Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A

Prosjektrapport fra prosjektet "Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A", et prosjekt i Undervisningssykehjemmet.
(utskriftsvennlig versjon i PDF finner du her)

 
Bakgrunn for prosjektet     Til toppen av siden
De nye bestemmelsene i kapitel 4A i pasientrettighetsloven trådte i kraft den 01.01.2009. Bestemmelsene har til formål å sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Bestemmelsene skal også forbygge og begrense bruk av makt og tvang. Etter søknad fikk Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag innvilget tilskudd på inntil kr 52.630 til Verdal kommune av kap.761 post 21 på statsbudsjettet for 2009. Tilskuddet var ment å dekke utgifter til undervisningssykehjemmets kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kap.4A.
 

Organisering     Til toppen av siden

 • Oppdragsgiver : Helsedirektoratet
 • Prosjektansvarlig : Prosjektleder USH Une Lyngsaunet Hallem
 • Prosjektleder : Avdelingsleder Wenche Sagvold Kluken
 • Prosjektgruppe : Avdelingsleder Wenche Sagvold Kluken og sykepleier Heidi Beate Røstad
   

 
Aktivitetsplan     Til toppen av siden

Aktivitetsplan for prosjektet
Aktivitetsplan for prosjektet
Nr.NårAktivitetAnsvar / Deltakere
1 05.11.2009 Møte med Fylkesmann  
2 09.11.2009 Orientere om prosjektet i felles leder møte (omsorg og velferd, Verdal kommune). Prosjektleder/
prosjektansvarlig
3 26.10.2009 Møte med ressurspersoner i avdelingene. Prosjektleder
4 22.10.2009 - 23.10.2009 Konferanse vedr. pasientrettighetsloven kap 4A. Arrangør: Helsedirektoratet Prosjektgruppe
5 20.10.2009 Konferanse - pasientrettighetsloven kap. 4A-opplæringstiltak for helsepersonell som yter tjenester til personer med utviklingshemning.
Foredragsholder: Aslak Syse
Arrangør: Fylkesmann i Nord og Sør Trøndelag og NAKU
Prosjektgruppe og enkelte av ressurspersonene deltar
6 26.11.2009

Utarbeide modell for opplæring i omsorg og velferd, Verdal kommune.
Informasjon til ansatte

Prosjektleder
7 Des. 09 -
Jan 10
Opplæringsperiode for ansatte i omsorg og velferd Prosjektleder
8 27.01.2010 Fagdag for ansatte i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag. Foredragsholder: Øyvind Kirkevold. Tema: ”Skal, skal ikke?”
- om atferd, tvang og rettsikkerhet i demensomsorg
USH, Verdal kommune
9 11.02.2010 Nettverkssamling.
Målgruppe: ressurspersoner i kommunene i Nord-Trøndelag. Agenda: Opprettelse av nettverk i arbeidet med pasientrettighetsloven kap. 4A i fylket.
Fylkesmann i samarbeid med USH v/prosjektleder
10 02.03.2010 Møte mellom USH, Fylkesmann og HNT, sykehuset Levanger og Namsos
Agende: Etablere en gruppe som skal jobbe med utviklingen innenfor området pasientrettighetsloven kap. 4A i fylket.
Prosjektleder deltar
11 23.03.2010 Seminar for ansatte i kommunehelsetjenesten og oppvekst i Levanger og Verdal kommuner (også åpent for andre kommuner). Felles kompetanseutvalg
Verdal-Levanger
12 01.04.2010 Evalueringsrapport Prosjektleder

 
Mandat i henhold til prosjektplan
     Til toppen av siden

 • Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til erverving av høy kompetanse på, og god praktisering av, regelverket i egen kommune
 • Initiere og gjennomføre ekstern opplæring om kap. 4A for helsepersonell i et utvalg kommuner i resten av Nord-Trøndelag fylke
   

 
Mål     Til toppen av siden
Kompetanseheving om anvendelsen av pasientrettighetslovens kapitel 4A hos helsepersonell i pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag.

Gjennomføring     Til toppen av siden
Prosjektleder og prosjektansvarlig startet med å informere ledergruppen i omsorg og velferd, Verdal kommune om prosjektet. I forkant av prosjektet var det tidligere satt fokus på den nye loven bl.a. gjennom internundervisning (68 deltakere) og opplæring av ressurspersoner i avdelingene. Opplæringskurs for ressurspersoner ble arrangert av Fylkesmannen høsten 2008. Internt nettverk for ressurspersoner knyttet til kap.4A ble dannet i 2009, men ikke alle avdelinger har vært representert. I starten av prosjektet ble derfor alle avdelingene utfordret til å definere ressursperson i egen avdeling. Prosjektgruppen ønsket å samarbeide med disse i forhold til planlegging og gjennomføring av tiltak i egen kommune.
For å sikre god praktisering av regelverk i egen kommune har vi valgt å definere hvem som skal være opplæringsansvarlige i egen kommune. Opplæringsansvarlige har også veiledningsansvar ovenfor helsepersonell på andre avdelinger som skal fatte vedtak og/eller gjennomføre vedtak etter bestemmelsene i loven. Hos oss er prosjektgruppen (2 sykepleiere) definert til å ha rollen som opplæringsansvarlige. En av virksomhetslederne er overordnet faglig ansvarlig person i kommunen.

Kompetanseheving og opplæring

 1. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til erverving av høy kompetanse på, og god praktisering av, regelverket i egen kommune:


Trinn 1

 • Alle ansatte med direkte brukerkontakt skal delta på minimum en opplæring i pasientrettighetsloven kap.4A, opplæringsforedrag eller E-opplæringskurs.
 • Ansatte kan med fordel delta på begge opplæringene.
 • Deltakelsen skal dokumenteres.
   

 
Organisering av opplæringsforedrag:
Innhold:

 • Formål med loven
 • Vilkår for loven
 • Samtykkekompetanse
 • Tillitskapende arbeid
   

 
Omfang:
Kurs på 1,5 timer
Ansvar: Prosjektgruppen 

Antall personer som har deltatt på opplæringsforedrag:
270 ansatte fra omsorg og velferd, Verdal kommune. Ansatte fra 13 avdelinger, ulike deltjenester. Det ble totalt gjennomført 4 kurs i desember 2009. Oppsamlingskurs for dem som ikke har deltatt: 04.05.10.

Organisering av E-opplæringskurs:
Innhold:
Gjennomgang av E-opplæringskurs i gruppe (7 personer).
Felles gjennomgang av E-opplæringsprogram og refleksjonstid med utgangspunkt i caser fra egen arbeidshverdag/avdeling. 

Omfang:
2 timer pr gruppe.

Antall personer som har gjennomført E-opplæring:
33 personer fra en avdeling i omsorg og velferd. Avdelingen fortsetter med gjennomkjøring av en ny gruppe 03.05.10. Da vil totalt 40 av ca 50 ansatte i avdelingen ha deltatt på slik opplæring.

I tillegg er det dokumentert at 10 ansatte fra en annen avdeling har deltatt på systematisk E-opplæring med påfølgende refleksjon.

Ansvar:
Definert ressursperson knyttet til kap. 4A i den enkelte avdeling er ansvarlig for organisering og gjennomgang av E-opplæring i egen avdelingen.

Antall ansatte som har gjennomgått E-opplæring som selvstudium er ikke dokumentert da dette ikke inngikk som en del av vår kompetansehevingsmodell.

Trinn 2
Trinn 2 var planlagt som en del av kompetansehevingsprogrammet, men inngikk ikke i selve prosjektperioden. Trinn 2 gjennomføres over et lengre tidsperspektiv.

Innhold:
Etter gjennomført opplæringsforedrag og/eller E- opplæringsprogram:

 • Ansatte skal i grupper på egen avdeling drøfte og reflektere over problemstillinger knyttet til kap.4A i pasientrettighetsloven. 
 • Man kan bruke allerede eksisterende grupper i avdelingene (refleksjonsgrupper) eller avdelingene kan opprette særskilte grupper.
 • Gruppene kan bruke utarbeidet studiehefte fra H-dir med kasus eller man kan bruke kasus fra egen arbeidshverdag
 • Møtefrekvens avtales med nærmeste leder.
 • Ansvar for organisering av trinn 2: Ressurspersoner på den enkelte arbeidsplass i samarbeid med nærmeste leder.
   

 
Evaluering / viktige erfaringer     Til toppen av siden
Det viste seg at de aller fleste avdelingene prioriterte å legge til rette for at ansatte kunne delta på opplæringsforedrag i stedet for å organisere E-opplæring systematisk på egen arbeidsplass.
Det kan være ulik årsaker til dette. Omsorg og velferd i Verdal kommune har totalt 286 årsverk, ca 500 ansatte (inkl. merkantile tjenester, vaskeri, kjøkken og adm.). Av disse har totalt 320 ansatte i løpet av prosjektperioden deltatt i på trinn 1 i vår opplæringsmodell, opplæringsforedrag eller systematisk E-opplæring.  Det vil si at vi gjennom modellen har fått kurset svært mange ansatte som har direkte brukerkontakt. Nye opplæringsforedrag er planlagt. I tillegg vet vi at mange av de ansatte som har deltatt på intern opplæring også har deltatt på annen opplæring i forhold til kap.4A (andre kurs og seminar). Summen av at ansatte deltar på kurs, seminar og opplæring bidrar til utvikling av kunnskap i praksisfeltet noe som er et godt utgangspunkt for å jobbe med en systematisk endring av praksis.  Det er gjerne en prosess som pågår over tid. Prosessene som følger i kjølevannet av slike prosesser fører til fagutvikling - man diskuterer hva som er god praksis sett opp imot krav som stilles, blant annet i forhold til lovverk. Erfaringer viser at en forutsetning for å få til endring av praksis bl.a omhandler involvering av de ansatte og kunnskap om området. Med bakgrunn i dette mener vi det er viktig at alle ansatte med direkte bruker deltar på E-opplæring eller opplæringsforedrag evt. andre kurs/seminar som bidrar til kompetanseheving på området. En ”billig” og effektiv måte å nå alle ansatte er å tilrettelegge for opplæringsforedrag slik vi har beskrevet i trinn 1. Ansatte som har deltatt på opplæringsforedrag og samtidig gjennomgått E-opplæring i gruppe rapporterer om bedre forståelse av lovverket. I fortsettelsen vil organiserte grupper særskilt for opplæring i pasientrettighetsloven kap.4A gi rom for mer refleksjon og en grundigere tilnærming. Dette er beskrevet i trinn 2.

Samarbeid med Fylkesmannen     Til toppen av siden
Initiere og gjennomføre ekstern opplæring om kap. 4A for helsepersonell i et utvalg kommuner i resten av Nord-Trøndelag fylke.

Det ble allerede under prosessen med søknad om tilskudd og utarbeidelse av prosjektplan tatt kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Hensikten var å få etablert et samarbeid i forhold til pasientrettighetsloven kap 4A i fylket.  Det ble etablert en arbeidsgruppe sammensatt av Fylkesmann, Helseforetaket og USH. Mandat: jobbe med utviklingen innenfor området pasientrettighetsloven kap. 4A i Nord-Trøndelag. Det ble planlagt en nettverkssamling for kommuner i fylket den 11.02.10, men den ble senere avlyst. Arbeidsgruppen har hatt møte i ettertid, men nettverkssamlingen er foreløpig utsatt. Dette skyldes i hovedsak at det har vært utskiftninger blant de ansatte i Fylkesmannsembetet. Arbeidsgruppen skal jobbe videre med å få gjennomført en nettverkssamling.

Ekstern opplæring om kap. 4A, et tilbud for helsepersonell i andre kommuner i Nord-Trøndelag
Fagdag:
Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag arrangerte 27.01.10 fagdag for kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag.” SKAL - Skal IKKE?” om atferd, tvang og rettsikkerhet i demensomsorg. Hovedforedragsholder var Forsker Øyvind Kirkevold fra Nasjonalt kompetansesenter for demens.220 deltakere fra 12 kommuner i Nord-Trøndelag deltok. Av disse var det 90 ansatte fra omsorg og velferd, Verdal kommune.

Seminar:
Felles kompetansegruppe mellom Levanger og Verdal arrangerte 23.03.10 seminar for ansatte i oppvekst, helse, omsorg og velferd i begge kommuner. Etter forespørsel fra andre kommuner, Fylkesmann og spesialisthelsetjenesten ble seminaret åpnet for deltakelse for andre. Til sammen 100 deltakere deltok på seminaret som tok for seg kap.4A i sosialtjenesteloven og kap.4A i pasientrettighetsloven. Ulike problemstillinger knyttet til bruk av makt og tvang ovenfor utviklingshemmede ble belyst gjennom konkrete eksempler. Foredragsholder var Dr. jurist Aslak Syse

Oppsummering og videre arbeid     Til toppen av siden
Gjennom prosjektet har vi planlagt og gjennomført tiltak som har bidrar til erverving av kompetanse på regelverket i egen kommune. En stor andel av ansatte med direkte brukerkontakt i omsorg og velferd har deltatt på en eller flere opplæringer. For å få til endring av praksis er det viktig med prosesser i etterkant av opplæring. Enkelte avdelinger rapporterer om endring av praksis etter at det gjennom opplæring og prosesser i etterkant er satt fokus på tillitskapende tiltak. Økt kunnskap om tillitskapende tiltak fremmer tiltak av minst mulig inngripende karakter og det kan se ut som at det igjen minsker behovet for vedtak. Det er blitt fokusert på betydningen av god dokumentasjon i forkant og etterkant av tiltak. Man kan anta at summen av både opplæring og prosesser har bidratt til bedre praktisering av regelverket i egen kommune. Det viser seg også at kvaliteten på vedtakene med hjemmel i pasientrettighetsloven er bedret etter opplæringen (2 vedtak).
Ved å invitere andre kommuner på fagdag og seminar har vi lagt til rette for kompetanseheving for helsepersonell i andre kommuner i Nord-Trøndelag.
USH, Verdal kommune ønsker å fortsette å jobbe systematisk med kompetanseheving og opplæring i kap.4A for å gi ansatte kunnskap og handlingskompetanse. I fortsettelsen vil det, spesielt for enkelte avdelinger, være hensiktsmessig med organiserte grupper særskilt for opplæring i pasientrettighetsloven kap.4A. Slike grupper vil gi rom for mer refleksjon og en grundigere tilnærming. Målet er å skape en reflekterende hverdagskultur som bidrar til endring av praksis når det er nødvendig.
Den interne ressursgruppen som ble etablert i starten av prosjektet videreføres i fortsettelsen. Prosjektleder for prosjektet skal koordinere arbeidet i gruppen. Faste treffpunkt med møter 4 ganger pr. år. Det er blant annet behov for at ressursgruppen utarbeider det endelige skjemaet som skal brukes for avgjørelse om manglende samtykkekompetanse i forhold til nødvendig helsehjelp. Det er innhentet erfaringer fra andre kommuner i forhold til slike skjema.  Mal på foreløpig skjema er utarbeidet og utprøvd på enkelte avdelinger.  Dette er et praktisk verktøy som også etterspørres av andre kommuner. Det vil være hensiktsmessig å vise frem eksempel på et slikt skjema når det skal arrangeres nettverkssamling i fylket (jf. samarbeid med fylkesmann). Som eksempel er det også behov for at gruppen utarbeider prosedyre for opplæring av ny ansatte og vikarer.

Ut i fra aktivitetene som er gjennomført anses mandatet til prosjektet oppfylt.
     Til toppen av siden

Publisert: 15.01.2010 08:42 Sist endret: 31.03.2020 09:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS