Gå til innhold Globalmeny Forsiden
langtjonna003

Regnskap 2021 for Verdal kommune

Netto driftsresultat er pluss 48,2 mill kr (3,7% ), disposisjonsfond pr 31.12.21 er på 123 mill kr (9,4%). Totale driftsinntekter er 1,3 mrd kr. Total langsiktig gjeld inkl pensjonsforpliktelser er på 3,61 mrd kr.

Regnskapsresultatet har forbedret seg fra anslagene i delårsrapporten, men er innenfor det som er rapportert i månedsrapportene fra oktober og ut året. Det har vært en sterk skattevekst senhøsten 2021 som i stor grad har bidratt til det gode driftsresultatet. Den andre hovedforklaringen er inntektsføring av premieavvik pensjon. Dette er en korreksjon av utgiftsført pensjon, der deler av utgiftene tilbakeføres som inntekt og skyves til et senere år. Denne merinntekten har nok mer preg av å være en kalkulatorisk post i regnskapet. Inntekten gir ikke kommunen mere penger, men gir et handlingsrom i form av at utgiftene kan skyves inn i senere års budsjetter. I tillegg til økte skatteinntekter og inntektsført premieavvik har lavere renteutgifter og kompensasjoner for pandemi bidratt til å forbedre resultatet.

Merinntektene og sparte renter vurderes som engangsinntekter og engangsbesparelser. Det er ingen signaler fra Storting og regjering om at inntektsnivået fra 2021 blir videreført som en varig økning i inntektsnivået.

Kommunedirektøren er svært fornøyd med regnskapsresultatet. Kommunen har over noen år forbedret den finansielle stillingen og fremstår nå som mer økonomisk robust og bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer enn den har vært. Det er samtidig slik at de grunnleggende økonomiske utfordringene er de samme som tidligere. Utfordringer med langsiktig balanse i drift, og tilpasninger til endringer i behov er de samme som før. Virkelighetsbildet som fremkommer i kommunens styringsdokumenter er det samme som før.0

Regnskapsresultatet blir nå analysert og årsberetningen vil gi mer informasjon om tallene. Analysen vil kunne si mer presist om resultatet er godt nok sett mot kommunens måltall og kommunelovens forventninger til en bærekraftig økonomi.

Se regnskapet her.   (PDF)Publisert: 22.02.2022 08:35 Sist endret: 24.02.2022 08:39

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS