Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Melding om planvedtak - Storholmen hyttefelt

Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt.

Utvalg for Plan og samfunn har i møte den 14.01.2020, sak 07/20, vedtatt endring av ovennevnte reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd:

Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt (sak 07/20)
Planområdet ligger ved Innsvatnet, nord for Fv. 72. Vedtatt planendring legger til rette for ny veg merket (f_SV9) og nye parkeringsplasser merket (f_SPP12 og f_SPP13) og justering av eksisterende parkeringsplass.

  1. Nye reguleringsbestemmelser Storholmen hyttefelt - vedtatt 14.01.2020
  2. Oppdatert plankart i henhold til endringer vedtatt 14.01.2020

Vedtatt planendring kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute eller klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 18.02.2020 09:00 Sist endret: 23.12.2020 11:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS