Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        24.10.2019
Tid:           09:00 - 15:00
Til stede:  9 representanter. Sven-Øyvind Bern fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 112/19. Til stede 8 representanter. Sunniva E. Aksnes fikk permisjon og forlot møtet under sak 117/19. Til stede 7 representanter.


Følgende orienteringer ble gitt før møtet:

 1. Orientering om utviklingsprosesser i oppvekstområdet, spesielt mht investeringer
  v/kommunalsjef oppvekst Frode Kvittem
 2. Orientering om nytt bo- og behandlingssenter, bakgrunn og status
  v/programrådgiver Per Tore Sandsaunet
 3. Situasjonen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  v/styreleder Bente Erichsen, direktør Anne Marit Mevassvik og økonomisjef/nestleder John Petter Valstad

    
   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 100/19 Godkjenning av møteprotokoll 10.09.2019 Protokoll
PS 101/19 Økonomirapport pr 3. kvartal 2019, med budsjettjusteringer Saksframlegg Protokoll
PS 102/19 Verdal Bo- og behandlingssenter – godkjenning av fase 1 og bestilling av fase 2, detaljprosjektering og bygging Saksframlegg Protokoll
PS 103/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon - Tilbakemelding på K-sak 16/19 Saksframlegg Protokoll
PS 104/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting  Saksframlegg Protokoll
PS 105/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS 

Saksframlegg

Protokoll
PS 106/19 Behandling av høringsnotat forlag til ny lov om integrering og endring i statsborgerloven  Saksframlegg Protokoll
PS 107/19 Lille New York - skjenkekontroll 17. august 2019 - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 108/19 Ørens Meieri AS - skjenkekontroll 6. juli 2019 - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 109/19 Victoria Verdal AS - søknad om skjenkebevilling  Saksframlegg Protokoll
PS 110/19 Fastsetting av størrelse på frikjøp for leder i utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet  Saksframlegg Protokoll
PS 111/19 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023  Saksframlegg Protokoll
PS 112/19 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens representanter i Spelnemnda  Saksframlegg Protokoll
PS 113/19 Anne Margrethe Kvam - søknad om fritak fra folkevalgte verv  Saksframlegg Protokoll
PS 114/19 Bård Storhaug - søknad om fritak fra folkevalgte verv  Saksframlegg Protokoll
PS 115/19 Nytt valgoppgjør - supplering av FRPs varamannsliste i kommunestyret  Saksframlegg Protokoll
PS 116/19 Orientering - Protokoll
PS 117/19 Utvikling av Moparken del 2 - Brygga Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 24.10.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Vara: Siri-Gunn Vinne
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 100/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10.09.19 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                        
VEDTAK:
Protokoll fra møte 10.09.19 godkjennes.
     
        
               
   

PS 101/19 Økonomirapport pr 3. kvartal 2019, med budsjettjusteringer  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  

 1. Økonomirapportering og finansrapport 3. kvartal 2019 tas til orientering.
 2. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:
  - Investeringer i anleggsmidler økes med 25,5 millioner
  - Merverdiavgiftskompensasjon økes med 5 millioner.
  - Bruk av lån økes med 21,8 millioner.


  
   

PS 102/19 Verdal Bo- og behandlingssenter – godkjenning av fase 1 og bestilling av fase 2, detaljprosjektering og bygging
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret vedtar gjennomføring av fase 2, detaljprosjektering og bygging, av Nye Verdal Bo- og behandlingssenter innenfor en totalramme på 560 millioner kroner.
 2. Prosjektet finansieres slik:
  - tilskudd kr. 252 018 000,-
  - momskomp kr. 85 000 000,-
  - lånefinansiering kr. 222 982 000,-.
  Dette legges inn ved rullering av økonomiplan 2020-2023.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å organisere prosjektet i byggefasen.


  
   

PS 103/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon - Tilbakemelding på K-sak 16/19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  
Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon som for hytte- og fritidsrenovasjon, gjeldende fra 2020. 
  
 
   

PS 104/19 Nærmiljøtiltak i Verdal - igangsetting  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra utvalg for mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt
 • Pkt. 3 – vedtatt med 8 mot 1 stemme (Trine Reitan, AP).
 • Pkt. 4 – enstemmig vedtatt
 • Pkt. 5 – enstemmig vedtatt

INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret slutter seg tilnærmingen for igangsetting og gjennomføring av ordningen med nærmiljøtiltak.
 2. Hovedformålet med arbeidet er å legge til rette for innbyggerinvolvering og økt bolyst i de ulike lokalmiljøene.
 3. Kommunestyret fordeler de avsatte midler til formålet slik:
  - Helgådal: 260.000 kroner
  - Ness: 300.000 kroner
  - Leksdal: 340.000 kroner
 4. Oppgaveutvalgene får myndighet til å fordele midlene i sitt lokalsamfunn.
 5. Ordningen med oppgaveutvalg som metode for samskaping evalueres innen utgangen av 2020.


  
   

PS 105/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre godkjenner følgende mindre justeringer av Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale i §5, §6 og §24:
  - Selskapsavtalens §5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital
  - Selskapsavtalens §6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr. 01.01.19.I
  - Selskapsavtales §24 erstattes «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» med «fylkesmannen i Trøndelag».


  
   

PS 106/19 Behandling av høringsnotat forslag til ny lov om integrering og endring i statsborgerloven  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Verdal kommune gir følgende uttalelse til forslag til ny lov om integrering og endring i statsborgerloven:

 • § 16 Programmets varighet s. 197 i Høringsnotat
  Differensiert introduksjonsprogram- programtiden for den enkelte deltaker skal i større grad differensieres, og ta utgangspunkt i den enkeltes utdanningsbakgrunn og sluttmål i introduksjonsprogrammet, det skal sikre at deltakere ikke deltar i programmet lenger enn nødvendig. Det anses som positivt, og tydeliggjør varigheten av programmet for kommunene og samtidig rom for skjønnsvurdering.
   
  § 12 Karriereveiledning s. 196 i Høringsnotat
  Karriereveiledning før deltakelse i program. Denne kartlegging skal utføres av fylkeskommunen, før oppstart i program. Kommunens erfaring er at det er nødvendig med en jevnlig karriereveiledning over tid. Dette kan best ivaretas av én instans. Ansvar for karriereveiledning burde ligge til bosettingskommunen for en bedre og langsiktig oppfølging for deltakeren. På sikt kan det bli en dårligere samordning mellom ulike aktører, spesielt med tanke på det bosettes både flyktninger fra mottak og overføringsflyktninger.
   
  § 32 Innføring av norskmål s. 202 i Høringsnotatet
  Departementet mener at dagens norskopplæring ikke gir deltakerne tilstrekkelige norskkunnskaper til å komme i utdanning og få en varig tilknytning til arbeidslivet, og at mange deltakere ikke oppnår de veiledende nivåene som er satt for norskopplæringen. Det nye kravet innebærer at deltakere skal oppnå sitt norskmål. Det kan føre til store kostnader for kommunen da de kan fortsette med norskundervisning etter at de er skrevet ut av program. Det vil kunne føre til betydelig ressursbruk, og disse merutgifter forventer departementet skal dekkes av kommunens totale inntektsrammer. Kommunen mener dette må kompenseres.
 • § 4-1 Forslag til endringer i statsborgerloven s. 207 i Høringsnotatet
  Departementet foreslår at dagens krav om muntlige norskkunnskaper som vilkår for innvilgelse for norsk statsborgerskap skjerpes fra nivå A2 til nivå B1. Det er vanskelig å se realismen i dette forslaget da mange av de vi bosetter mangler grunnleggende ferdigheter og vi kan se for oss langsiktige samfunnsmessige konsekvenser. Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap. Vi ser at det er fornuftig å innføre et slikt krav, da næringslivet stiller høye krav til norskkunnskaper, men det er mange som aldri vil kunne nå dette målet fordi de har lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, og de er ikke vant til å tilegne seg kunnskap

 
   
   

PS 107/19 Lille New York - skjenkekontroll 17. august 2019 - prikktildeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Lille New York tildeles 4 prikker for overtredelser av alkohollovens § 1-5 første ledd den 17. august 2019.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans. 
  
 
   

PS 108/19 Ørens Meieri AS - skjenkekontroll 6. juli 2019 - prikktildeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Ørens Meieri AS tildeles 4 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.2 den 6. juli 2019.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans. 
  
 
   

PS 109/19 Victoria Verdal AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:  

 1. Victoria Verdal AS, org.nr. 823 150 172, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs. Bevillingen gis ut bevillingsperioden 30.06.2020.
 2. Dejan Wilsen og Subhi Soleiman Merski godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  - Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  - Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00


   
   

PS 110/19 Fastsetting av størrelse på frikjøp for leder i utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag:
Ledere i utvalg for mennesker og livskvalitet og utvalg for plan og samfunn godtgjøres med 35 % av 90 % av ordførers godtgjøring.

Ved votering ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  
Endelig størrelse på frikjøp/godtgjøring av utvalgsledere for valgperioden 2019-2023 blir:

 • Utvalg for plan og samfunn: frikjøpes i inntil 35 % av 90 % av ordførers godtgjøring.
 • Utvalg for mennesker og livskvalitet: frikjøpes i inntil 35 % av 90 % av ordførers godtgjøring. 


   
   

PS 111/19 Revidering av reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet for perioden 2019-2023
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  
Revidert reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalgene for perioden 2019-2023 vedtas.
  
  
 
   

PS 112/19 Oppnevning av kommunens representanter til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen, Verdal kommunes kulturpris, utviklingsstipend for ungdom og kommunens representanter i Spelnemnda
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Sven-Øyvind Bern fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende forslag:

 • Innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris: Ole Gunnar Hallager og Anne Grete Valbekmo.
 • Innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom: Trine Reitan og Einar Olav Larsen.
 • Leder spelnemnda: Jostein Grande
 • Nestleder spelnemnda: Gerd Sagen.

VEDTAK:  
Verdal formannskap oppnevner følgende til:

 • Innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris: Ole Gunnar Hallager og Anne Grete Valbekmo.
 • Innstillingskomiteen for utviklingsstipend for ungdom: Trine Reitan og Einar Olav Larsen.
 • Leder spelnemnda: Jostein Grande.
 • Nestleder spelnemnda: Gerd Sagen 


   
   

PS 113/19 Anne Margrethe Kvam - søknad om fritak fra folkevalgte verv  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne Margrethe Kvam om fritak fra vervet som 1. vara til kommunestyret for partiet FRP for resten av valgperioden.
 2. Varamedlemmer rykker opp i uforandret rekkefølge


 
   
   

PS 114/19 Bård Storhaug - søknad om fritak fra folkevalgte verv  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bård Storhaug om fritak fra vervet som medlem av kommunestyret for partiet FRP for resten av valgperioden.
 2. Tore Landstad rykker inn som fast medlem av kommunestyret for FRP for resten av valgperioden.


   
 
   

PS 115/19 Nytt valgoppgjør - supplering av FRPs varamannsliste i kommunestyret  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  
Monika Johnsen og Tor Arne Øvrum rykker inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på FRPs liste til kommunestyret 2019-2023. 
  
 
   

PS 116/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:  
Før møtet var det følgende orienteringer:

Rådmannen orienterte om:

 • Budsjett og økonomiplanarbeidet tar opp mye av tiden nå.
 • Krav i ny kommunelov om dokumentasjon ved avstemminger.
 • Kompetanseløft Trøndelag – digitalisering. Samlet for alle kommuner i Trøndelag.
 • Mandag er det felles politirådsmøte for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa. Viktig for oss å påvirke på det vi har fått til i Verdal, bl.a. lik praktisering av skjenkereglene.

 


PS 117/19 Utvikling av Moparken del 2 - Brygga  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.10.2019

BEHANDLING:
Sunniva E. Aksnes fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  

 1. Verdal formannskap godkjenner framforhandlet avtale mellom Øras vel og Verdal kommune vedrørende grunnarbeid, restaurering og drift av brygga.
 2. Formannskapet slutter seg til at inngått opsjonsavtale med Frosta Entreprenør angående grunnarbeider til brygga benyttes

  
     Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 06.04.2022 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS