Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole

Melding om planvedtak - Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.

Verdal kommunestyre har i møte den 28. oktober 2019, sak 91/19, vedtatt følgende reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Detaljregulering Nye Vinne og Ness skole - del av 5038/282/66 m.fl.    (sak 91/19)
Planområdet er på ca. 50 daa og omfatter Vinne skole med kunstgressbane i sør, idrettsbane i øst, skog i nord, busslomme ved Fv. 72, samt del av adkomstveg Kokkvegen. Planområdet grenser mot Fv. 72 Jamtlandsvegen i nord, friområde med aktivitetspark i vest og boligområder i sør og øst. Det legges til rette for sammenslåing av Vinne og Ness skoler gjennom utvidelse og ombygging av eksisterende skolebebyggelse i Vinne, opprusting av uteoppholdsareal, adkomst og parkering. Planen omfatter også idrettsformål 

Øvrige dokumenter i saken kan ses via lenke til sakspapirer og vedtak nesten øverst.

Vedtatt plan med saksdokumenter kan ses på servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2.
Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal innen 3 uker fra kunngjøringsdato (25.11.2019).

 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute eller klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 02.11.2019 10:50 Sist endret: 23.12.2020 12:25

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS