Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Leksdal barnehage

Barnehagens logo 
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i Leksdal ca. 11 km fra Verdalsøra.
Vi har flotte lokaler, god romfordeling og masse leikeplass.
Ute har vi et stort leikeområde med allsidige leikemuligheter, og vi bruker nærmiljøet med variert terreng.

PEDAGOGISK PLATTFORM OG VERDIER
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftid utvikling, livsmestring og helse»
Fra Rammeplan for Barnehagen 

VISJONER

 • Verdal kommune:
  Livskvalitet og vekst - legge føringer for at vi skal strekke oss mot god livskvalitet og god helde for innbyggerne. Sette innbyggerne i sentrum og alle skal få mulighet til å delta i samfunnet uavhengig av alder, kjønn, legning, sosial og kulturell bakgrunn og funksjonsevne. LIVSKVALITET, HELS OG MESTRING er sentrale begrep.
 • Leksdal barnehage:
  Et godt sted å være liten.

 

HOVEDMÅL FOR BARN OG UNGE I OPPVEKSTSEKTOREN
Alle barn og unge får mulighet til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og god fysisk og psykisk helse slik at de mestrer sine liv.

HOVEDMÅL FOR LEKSDAL BARNEHAGE
Vi skal skape et godt oppvekstmiljø som er preget av leik og læring.
«Barnehagens samfunnsmandat er i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng»
Fra Rammeplan for barnehagen 

Personalet er viktige støttespillere i barnas hverdag. Hvert enkelt barn skal oppleve dette sammen med den voksne i barnehagen:

 • Du skal se meg
 • Du skal høre på meg
 • Du skal ta meg på alvor
 • Du respekterer meg for den jeg er
 • Du skal bygge gode relasjoner til meg og ta deg tid til å bli kjent med meg
 • Du skal være positiv til meg og gi meg ros for den jeg er og gjør
 • Du skal gi meg konstruktive/positive tilbakemeldinger på det jeg gjør
 • Du skal gi meg utfordringer som jeg mestrer
 • Du lar meg medvirke i min egen hverdag
 • Du er tydelig for meg
 • Du skal gi meg trygge omgivelser
 • Du skal gi meg glede og le sammen med meg
 • Du skal være engasjert og interessert i meg og det jeg gjør
 • Du vet at lek er viktig for meg, derfor skal du legge til rette for at jeg skal kunne leke
 • Du skal gi meg hjelp når jeg trenger det
 • Du skal oppfordre meg til å hjelpe andre
 • Du skal undre deg sammen med meg og gi meg anledning til å lære

 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i felleskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen»
Fra Rammeplan for Barnehagen

 • TRYGGHET
  er å ha et fang å sitte på, bli lyttet til, ha noen å samtale med og spørre om ting, glede seg over hverdagens store og små hendelser, å leke og tørre å hevde sine behov og meninger
 • OMSORG
  gis ved at vi gir barna positiv oppmerksomhet og bygger gode relasjoner gjennom nærhet og trygghet, viser at vi liker å være sammen med dem og være gode rollemodeller. Barna lærer gjennom dette å bry seg om og vise omsorg for andre mennesker
 • LIKEVERD
  er en grunnleggende tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifull. I Rammeplanen for Barnehagen står det at «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk, etnisitet, kultur, sosial status og språk, religion og livssyn».
 • SAMSPILL
  skjer gjennom at vi er interessert i barnet, følger barnets initiativ, snakker med barnet om det de er opptatt av, gir ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre og setter grenser på en positiv måte.
 • RELASJONER
  er alltid den voksnes ansvar, og krever trygge og nærværende voksne. Gode relasjoner har stor betydning for barns utvikling, danning og læring. De voksne reflekterer både systematisk og mer spontant over sin rolle i samspillet med barna slik at vi kan bidra til å styrke følelsen av tilhørighet og felleskap.

 

Arbeidet i barnehagen skal også bygge på Verdal kommunes grunnverdier:
LOJALITET, ÆRLIGHET OG RESPEKT

Programmet De Utrolige Årene er en naturlig del av hverdagen i Leksdal barnehage. Vi er ferdig med selve kurset og er inne i implementeringsfasen der vi jobber for at alle ansatte skal få arbeidsmetodene godt innarbeidet. Vi bruker mye tid på refleksjon rundt egen praksis for å bevisstgjøre oss selv i vårt samspill med barna.

Publisert: 12.02.2009 09:56 Sist endret: 23.12.2020 10:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS