Gå til innhold Globalmeny Forsiden
juni2011_topp

Melding om igangsetting av planarbeid

Detaljregulering for Nordgata 8 og 10. Frist for kommentarer 27.09.19.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Verdal Næringsbygg Holding AS setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for "Detaljregulering Nordgata 8 og 10".

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av Nordgata 8 og 10 i Verdal sentrum. Det er ønskelig å legge til rette for en ombygging av eksisterende bygningsmasse, hvor bruken av bebyggelsen endres fra kontor/næring til kombinert kontor/næring og boligbebyggelse, med næring i første etasje og boenheter i andre til fjerde etasje. Adkomst til området vil ikke blir endret. Gnr/bnr 19/835 inkluderes i planområdet for å ivareta adkomst til gnr/bnr 19/18.

Planområdet er i kommunedelplan for Verdal by 2017 – 2030 regulert til sentrumsformål.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommunedelplan. Det vurderes at tiltaket ikke får vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller ikke inn under § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. Planen inneholder ikke tiltak nevnt i vedlegg I eller II.

Iht. plan- og bygningslovens § 17-4 gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Sweco Norge AS v/Stine Liaklev Bakkan, Bomveien 13, 7725 Steinkjer (eller epost: stine.bakkan@sweco.no), innen 27.09.19.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i utvalg for byutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i det faste utvalg for plansaker og kommunestyret..

Kart som viser plangrense (klikk på kartet for større format):

Avgrensning av planområdetPublisert: 03.09.2019 14:30 Sist endret: 03.09.2019 14:45

Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS