Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Gården som opplevelsesarena

Prosjektrapport fra prosjektet "Gården som opplevelsesarena", et prosjekt i Undervisningssykehjemmet.
(utskriftsvennlig versjon i PDF finner du her)

 
Bakgrunn     Til toppen av siden
Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun (Vbh), gjennomførte i 2008 et prosjekt kalt ”Gården som opplevelsesarena” Målgruppen for prosjektet var beboere på Vbh med hukommelsesvansker eller en demens sykdom. Det ble gjennomført 10 gårdsbesøk i perioden juni-november 2008. Hovedhensikten var å skaffe erfaring med å bruke gården som et alternativ til tradisjonelle dagktiviteter som foregår i institusjon. Erfaringene fra prosjektperioden var svært gode, og med bakgrunn i det planla vi en videreføring av prosjektet i 2009.  Etter søknad fikk vi tildelt kr.40.000 i stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag

Organisering     Til toppen av siden

 • Oppdragsgiver: Kristin Bratseth, virksomhetsleder Øra omsorg og velferdsdistrikt
 • Prosjektansvarlig: Une Hallem, prosjektleder USH.
 • Prosjektgruppe: Aktivitør ved Vbh Annbjørg Hallager (prosjektleder), gårdbruker Inga Berit Lein og sykepleier Ingunn Forbord.
   

Mål og mandat     Til toppen av siden
Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Vbh og gårdbruker Inga Berit Lein som driver gården Lein Vestre. Mandatet for prosjektet var å skaffe mer erfaring med å bruke gården som opplevelsesarena for beboere i institusjon. Det ble stilt krav i forhold til dokumentasjon, både i form av bilder, føring av logg etter hvert besøk og individuell rapportering på den enkelte deltaker (beboer).
Syv beboere fra Vbh skulle delta på hvert gårdsbesøk. Enkelte av beboerne skulle få tilbud om å delta hver gang mens andre igjen ville få tilbud om å delta på enkelt besøk. Utvelgelse skulle foregå i samarbeid med ansatte på avdelingene. Et kriterium for å delta var hukommelsesvansker eller en demenssykdom. Det ble planlangt 10 gårdsbesøk i løpet av 2009. Personell fra avdelingene skulle ledsage og bistå beboerne. I tillegg skulle gårdbruker og aktivitør/prosjektleder delta hver gang.

Transport     Til toppen av siden
Det ble inngått en skriftlig avtale med transportør. Minibuss er blitt benyttet som fremkomstmiddel. Erfaringene fra 2008 var at forutsigbarhet i forhold til transport er en suksessfaktor. For beboerne er det svært viktig at transporten kommer til avtalt tid slik at man slipper å sitte å vente på skyss, noe som kan skape uro og utrygghet. I 2009 har dette fungert veldig bra.

Aktiviteter     Til toppen av siden
Det ble utarbeidet aktivitetsplan med tema for hver gang. Tema har tatt utgangspunkt i årstid og aktiviteter som deltagerne var kjent med fra før. Vi har videreført noen av aktivitetene som vi hadde i 2008, men vi har også prøvd noen nye aktiviteter. Bl.a. har enkelte aktiviteter foregått utenfor selve gården, som f. eks fisking på Leksdalsvannet. De gjennomførte aktivitetene er blitt godt mottatt av beboerne som har deltatt. Baking, matlaging, rensking av bær, ta opp fiskegarn og sløying av fisk er aktiviteter som deltakerne mestrer og har ”i fingrene”. I tillegg til temaaktiviteter er dyrene populære, spesielt hundene, kattene og de nyklekte kyllingene. Av aktivitetene vi hadde planlagt å gjennomføre var det kun en av aktivitetene som ikke ble gjennomført. Årsaken skyldtes at det var for varmt i været.
Det ble laget en fast struktur /dagsrytme for alle besøkene, lik for hver gang. Dette har fungert bra. Det har vært både inne og uteaktiviteter.

Dagsrytme:

 • Avreise fra Vbh - kl 9.45.
 • Morgenkaffe med hjemmebakst - kl 10.00.
 • Aktiviteter med utg. pkt i tema. Individuell tilrettelegging og brukermedbestemmelse i fokus.
 • Middag - ca kl 12.00.
 • Aktiviteter
 • Kaffestund
 • Avreise fra gården -  kl 14.00.
   

Bevertning     Til toppen av siden
Det er blitt servert varm mat til middag 9 av 10 ganger. Beboerne er vant til å spise middag midt på dagen, slik at det har vært nødvendig å gjøre dette også på gården. Alternativet hadde vært å vente til beboerne kom hjem, men det ville blitt for lang tid for dem. Flere av beboerne utfolder seg mer fysisk slike dager, og da er det nødvendig med mat. Mat som er valgt er mat som beboerne ikke får tilbud om på Vbh. Middagen har blitt spist både inne og ute, avhengig av været. Avbrekkene med kaffe og prat er stunder som beboerne har satt pris på.

Personell     Til toppen av siden
I tilegg til aktivitør/prosjektleder og gårdseier har det vært med personell fra avdelingene på Vbh. Studenter som har vært i praksis har også deltatt. Ansatte har gitt uttrykk for at gårdsbesøkene har vært positive avbrekk fra daglige rutiner, det har derfor vært populært å få muligheten til å bistå og ledsage beboerne på disse turene.  Med bakgrunn i det har man blant de ansatte byttet på å få være med.  De dagene det har vært med rullestolbrukere har det vært nødvendig med ekstra personellressurs. Personell fra avdelingen har bistått med å velge ut beboere som har fått tilbud om å delta, samt motivere til deltagelse og tilrettelegge i forkant av avreise (klær, utstyr osv). I tillegg har personalet hatt ansvar for å dokumentere observasjoner knyttet til hver enkelt beboer.

Dokumentasjon     Til toppen av siden
Det er ut arbeidet minnealbum med bilder fra hver tur. Hovedaktiviteten er kort beskrevet under bildene. Permen oppbevares ute på avdelingene på vbh. Den brukes aktivt på avdelingene ved at personell og beboere sammen kan sitte og se i den, snakke om gården og de ulike aktivitetene. Erfaringene viser at dette har god effekt på beboere som er urolige.
Det er i tillegg med bakgrunn i observasjoner rapportert på hver enkelt bruker som har deltatt på gårdsbesøket. Personopplysninger oppbevares på en forsvarlig måte i henhold til de krav som foreligger.
Observasjoner av beboerne som har deltatt på gårdsbesøkene er stort sett positive.
I noen enkelttilfeller er det rapportert om uro ved hjemkomst, men det er usikkert på om dette har noe med selve gårdsbesøket, da det er beboere som generelt har perioder med daglig uro. Man kan imidlertid ikke se bort fra at forflyttninger mellom flere arenaer i løpet av en dag kan skape utrygghet og føre til mer uro for enkelt beboere. Under selve gårdsbesøket er det ikke rapportert om uro blant beboerne. Beboerne har vært slitne når de har kommet hjem, men på en ”god” måte. Flere av deltagerne liker å røre på seg og er fysisk bra form. Under gårdsbesøkene får de brukt seg mer fysisk enn de vanligvis får hjemme på institusjonen. Mange har gitt uttrykk for at de har hatt det bra. Enkelte har selv, verbalt, formidlet til andre hva de har opplevd i løpet av dagen. Observasjoner viser at det er flere som greier dette med engang de kommer hjem, men at de har glemt opplevelsen utover dagen/kvelden eller dagen etter.

Oppsummering     Til toppen av siden
Gjennom prosjektet, som er blitt gjennomført i deler av 2008 og i hele 2009 har vi skaffet oss god erfaring med å tilrettelegge for aktiviteter utenfor institusjon. Innholdet i de fleste aktivitetene har vært knyttet til gården. Deltakerne har vært personer som har hukommelsesvansker eller en demenssykdom og som er beboere på Vbh. Alle som har deltatt kan defineres som eldre, dvs over 76 år. Gårdsbesøkene har vært et alternativ til ordinære ativiteter som foregår på institusjon. Det er ført logg etter hvert gårdsbesøk i tillegg til at det er dokumentert i journalen til hver enkelt beboer som har deltatt. De ulike aktivitetene er godt dokumentert gjennom bilder og det er laget egen fotoalbum fra prosjektet. Erfaringene fra prosjektet viser følgende suksessfaktorer:

 • Gode rutiner knyttet til transport
 • Fast dagsrytme
 • God planlegging i forkant av hvert gårdsbesøk. Aktivitør og gårdbruker har samarbeidet om denne planleggingen.
   

Verdal kommune, omsorg og velferd, er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Dokumentasjon, både logg og album med bilder, viser at gården gir mange positive mestringsopplevelser og sanseopplevelse for dem som har deltatt. Milepælsplanen er fulgt, og ressursbruken har ikke overskredet det planlagte.
I løpet av 2009 har flere andre kommuner vært på studiebesøk for å høre om våre erfaringer med å bruke gården som opplevelsesarenea for personer med hukommelsessvikt/demenssykdom.

Veien videre     Til toppen av siden
Parallelt med gjennomføringen av dette prosjektet har det i 2009 foregått planlegging knyttet til oppstart av et forskningsprosjekt kalt ”inn på tunet”. Prosjektet er planlagt som et 3-årig prosjekt. Samarbeidspartnere er Senter for omsorgsforskning, Levanger kommune, Stjørdal kommune og Overhalla kommune. Målgruppen er hjemmeboende med hukommelsesvansker eller en demens sykdom. Gjennom prosjektet skal man tilrettelegge et dagtilbud for hjemmeboende en dag i uken. I stedet for å tilrettlegge dette tilbudet på en tradisjonell aktivitetsavdeling på institusjon ønsker man å bruke gården som arena. Erfaringene gjennom prosjektet ”gården som opplevelsesarenea” har vi nå tatt med oss inn i planleggingen av den nye satsningen innefor konseptet grønn omsorg.  I Forskningsprogrammet vil det være aktuelt å se nærmere på noen av disse områdene: Samhandling med ekstern aktør i kommunenes tjenester, samhandling med kommuneeksterne instans, ernæringsmessig status og utvikling for deltagerne, grad av generell tilfredshet, tidsperspektivet fra diagnostisering til heldøgns omsorg, pårørendes situasjonsoppfatning og belastningsoppfatning, logistikk funksjoner på transport, personressurs og frivillighet, medisinering o.a.

”Gården som opplevelsesarena” som prosjekt er nå avsluttet. Det er ønskelig å fortsette med enkelte gårdsturer også for institusjonsbeboerne i fremtiden og vi planlegger et samarbeid med Verdal videregående skole som er en Livsglede for eldre bedrift for å få til dette.

     Til toppen av siden

Publisert: 15.01.2010 08:42 Sist endret: 06.03.2012 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS