Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Planvedtak, vedtatte reguleringsplaner

Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18, og Detaljregulering Einervegen 1-7.

Verdal kommunestyre har i møte den 1. mars 2021 vedtatt følgende reguleringsplaner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12:

Detaljregulering Nordgata 14, 16 og 18sak 18/21
Planområdet omfatter ca. 14,8 daa, og ligger i Verdal sentrum, vest for jernbanen, hvor bl.a. dagens Coop Mega er lokalisert. Planområdet grenser til Nordgata i sør, kino/bibliotek og Håkon den VII allé i vest, bebyggelse og parkering i nord samt bebyggelse mellom jernbanen og Asbjørnsens gate i øst. Planen legger til rette for ny bebyggelse i 3-4 etasjer med parkeringskjeller og en forsterket kvartal- og gatestruktur. Det er lagt til rette for forretningsvirksomhet og publikumsrettet næring-/tjenesteyting i første etasje mot offentlig gate, samt boliger (i hovedsak) over første etasje. Planen forutsetter nedbygging av bakkeparkering samt riving av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Planen gir mulighet for ca. 99-107 leiligheter og ca. 4100-5900 m2 næringslokaler.

Detaljregulering Einervegen 1 til 7sak 20/21
Planområdet er på ca. 14 daa og ligger nord på Ørmelen, øst for Verdal fengsel og Tangenvegen. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 18 bnr. 671, 676, 678. Området er i dag bebygd med sju firemannsboliger som forutsettes fjernet og erstattet av ny boligbebyggelse i to etasjer med tilhørende garasje, parkering, kjøreadkomst, uteoppholdsareal, areal til renovasjon samt gang- og sykkelveg gjennom området.

Det kan bygges maks 42 boenheter. Kjøreadkomst er fra Tangenvegen.

 

Vedtatte planer med saksdokumenter kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen 9. april 2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring 13. mars 2021.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 10.03.2021 12:02 Sist endret: 10.04.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS