Gå til innhold Globalmeny Forsiden
orin-snasa-460

Planvedtak - vedtatt reguleringsplan

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi.

Verdal kommunestyre har i møte den 15. juni 2020 vedtatt følgende reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12:

Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - (sak 55/20)
Alle vedlegg og dokumenter til behandling av saken kan ses via lenek til saken rett ovenfor.

Planområdet er på ca. 4485 daa og ligger i Tromsdalen, ca. 10 km sørøst for Verdal sentrum. Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde for kalk. Det legges til rette for utvidelse av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd (1037,8 daa) samt deponiområde for avdekkingsmasser (388,5 daa). Eksisterende dagbrudd på ca. 557 daa kan utvides med ca. 1694 daa, slik at samlet dagbruddareal blir på 2251,3 daa. Planen forutsetter omlegging av fv. 155 Tromsdalsvegen samt fjerning av eksisterende bolig- og gårdsbebyggelse innenfor planområdet. Planen vil gjøre det mulig å øke årsproduksjonen opp mot 10 millioner tonn, slik at levetida for bruddet blir 100 år eller mer. Det er krav om gang- og sykkelveg langs fv. 72 på strekningen Valstad - Sundbyvegen/Skjørdalsskardet før uttaksvolum overstiger 2,5 millioner tonn kalkstein per år samt krav om en løsning for kalktransporten som ikke belaster offentlig vegnett før årlig uttaksvolum overstiger 3 mill. tonn.Vedtatt plan med saksdokumenter kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 18.06.2020 13:45 Sist endret: 23.12.2020 10:19

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS