Gå til innhold Globalmeny Forsiden
tidlig-morgen-grensefjell

INFORMASJON OM NYTT VANNFORSYNINGS- OG AVLØPSANLEGG PÅ TINDEN

Verdal kommune skal starte arbeidet med fornying av kommunalt vannforsynings- og avløpsanlegg

på Tinden. Arbeidet omfatter omtrent 115 eiendommer.

Det vil bli anleggstrafikk i området samt periodevis stengte veger under anleggsarbeidet.    

Entreprenør: Vuku Naturstein AS

Oppstart og framdrift: Anleggsstart er 15. august 2022. Arbeidet starter i området ved ny pumpestasjon nede ved elva og vil jobbe seg videre i ulike retninger fra dette punktet. Det er omfattende arbeider som skal gjøres. Vannforsynings- og avløpsanlegget planlegges ferdigstilt ila. 2023, så vil vegene til slutt rehabiliteres og ferdigstilles til sommeren 2024.

Veger:

Planlagte kommunale ledninger følger i hovedsak vegene i området, og følgende veger blir berørt av

anlegget:

  • • Tindvegen, sørøst for nr. 58
  • • Tindvegen Nedre
  • • Tindvegen Søndre
  • • Gangveg langs elv

Kommunale veger vil få asfalt, i hovedsak med ensidig kantstein samt nye gatelys. Gjelder ikke

kommunale veger som betjener få hus. Deler av Tindvegen og Tindvegen Nedre vil få fortau.

 

Erosjonssikring langs Verdalselva:

I forbindelse med anlegget skal det gjøres tiltak for å stoppe videre utgraving av areal langs elva. I

samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal det erosjonssikres en strekning på ca. 250 meter langs Verdalselva. Dette gjelder eiendom gnr/bnr. 19/329 og 19/40.

 

Ny pumpestasjon:

Det skal etableres en ny spillvannspumpestasjon med overbygg mellom elva og gangvegen på eiendom 19/153.

 

Vannforsynings- og avløpsanlegg:

Det nye avløpsanlegget blir bygd som separatsystem, dvs. det legges to separate avløpsledninger; En

for spillvann (kloakk – avløp fra kjøkken, bad, klosett, vaskerom etc.) og en for overvann (takvann,

drensvann, utendørs sluk etc.). Dette skal erstatte eksisterende anlegg med fellessystem. Det skal

bygges nytt vannforsyningsanlegg i felles trasé med avløpsanlegget. Nye VA-ledninger skal delvis

legges i nye trasèer som i hovedsak vil følge vegene.

 

Informasjon

Det vil holdes informasjonsmøter for beboerne på Tinden fortløpende, samt legges ut informasjon underveis på kommunens hjemmeside og Facebook. I tillegg vil det sendes ut melding om stenging av vann og veg til de berørte via SMS.

 

Tegninger:

-        Vedlegg 1 – Vegplaner

-        Vedlegg 2 – Plan for erosjonssikring

-        Vedlegg 3 – Pumpestasjon

-        Vedlegg 4 – Plan for VA-ledningsanlegg

-        Vedlegg 5 – Plan for gatelysPublisert: 10.08.2022 09:13 Sist endret: 10.08.2022 09:27

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS