Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones2

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Ørin Sør II

Fforslag til detaljregulering Ørin sør II - sak 19/22 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 07.05.2022.

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 15. mars 2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at forslag til detaljregulering Ørin sør II - sak 19/22 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 100 daa og omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 277/1 og 283/191. Planforslaget legger til rette for utvidelse av Verdal industripark sørover. Planområdet omfatter Fættaskogen (delvis avvirket) sør for bl.a. Tine, mellom eksisterende barnehage (Flyvegen 7) i vest og Jupitervegen i øst med tilliggende næringsarealer. Planområdet omfatter også arealer langs Venusvegen, Jupitervegen og Havfruvegen. Planområdet grenser i sør til dyrket mark, skog og spredt boligbebyggelse. Kjøreadkomst er planlagt fra nord og øst (via dagens industriområde).

Planforslaget med tilhørende saksdokumenter kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal, innen 7. mai 2022. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller registreres via skjemaet nedenfor.Publisert: 17.03.2022 13:40 Sist endret: 08.05.2022 00:54
Ditt navn
Din Epost-adresse
Gjelder sak
Din uttalelse (max 1500 tegn)
 

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS