Gå til innhold Globalmeny Forsiden
refleks2_topp

Varsel om oppstart planarbeid

Detaljregulering og utbyggingsavtale for eiendommen gnr./bnr. 19/121 m. fl.

Illustrasjon av berørt område (klikk på illustrasjonen for større format)
Illustrasjon

Iht. PBL § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for eiendom gnr. 19/121 m.fl (Nordgata 14,16 og 18 m.fl.) i Verdal sentrum. Tiltakshaver er Coop Midt Norge. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger mellom Coop Midt Norge og Verdal kommune om utbyggingsavtale etter PBL § 17-4.

Planområdet på ca. 15,3 daa ligger i kjernen av Verdal sentrum i kvartalet mellom Håkon den VII allé og jernbanen. Planarbeidet skal legge til rette for videre utvikling av en Coop- butikk, samt øvrig forretning-/næring-/servicevirksomhet i 1. etasje. Det er foreløpig planlagt for etablering av 105-120 boenheter på gj.snittlig 70 m2 med tilhørende uterom på (i hovedsak) tak av næring. Dette gir en bebyggelse på totalt 3-4 etasjer. Parkering planlegges i kjeller, i tillegg til noe bakke- og gateparkering. Reguleringsplanen skal legge til rette for en helhetlig utbygging av planområdet i et 20-årsperspektiv. Første byggetrinn med ny Coop-butikk planlegges igangsatt umiddelbart etter godkjent reguleringsplan.

Planområdet er i gjeldende KDP for Verdal by 2017-2030 avsatt til nåværende sentrumsformål, parkering og veg. Planområdet ligger innenfor bestemmelsesområde #1 sentrumssone og #4 Publikumsrettet formål i 1. etasje. Krav til utbyggingsvolum er høy. KDP har bestemmelser som går på høyder, uteoppholdsareal, parkeringskrav m.fl. Det er ingen detaljregulering for området.

Det er vurdert av Verdal kommune (jf. oppstartsmøtereferat) at planen ikke utløser krav til planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 m/tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader og innspill til denne kunngjøringen sendes:
Selberg Arkitekter AS
Postboks 6094 Torgarden
7434 Trondheim

eller på e-post til post@selberg.no innen 10.05.2019.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 995 54 016 eller Knut Selberg, tlf. 920 17 198.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat   .PDF

 Publisert: 09.04.2019 14:00 Sist endret: 15.05.2019 10:08

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS