Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Varsel om oppstart Stiklestad skole

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid med konsekvensutredning, detaljregulering for Stiklestad skole. Frist for innspill / merknader er 19. april 2021.

Sweco Norge AS, på vegne av Verdal kommune, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8§ 12-9  og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Stiklestad skole, planID 2020004 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny barneskole på Stiklestad og sikre areal til mulig idrettsanlegg.

Plan området er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Forslag til plangrense er vist i vedlagte kart. Plan avgrensningen er overlappende med pågående planarbeid nord for Forbregdsvegen. Endelige plangrenser for planene vil bli koordinert av Verdal kommune.

Planforslaget vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9 og § 4-2

I hht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges fram til behandling. Det er politisk utvalg som behandler saken og avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget. Videre behandling metter offentlig ettersyn vil skje i politiske utvalg.

Melding om utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn 
Det gis med dette melding om at forslag til planprogram for Detaljregulering for Stiklestad skole - planID 2020001 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Verdal kommune har satt krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Forslag til planprogram er utarbeidet i samråd med kommunens administrasjon, og er tilgjengelig nedenfor og på Sweco sine hjemmesider. Det kan også tilsendes på forespørsel.

Eventuelle innspill eller opplysninger kan sendes digitalt til Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, e-post stine.bakkan@sweco.no med kopi til Vrdal kommune, e-post postmottak@verdal.kommune.no.

Frist for merknader til planoippstart og/eller til planprogram er 19. april 2021. 

Mottatte merknader til foreslått planprogram vil bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges fram til behandling. Planarbeid skal gjennomføres i tråd med fastsatt planprogram.

 

 

Oversiktskart (klikk på kartet for større format):

Kart, klikk for større formatPublisert: 05.03.2021 08:30 Sist endret: 20.04.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS