandling etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd.
(Private er tilskrevet med eget brev u/vedlegg, slik at de kan motta digital forsendelse).

Det er foreslått følgende endringer av plankartet:

  • Det foreslås endra vegtrasé fra parkeringsplass P1 og nordover forbi stranda, da det er ønskelig å flytte vegen bort fra strandsonen pga. oversvømmelser.
  • Deler av eksisterende hovedadkomststi på holmen foreslås utvidet til kjøreveg og det foreslås ny parkeringsplass P3 på ca. 0,6 daa i enden av vegen med plass til ca. 30 biler.
  • Parkeringsplass P8 foreslås flyttet til motsatt side av vegen, og blir noe større.
  • Feltnavn for ubebygde tomter (B10 osv.) er tatt ut.

Tomtenummer er påskrevet med rød tekst i plankartet, da bestemmelse 3.2.1 (om veg/parkeringsplasser) viser til disse numrene.
(Kartillustrasjon i bestemmelsene med tomtenummer ble dessverre tatt ut ved forrige planendring).

Illustrasjon 1

Illustrasjon 2

Kartutsnittene over viser endringsforslaget med røde linjer over gjeldende reguleringsplan.

Det er foreslått følgende endringer av bestemmelsene (vist med rød tekst i bestemmelsene):

  • Punkt 2.1: Sametinget er tatt med som kulturminnemyndighet.
  • Punkt 3.1.1: Første kulepunkt (feltnavn B10 osv. på ubebygde tomter/punkter) er tatt ut.
  • Punkt 3.2.1: Oppdatert med hensyn til foreslått veg og foreslått parkeringsplass P9.

Se vedlegg for nærmere informasjon:

Kommunens foreløpige kommentar:

52 stk. hyttetomter får en tredje parkeringsplass P9 med plass til ca. 30 biler. Antall parkeringsplasser per hytte er likevel ikke endret i bestemmelsenes 3.2.1 syvende kulepunkt.

Kommunen vil vurdere endringsforslaget nærmere i forhold til kommunens Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet etter høring. Maks stigning er i søknaden oppgitt til 1:6. Vegstrekningen med brattest terreng ligger like vest for 234/12, og den bratteste delen ser ut til å omfatte i underkant av 50 meter. Foreslåtte endringer ser ikke ut til å berøre (gå innpå) registrerte myrområder i AR5-basen, men om tiltaket kan medføre endra tilsig eller uønsket drenering av tilliggende myrområde bør vurderes før videre behandling.

Bestemmelsenes punkt 3.2.1 viser til tomtenummer, og hver felles parkeringsplass er tilknyttet bestemte tomtenumre. Tidligere kartillustrasjon i bestemmelsene som viste tomtenummer ble dessverre tatt ut ved forrige planendring. Tomtenummer er nå påskrevet plankartet, og nummereringen antas å være som før. Det ser imidlertid ut til at tekstene P7 og P8 er «stokket om» i bestemmelsenes punkt 3.2.1. Dette er trolig en eldre feil som vi tar sikte på å rette før videre behandling.

Vi registrerer at det delvis ikke er samsvar mellom digitale plandata (SOSI) og PDF-versjon av plankartet, mht. navn på områder og påskrevet tekst. Dette bør rettes før sluttbehandling.

Høringsdokumenter og frist for uttalelse:
Planforslaget sendes ikke ut til berørte parter per post, men kan også ses på Servicekontoret i Verdal, Johannes Bruns gate 2. Dersom dokumenter ønskes tilsendt kan kommunen kontaktes for dette.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 10. august 2018. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.



Publisert: 09.07.2018 07:40 Sist endret: 01.02.2021 12:00

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS