Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Regnskap 2020 for Verdal kommune

Driftsregnskapet for Verdal kommune er avlagt i balanse etter avsetninger.

Netto driftsresultat er pluss 36,6 mill kr (2,9% ), disposisjonsfond pr 31.12.20 er på 66,7 mill kr (5,3%) og samlet budsjettavvik er på 25,7 mill kr. Totale driftsinntekter er 1,26 mrd kr og total langsiktig gjeld inkl pensjonsforpliktelser er på 3,3 mrd kr.

Regnskapsresultatet har forbedret seg mye fra anslagene i høst. Dette skyldes summen av mange forhold, der den viktigste forklaringsfaktoren er lavere lønnsoppgjør, lavere pensjonsinnbetalinger og lavere renteutgifter. Kunnskapen om endringer for lønn og pensjon kom utover høsten etter hvert som lønnsoppgjørene ble ferdige. Det ble også satt tiltak høsten 2020 for å redusere merforbruk i tjenestene. Tiltakene har gitt effekt og bidratt til at det har blitt mulig å komme i balanse.

Disposisjonsfondet øker fra 24,9 mill kr til 67,7 mill kr. Den store økningen må ses i sammenheng med regnskapstekniske endringer i kommuneloven som har medført at mindreforbruk for både 2019 og 2020 er tilført fondet i 2020. Disposisjonsfondet nærmer seg kommunens måltall om 6% disposisjonsfond.

Kommunedirektøren er svært fornøyd med at regnskapsresultatet blir bedre enn prognosene. Det er en helt annen økonomisk situasjon enn tidlig i høst, da det var en reell risiko for at kombinasjonen av underliggende merforbruk og virkning av mulige pandemiutbrudd i verste fall kunne tømme kommunens reserver i løpet av ett år. Regnskapsresultatet for 2020 gir et midlertidig pusterom og en robusthet som nå gjør det mulig å følge den planlagte kursen i økonomiplanen. De faktorer som har muliggjort balanse i regnskapet og veksten i frie fond er av midlertidig karakter og tett knyttet til virkninger av pandemi. Kommunen legger til grunn at rammevilkårene for kommunens økonomi gradvis normaliseres og at midlertidig lavere lønnsvekst og renter gradvis erstattes med mer forutsigbare rammevilkår i kommende år.

Det betyr samtidig at de grunnleggende utfordringene med et for høyt driftsnivå og et stort endringsbehov for å møte endringer i befolkning og tjenester, er de samme som tidligere og helt uavhengig av regnskapsresultatet for 2020. Regnskapsresultatet endrer ikke på det faktum at flere av tjenestene i kommunen fortsatt har et forbruk som ligger langt over budsjett. Det er nødvendig at tjenestene over tid driftes innenfor de inntektsrammer og rammevilkår som kommunen har i et gjennomsnittsår.

Regnskapsresultatet blir nå analysert og årsberetningen vil gi mer informasjon om tallene. Analysen vil kunne si mer presist om resultatet er godt nok sett mot kommunens måltall og kommunelovens forventninger til en bærekraftig økonomi.

Se regnskap for 2020 her   PDF-format

 

(Netto driftsresultat er kommunens eksterne inntekter minus eksterne utgifter. Dette er det regnskapsresultatet i kommuneregnskapet som ligner mest på årsresultatet i næringslivet og organisasjoner. Nøkkeltallene for netto driftsresultat og disposisjonsfond er regnet i prosent av totale driftsinntekter.)Publisert: 15.02.2021 14:55 Sist endret: 16.02.2021 09:37

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS