Gå til innhold Globalmeny Forsiden
corona_heltene

Planvedtak - vedtatt reguleringsplan

Verdal kommunestyre har i møte den 27. april 2020 vedtatt detaljregulering Bredingsberg 10 trinn to med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Verdal kommunestyre har i møte den 27. april 2020 vedtatt følgende reguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12:

Detaljregulering Bredingsberg 10 trinn to (sak 36/20)

Planområdet på ca. 2,5 daa er lokalisert i Vuku sentrum, nord for fv. 757 Bredingsberg. Planområdet grenser til boligbebyggelse i øst, sør og vest og til skog i nord. Vedtatt plan legger til rette for minst 12 boenheter med tilhørende parkering, boder og felles uteoppholdsareal. Det planlegges to leilighetsbygg med inntil seks leiligheter i hvert bygg og med garasjer og boder i underetasje og felles heishus. Kjøreadkomst er via eksisterende avkjørsel fra fv. 757 Bredingsberg.

  1. Planbeskrivelse datert 12.12.2019
  2. Plankart vedtatt 27.04.2020
  3. Reguleringsbestemmelser vedtatt 27.04.2020
  4. ROS analyse_Detaljregulering for Bredingsberg 10 trinn 2
  5. Situasjonskart Bredingsberg 10 trinn 2 1 til 500
  6. Bredingberg 10 trinn 2 3D illustrasjoner

Vedtatt plan med saksdokumenter kan også ses på Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra kunngjøring.

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.Publisert: 05.05.2020 16:37 Sist endret: 06.05.2020 18:34

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS