Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Utvalg

Vuku oppvekstsenter har følgende råd og utvalg:


- Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU
- Elevråd
- Samarbeidsutvalg - SU
- Skolemiljøutvalg - SMU
- Kommunalt foreldreutvalg - KFU

FAU ved Vuku oppvekstsenter:
Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU er et lovpålagt organ.  FAUs medlemmer velges for to år.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg 2018-2019:

Leder: Hjørdis Ramberg

Nestleder:Ida Tronstad
Kasserer:Tor Egil Nicolaisen                                                                                 

Sekretær: Stina Melby                                                                          

Styremedlem:Torfinn Sivertsen
Styremedlem:Laila Østgård


Vara: Margrethe Woll Haga                                                                                           Vara:Knut Bjartan
                                                                                         

 

(til toppen)

Elevrådet ved Vuku oppvekstsenter:
Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen.  Hver klasse fra og med 5. trinn velger en tillitselev med vararepresentant for hele skoleåret. Elevrådet består av alle tillitsvalgte og elevrådsstyret.  Elevrådsstyret velges for 1 kalenderår om gangen. Barneskolen  og ungdomsskolen har separate elevråd.

Elevråd for barneskolen 2018 - 2019:

Leder: Sindre Indahl
Sekretær: Mia Evelina Jonsson
Kasserer: Anders Lundgren Elnes
Styremedlemmer: Arnt Helge Sætermo, Talitha Visser, May Helen Vollan-Helden

 

Elevråd for ungdomsskolen 2018 - 2019:

Leder: Ella Bratli
Nestleder: Reidar Helland
Sekretær: Vilde Pettersen
Kasserer: Anje Storholmen
Styremedlem: Magnus Ljøkjell
Styremedlem: Erle G. Skrove
Styremedlem:Tobias Horseng-Nessemo                                                             Styremedlem: Dennis Overmo

(til toppen)

SU/SMU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Det er felles SU/SMU for Vuku barnehage, Vuku barneskole og Vuku ungdomsskole. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

SU - samarbeidsutvalget ved Vuku oppvekstsenter:
Samarbeidsutvalget er hjemlet i opplæringslovens kapittel 11, § 11 -1.
I samarbeidsutvalget har ansatte fire representanter, elever og foreldre syv representanter, og kommunen har tre representanter, totalt 14 medlemmer.

 Samarbeidsutvalget skal være sammensatt av følgende representanter:
- To representanter for undervisningspersonalet ( ATV og verneombudet)
- To representanter for andre ansatte (en fra skole og en fra barnehage)
- Tre representanter fra foreldrerådet (to fra skole og en fra barnehage)
- Fire representanter fra elevrådene (to fra barnesk. og to fra ungdomssk.)
- Tre representanter fra kommunen (rektor, styrer og en politisk repr.)


Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det er påbudt med samarbeidsutvalg som rådgivende organ som ikke har avgjørelseskompetanse etter lov eller forskrift. Elevene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover og forskrifter blir behandlet i SU.

SU - Samarbeidsutvalget 2018 - 2019:

Leder:
Sekretær: Birger Røeggen (kom. repr. - rektor)
Medlemmer:
(til toppen)

SMU - skolemiljøutvalget ved Vuku oppvekstsenter:
Når det kalles inn til SMU-møter, skal elever og foreldre utgjøre flertallet av de stemmeberettigede. Det gjøres ved at det kalles inn to ekstra personer fra foreldre fra skole, og en ekstra elevrepresentant fra elevråd barneskole og to ekstra fra elevråd ungdomsskole, totalt 18 medlemmer. (I tillegg kan elevrådslærere møte uten stemmerett og være til støtte for elevrepresentantene.) Det avgjøres i starten av hvert enkelt møte om SMU er vedtaksfør eller ikke.
  
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jfr. opplæringslovens kapittel 9 a.

SMU - Skolemiljøutvalget 2018 - 2019:

Leder:
Sekretær: Birger Røeggen(kom. repr. - rektor)
Medlemmer:


Representanter uten stemmerett:
(til toppen)

KFUV - Kommunalt foreldreutvalg 2018 - 2019

Vuku oppvekstsenter sine representanter for skoleåret 2018 - 2019:

 

Publisert: 13.01.2010 10:53 Sist endret: 08.01.2019 09:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS