Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Lindrende behandling

Prosjektrapport fra prosjektet "Lindrende behandling i omsorg og velferd", et prosjekt i Undervisningssykehjemmet.
(utskriftsvennlig versjon i PDF finner du her)

 
Bakgrunn     Til toppen av siden
Verdal kommune søkte i mars 2008 om midler for å videreutvikle tilbudet innen lindrende behandling. Søknaden ble i brev fra Helsedirektoratet datert 30.06.08 imøtekommet med kr. 200.000 i tilskudd over statsbudsjettets kapitel 761.60. Dette tilskuddet kom i tillegg til basisbevilgningen til undervisningssykehjemmet i kommunen, kr 500.000 i 2008. Den 19.12.09 søkte Verdal kommune om å få overført resterende del av det tildelte tilskuddet. Helsedirektoratet aksepterte at ubrukte midler ved årsskiftet 2008/2009 ble overført til 2009, viser til brev fra helsedirektoratet datert 16.01.09. I brevet ble det pekt på vilkårene som var knyttet til bevilgningen.

Gjennomføring ift prosjektplan     Til toppen av siden
Organisering

OPPDRAGSGIVER

Kristin Bratseth

Per Tore Sandsaunet

Virksomhetsledere omsorg og velferd

 

 

PROSJEKTANSVARLIG

Kristmar Selseth

Avd.sykepleier

 

 

PROSJEKTLEDER

1)Trude Østduun 01.11.08-10.09.09

Kreftsykepleier

2)Kristmar Selseth 14.09.09-31.12.09

Avd. sykepleier

 

 

Prosjektgruppe

 

Fra institusjon: kreftsykepleier Trude Østduun, sykepleier Kari Fikse og avd. sykepleier Inger Helmo

Fra hjemmetjeneste: sykepleier Gro Nina Helberg, sykepleier Sidsel Deraas og kreftsykepleier Eva Karin Juberg

Fra 01.11.09 har prosjektleder for undervisningssykehjemmet deltatt i prosjektgruppen

 


Kritiske suksessfaktorer for prosjektet var i prosjektplanen definert som:

 • Engasjement og kompetanse. Håndplukkede medarbeidere til prosjektet. Disse vil ha funksjon som ressursgruppe lindrende behandling.
 • At tid til prosjektleder avsettes – avklare om det er behov for frikjøp av prosjektleder
 • At tid til møter for prosjektgruppen avsettes (møteplan)
 • Informasjon til ansatte, brukere og pårørende (personalmøter, intranett, hjemmeside, media og informasjonsbrosjyre)
 • Økonomi- opprette eget tiltaksnummer
   

Aktivitetsplan     Til toppen av siden
 

Gjennomførte aktiviteter i prosjektperioden 01.11.08-31.01.10
Nr Når Aktivitet / Milepæl Ansvar
1 01.11.2008 Frikjøp av prosjektleder i 20 % stilling fra 01.11.08-31.05.09 Prosjektansvarlig
2 13.11.2008 Prosjektgruppe/ressursgruppe etablert. Første møte i prosjektgruppen. Prosjektleder
3 November 2008 Informasjon om prosjektet til ansatte i omsorg og velferd, Verdal kommune. Informasjon lagt ut på intranett. Prosjektleder
4 Høst 2008 Etablert samarbeid med HNT, Sykehuset Levanger, palliativt team Prosjektleder
5 26. - 27.11.2008 Prosjektansvarlig deltar på nettverkssamling for undervisningssykehjemmene i Midt-Norge, presentasjon av prosjektet lindrende behandling Prosjektansvarlig
6 16.01.2009 Fagdag, Lindrende behandling med fokus på pårørende, for ansatte i omsorg og velferd, Verdal kommune. 70 ansatte deltok Prosjektgruppen
7 Januar 2009 Informasjonsbrosjyre om tilbudet til alvorlig syke i Verdal kommune ferdig utarbeidet og godkjent Prosjektgruppen
8 Januar 2009 Brosjyren gjort tilgjenglig på hjemmesiden til Verdal kommune, på legekontor, på servicekontoret til kommunen og for HNT, Sykehuset Levanger Prosjektgruppen
9 12.02.2009 Prosjektmøte Prosjektleder
10 06.03.2009 Midtevaluering av prosjektet. Utvidet møte i prosjektgruppen. Foruten prosjektgruppen deltar prosjektleder USH, oppdragsgiverne og kommunalsjef Velferd Prosjektleder USH
11 12.03.2009 Prosjektmøte Prosjektleder
12 23. - 24.03.2009 Faglig oppdatering. Prosjektgruppen/ressursgruppen (6 ansatte) deltok på kurs i grunnleggende lindrende behandling i regi av SLB Prosjektgruppen
13 Mars 2009 Prosjektleder inn i regional arbeidsgruppe knyttet til erfaringskonferanse lindrende behandling, arr.4-5.03.10 Prosjektleder
14 06.05.2009 Prosjektmøte Prosjektleder
15 13.05.2009 Internundervisning for ansatte i omsorg og velferd, Verdal kommune. Tema: Implementering av standard for omsorg ved livets slutt i sykehjem. 16 ansatte deltok. Kreftsykepleierne i prosjektgruppen
16 Vår 2009 Faglig oppdatering. Nettverkssamling for kreftsykepleiere i Trondheim. Kreftsykepleierne i prosjektgruppen
17 10. - 11.06.2009 Prosjektleder deltar i nettverkssamling for undervisningssykehjemmene i region Midt-Norge, 2 dagers samling Prosjektleder USH
18 14.09.2009 Møte mellom ny prosjektleder (som også er prosjektansvarlig), oppdragsgiverne og prosjektleder for USH Oppdragsgiverne
19 28.09.2010 Møte i prosjektgruppen Prosjektleder (ny)
20 10.10.2009 Informasjon til de ansatte i omsorg og velferd, Verdal kommune. Informasjon om modellen med beskrivelser av roller og funksjon til ulike avdelinger og lagt ut på intranett, omsorg og velferd, Verdal kommune
21 22.10.2009 Prosedyrer ferdig utarbeidet og godkjent av oppdragsgivere Prosjektgruppen og prosjektleder
22 15.10. - 31.12.2009 Bruk av intern kompetanse - lindrende behandling og omsorg ved livetsslutt for alvorlig syke i Verdal kommune. Modell til utprøving i perioden 15.10.09-31.12.09.
Dokumentasjon i prøveperioden vektlegges.
Prosjektleder.
Ansvar for dokumentasjon:
kreftsykepleiere
23 22.10.2009 Utarbeider samarbeidsavtale med HNT, sykehuset Levanger. Besøk fra Verran kommune. Kompetansebygging og erfaringsspredning.  Omvisning på spesialpost for lindrende behandling. Prosjektleder og andre fra prosjektgruppen i samarbeid med oppdragsgivere/prosjektleder for USH
24 30.11.2009 Møte i prosjektgruppen Prosjektleder
25 30.11.2009 Møte kreftsykepleierne i prosjektet Kreftsykepleierne i prosjektgruppen
26 01.12.2009 Verdal kommune arrangerte nettverkssamling i lindrende behandling for kommunene i sør-delen av fylket. Kompetansesentret for lindrende behandling ved St. Olavs Hospital og Kreftforeningen deltok. Prosjektgruppe i samarbeid med prosjektleder USH
27 07.12.2009 Informasjon om erfaringskonferanse i lindrende behandling lagt ut på hjemmesiden til USH, Verdal kommune, Også sendt på e-post til kontaktpersoner i de andre kommunene i Nord-Trøndelag og på intranettet i Verdal kommune som informasjon til de ansatte Prosjektleder i samarbeid med prosjektleder USH
28 15. og 17.12.2009 Regional samling med kommunene i sør -delen av fylket, undervisningssykehjemmet, undervisningshjemmetjenesten og Fylkesmannen(Frosta).
Regionale samlinger med kommune i nord -delen av fylket, undervisningssykehjemmet, undervisningshjemmetjenesten og (i Grong)
Prosjektleder USH
29 06.01.2010 Evalueringsmøte for prosjektet lindrende behandling. Foruten prosjektgruppen deltok oppdragsgiverne og avd. lederne for hjemmetjenesten i evalueringen. Prosjektleder
30 Januar 2010 Implementering av standard for omsorg ved livetsslutt og prosedyre for ivaretakelse av pårørende. Prosjektgruppen/ ressurspersoner orienterer på avd. møter i omsorg og velferd. Legges ut på elektronisk på intranett. Prosjektgruppen
31 12.01.2010 Skriftlig forespørsel sendt til HNT, Sykehuset Levanger om deltakelse i kreft og palliasjonsnettverk sør (nettverk etablert 01.12.09) Prosjektleder USH
32 31.01.2010 Evalueringsrapport Prosjektleder

 

Målrealisering     Til toppen av siden
Mandat

 • Finne gode modeller for samhandling med pårørende i sykdomsfasen og i sorgarbeidet etterpå
 • Utarbeide prosedyrer for ivaretakelse av pårørende
 • Utarbeide standard for omsorg og behandling for sykehjemspasienter i livets sluttfase
 • Utarbeide prosedyre for hvordan kompetanse kan brukes internt i Verdal kommune, på tvers av avdelinger og distrikt
 • Utarbeide samhandlingsrutiner med HNT, Sykehuset Levanger
 • Legge til rette for faglig oppdatering

Etter mottatt brev fra H-dir 16.01.09 ble prosjektplan revidert og følgende moment ble tatt med i mandatet:

 • Drive kompetansebygging og nettverksbygging i eget fylke
 • Kontakt med Hoved-USH i region Midt-Norge
 • Kontakt med kompetansesenter for lindrende behandling ved St.Olav hospital

Mål

 • Videreutvikle og dokumentere tilbudet til pasientgruppen alvorlig syke og deres pårørende 
   

Evaluering / viktige erfaringer     Til toppen av siden
Mandat:
Aktivitetsplanen viser hovedaktivitetene igjennom hele prosjektperioden.
Oppsummert:

 • Prosedyre
  Prosedyre for ivaretakelse av pårørende er utarbeidet. Som en del av denne prosedyren er ”etterlattemappe” revidert. Prosedyren er gjort tilgjengelig for de ansatte elektronisk, og det er blitt informert om prosedyren på avd. møter. Det er lagt til rette for et godt samarbeid med og oppfølging av pårørende.
   
 • Standard
  Standard for omsorg livetsslutt er tatt i bruk. Implementering: fagdag, internundervisning og på avd. møter i institusjonene. Informasjon på intranett.
   
 • Kompetanse i egen kommune
  Modell for bruk av faglig kompetanse i kommunen, på tvers av avdelinger og distrikt, har vært til utprøving i deler av prosjektperioden. Verdal kommune har ikke kreftsykepleiere i egne stillinger.
   
  2 kreftsykepleiere jobber i ”vanlige” sykepleiestillinger (hjemmesykepleien og institusjon). Under utprøving av modellen skulle det legges til rette for at kompetansen til disse skulle brukes i hele omsorg og velferd etter behov. Dokumentasjon i prøveperioden skulle vektlegges. Eget skjema ble utarbeidet.
  Erfaringer fra prøveperioden:
     - Få tilfeller av alvorlig syke under prøveperioden, noe som har  
  medført vansker med å måle styrker og svakheter med modellen fullt ut.
     - Mangelfull dokumentasjon
     - Modellen har vært for lite kjent i avdelingene. Spesielt gjelder dette saksgang.
     - Det har vært for lite kommunikasjon mellom kreftsykepleierne og respektive avd. lederne i forhold til organisering av arbeidsoppgaver og arbeidstid.
   
  Konklusjon: Modellen prøves ut videre til juni 2010. Det skal være økt fokus på dokumentasjon i den videre utprøvingen.
  Suksesskriterier: God dialog mellom ressurspersoner og avd. leder, mer informasjon til de ansatte.
   
 • Samarbeid med Sykehuset Levanger v/palliativt team/team lindrende behandling
  Det ble tidlig i prosjektperioden etablert samarbeid med HNT, Sykehuset Levanger v/palliativt team og ressursgruppen. Det palliativ teamet deltok bl.a med forelesere på fagdag for ansatte. Det har også vært en prosess i forhold til utarbeiding av samarbeidsavtale mellom HNT, sykehuset Levanger v/palliativt team og Verdal kommune. Utkast til avtale ferdigstilt, men ikke sendt Sykehuset for endelig godkjenning/signering. Dette skyldes at kommunen den 01.10.09 mottok et brev fra avtroppende lege i palliativt team/team lindrende behandling om at teamet fra den 01.10.09 måtte ha en midlertidig pause. Pr. dags dato er fortsatt ikke teamet i drift. Videre arbeid med avtale avventes til teamet er oppe og går.
   
 • Kontakt med Hoved-USH
  Det har vært kontakt med Hoved-USH i regionen, både gjennom at prosjektansvarlig og prosjektleder har deltatt på nettverksamlingene for USH i regionen. Det har også vært kontakt med  Hoved-USH i prosessen med å utarbeide  og implementere standard for omsorg ved livets slutt.
   
 • Faglig oppdatering
  Flere ansatte har gjennom deltakelse på ulike kurs, fagdag og internundervisning fått faglig oppdatering på fagområdet. 
   
 • Nettverksbygging i eget fylke
  Verdal kommune tok initiativ til å danne nettverk innenfor fagområdet lindrende behandling i sør-delen av eget fylke (10 kommuner). Første nettverkssamling ble arrangert 01.12.09, og 6 kommuner deltok. Et tilsvarende nettverk er allerede etablert i nord-delen av fylket. Av ulike årsaker var det ikke noe ønske om et felles nettverk for hele fylket. I forkant av nettverkssamlingen ble behovet for et slikt nettverk drøftet med flere ledere på ulike nivå fra andre kommuner. Dette for å kartlegge behov og sikre en forankring i ledelsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har også deltatt i noen av disse drøftingene. Signalene vi fikk var at det er behov for et fagnettverk. Kreft og palliasjonsnettverk sør ble dannet på nettverkssamlingen 01.12.09. En kommune hadde meldt forfall, men signalisert at de ønsker å delta i fortsettelsen. Videre ble det nedsatt en arbeidsgruppe/koordineringsgruppe som skal koordinere nettverkssamlingene (3 kommuner og kompetansesentret for lindrende behandling). Sykehuset Levanger v/kreftpoliklinikken har fått forespørsel om de kan delta i nettverket og også være representert i arbeidsgruppen/koordineringsgruppen (brev sendt 18.01.10).
   
  Erfaringene med prosjektet lindrende behandling i Verdal kommune ble presentert på den første nettverkssamlingen. Likedan er erfaringene fra prosjektet omtalt i presentasjonen som undervisningssykehjemmet hadde på de regionale samlingene med kommunene i fylket og Fylkesmannen i desember. Prosjektet vil også bli presentret på den regionale konferansen i Trondheim 4-5.03.10. Verdal har hatt ”studiebesøk” fra Verran kommune. Verran har fått tilskudd til lindrende behandling over Statsbudsjettet i 2009. Slike treffpunkt mellom kommuner bidrar til nettverksbygging, kompetansebygging og erfaringsspredning
   
 • Kontakt med kompetansesenter for lindrende behandling ved St.Olav hospital og kreftforeningen
  Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge deltok på nettverkssamlingen 01.12.09. Innlegg ved Lars Ofstad med tittel: ”Regional og lokal nettverksbygging”. Kreftforeningen v/ Petter Lindseth var også representert med innlegget ”Kreftplanlegging i kommunene”. Nettverket ønsker et videre samarbeid med både kompetansesenteret og kreftforeningen i fortsettelsen.  
   

Mandatet anses dermed oppfylt 
 
Mål:
Prosjektet er en start på veien til måloppnåelse.
Veien videre:

 • Det er besluttet at ressursgruppa etter prosjektslutt omdefineres til et ressursteam.
  Teamet skal ha faste møtepunkt, og en struktur med møteinnkalling, sakliste og referat. Funksjonen til deltakerne i teamet er definert. Målsetting.
     - Være en ressurs/pådriver innenfor fagområdet kreft og palliasjon på arbeidsplassen.  
     - Fortsette å videreutvikle tilbudet i egen kommune.
     - Utgifter belastes de ulike avdelingene sine driftsbudsjett
 • Modell for bruk av fagkompetanse i kommunen videreføres til juni 2010
 • Kreftsykepleier fra Verdal kommune skal sitte i koordineringsgruppen for kreft og palliasjonsnettverk sør.
 • Det er utarbeidet utkast til kreftplan, men planen er ikke ferdigstilt. Videre beslutning omkring kreftplan ligger hos kommunalsjef. Det er behov for å definere ressursene i den videre prosessen, samt den videre gjennomføringsprosess.
   

Økonomi
Tilskuddet på kr 200.000 er i sin helhet brukt til å dekke gjennomførte aktiviteter i perioden.

VEDLEGG     Til toppen av siden
Vedlegg 1: Prosedyre for ivaretakelse av pårørende
Vedlegg 2: Standard for omsorg ved livets slutt
Vedlegg 3: Modell som beskriver intern organisering iht bruk av fagkompetanse
Vedlegg 4: Eksempel på informasjon til de etterlatte

Publisert: 15.01.2010 08:42 Sist endret: 06.03.2012 14:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS