Gå til innhold Globalmeny Forsiden
syd_innsvann_030812

Varsel om oppstart transportbånd Tromsdalen

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for transportbånd Tromsdalen-Ørin og høring av planprogram, del 1 Rindsem-Ørin.

I hht. plan- og bygningslovens § 12-3§ 12-8 og § 4-2 varsles det om igangsatt planarbeid med høring av planprogram for Transportbånd mellom Rindsem og Ørin. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om tilhørende utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningslovens § 17-4.

Asplan Viak AS er plankonsulent for planforslaget som utarbeides for forslagsstiller Norcem AS v/ Per Brevik og Verdalskalk AS v/Håkon Mork.

Se kartskisse nedenfor - klikk på kartet for større format.
Planavgrensning - klikk for større format

Dokumenter

 

Planforslaget
Hensikten med planen er å løse utfordringer knyttet til kalktransport på offentlig veg knyttet til kalkbruddet i Tromsdalen, ved å etablere transportbånd for kalk i en ny trasé mellom Rindsem og Ørin. Et transportbånd skal løse kalktransporten i et langsiktig perspektiv, samtidig som det skal søke å tilpasse seg omgivelsene på en god måte.

Forslag til planavgrensning tar utgangspunkt i båndlagt trasé for framføring av transportbånd, som vist i Kommunedelplan for Verdal by. Forslag til planavgrensning viser noen utvidelser langs deler av denne traséen. Nøyaktig planavgrensning skal avklares som del av planarbeidet.

Planområdet mellom Rindsem og Ørin benyttes i dag hovedsakelig til landbruksformål, med små og store gardsbruk.

Både E6 og jernbanen krysser gjennom området. Rinnelva renner i nord-sørlig retning gjennom Rinnleiret naturreservat før den når fjorden. Rinnleiret naturreservat er viktig som strandeng, våtmark, kulturlandskap og friluftsområde, og er klassifisert som internasjonalt Ramsarområde (bevaring av viktige våtmarksområder). Rinnleiret er også brukt som friluftsområde, med både Låtra badestrand og Havfrueparken oppe ved Ørin.

Flyvegen ligger inn mot og delvis innenfor den båndlagte korridoren avsatt i KDP for Verdal by. Langs Flyvegen ligger det flere boliger og en barnehage. Helt nord i planområdet ligger industriområdet Ørin (Verdal Industripark), som utgjør et mangfoldig industri- og bedriftsmiljø. Kalkkaia AS har etablert sitt havneanlegg sør i industriområdet, hvor transportbåndet er tenkt å ha sitt endepunkt.

Planprogram og konsekvensutredning
Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan, KDP Verdal by, vedtatt 29.05.2017. Det er utarbeidet forslag til planprogram, som redegjør for hvilke utredninger som skal gjennomføres i forbindelse med planarbeidet. Planprogrammet skal sendes på høring i minimum 6 uker, samtidig som planarbeidet nå varsles. Tiltaket anses å falle inn under Forskrift om konsekvensutredninger § 8, Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn pkt a). Tiltaket omfattes videre av forskriftens vedlegg I pkt. 19. Tiltaket anses videre å kunne omfattes av forskriftens vedlegg II Pkt. 11 «Andre prosjekter», uten at slik type tiltak i forskriften er spesifisert som eget punkt.

I forbindelse med konsekvensutredningen er det sett på et kapslet transportbånd som det mest realistiske alternativet, og det er i planprogrammet foreslått utredning av to prinsipielle konsepter for transportbånd: Transportbånd over bakken og nedgravd transportbånd. Det kan bli aktuelt å velge en kombinasjon av disse to konseptene, alt ettersom hvilke konsekvenser som vil være mest beslutningsrelevante for ulike deler av strekningen. Se vedlagt forslag til planprogram for mer informasjon.

Hensikten med varselet
Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

Informasjon og åpent møte
Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider, se www.asplanviak.no/kunngjoringer.
Det ble avholdt digitalt åpent møte om planarbeidet tirsdag 26.januar 2021 kl. 18-20 i Microsoft Teams, se opptak av dette møtet her.

Kontaktinfo
Innspill til planarbeidet sendes innen 13.februar 2021 på epost til julie.nordhagen@asplanviak.no.Publisert: 15.12.2020 12:50 Sist endret: 14.02.2021 00:54

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS