Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones1

Varsel om oppstart Ørin Sør II

Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram. Ørin Sør II – Verdal kommune.

I hht.  plan- og bygningslovens § 12-8 og Forskrift om konsekvensutredninger varsles det oppstart av planarbeid med tilhørende konsekvensutredning for Ørin Sør II i Verdal.

Planområdet er på ca. 100 daa og omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 277/1 og 183/1. Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye tomter til nærings- og forretningsbebyggelse i Verdal industripark. Forslagsstiller er Verdal kommune.

Planen blir utarbeidet som en detaljregulering med konsekvensutredning. Innholdet i planen vil i hovedsak samsvare med vedtatt kommunedelplan for Verdal by, hvor området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål for framtidig næringsbebyggelse/forretning.

Oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram ble behandlet i Utvalg for plan og samfunn 03.12.19, sak 21/19.

Forslag til planprogram, som beskriver planområdet, utredningsbehov og planprosessen, er også lagt ut til offentlig ettersyn på Verdal rådhus fram til 06.03.2020.

Innspill til planarbeidet eller forslag til planprogram rettes til:
Norconsult AS v/ arealplanlegger Pål S. Gauteplass tlf. 414 20 240 / e-post: pal.gauteplass@norconsult.com.

Frist for innspill er 06.03.2020

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

KartPublisert: 17.01.2020 13:44 Sist endret: 16.09.2021 12:30

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS