Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Oppdaterte krisetiltak for landbruket

Myndighetene etablerer nå både bedriftsutviklingsprosjekter og garantiordninger som skal gi matprodusentene økt trygghet for egen virksomhet.

Mange bedrifter opplever bortfall i marked og derav fallende omsetning som følge av Korona-pandemien.

Gjennom utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping introduserer Innovasjon Norge nå en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter.

Ordningen vil være aktuell for nye næringer basert på landbrukets ressurser, der det er behov for å finne nye marked, videreutvikle eller lansere nye produkter og tjenester. Les mer om ordningen her. 

Innovasjon Norge øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk. Tilskuddssatsene for forprosjekt og hovedprosjekter økes fra 50 prosent til inntil 75 prosent. Ler mer om dette her.

I forbindelse med pandemikrisen og fallet i kronekursen, åpnes det i 2020 opp for å kunne yte tilleggsfinansiering til investeringsprosjekter som får vesentlig kostnadsøkning som følge av fall i kronekursen. Det kan unntaksvis vurderes å gi støtte utover støttesats på 35 % og maksimalt kronebeløp på 2 mill. kroner. Merkostnaden som følge av fall i kronekursen må dokumenteres. 

Innovasjon Norge i Trøndelag opplyser at det er stor søknad på disse midlene i Trøndelag, og det er begrensede midler til rådighet. Derfor ta kontakt med Innovasjon Norge sine rådgivere for å få vurdert evt. søknad. Du finner også lenke til å opprette søknad på siden til Innovasjon Norge – se her.

Dessuten, mandag ble Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten enige om utformingen av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Formålet med utvidelsen er å skape trygghet for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

Utvidelsen gjør at det kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien. Partene er enige om å heve den maksimale utbetalingen til 2 mill. kroner og inkludere veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020. 

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon neste uke. Landbruksdirektoratet vil sende på høring endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede mv. skader i plante- og honningproduksjon og sende ut rundskriv om ordningen i løpet av kort tid.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag også blitt enige om endringer i jordbruksavtalens bestemmelser om veterinære reiser slik at tilskuddstaket for andre kostnader per reise økes i tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien.Publisert: 21.04.2020 10:17 Sist endret: 23.12.2020 10:20

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS