Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.19 - PS 106/19 Behandling av høringsnotat forslag til ny lov om integrering og endring i statsborgerloven

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2019/3951 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 106/19Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune gir følgende uttalelse til forslag til ny lov om integrering og endring i statsborgerloven:

 • § 16 Programmets varighet s. 197 i Høringsnotat
  Differensiert introduksjonsprogram- programtiden for den enkelte deltaker skal i større grad differensieres, og ta utgangspunkt i den enkeltes utdanningsbakgrunn og sluttmål i introduksjonsprogrammet, det skal sikre at deltakere ikke deltar i programmet lenger enn nødvendig. Det anses som positivt, og tydeliggjør varigheten av programmet for kommunene og samtidig rom for skjønnsvurdering.
    
  § 12 Karriereveiledning s. 196 i Høringsnotat
  Karriereveiledning før deltakelse i program. Denne kartlegging skal utføres av fylkeskommunen, før oppstart i program. Kommunens erfaring er at det er nødvendig med en jevnlig karriereveiledning over tid. Dette kan best ivaretas av én instans. Ansvar for karriereveiledning burde ligge til bosettingskommunen for en bedre og langsiktig oppfølging for deltakeren. På sikt kan det bli en dårligere samordning mellom ulike aktører, spesielt med tanke på det bosettes både flyktninger fra mottak og overføringsflyktninger.
    
  § 32 Innføring av norskmål s. 202 i Høringsnotatet
  Departementet mener at dagens norskopplæring ikke gir deltakerne tilstrekkelige norskkunnskaper til å komme i utdanning og få en varig tilknytning til arbeidslivet, og at mange deltakere ikke oppnår de veiledende nivåene som er satt for norskopplæringen. Det nye kravet innebærer at deltakere skal oppnå sitt norskmål. Det kan føre til store kostnader for kommunen da de kan fortsette med norskundervisning etter at de er skrevet ut av program. Det vil kunne føre til betydelig ressursbruk, og disse merutgifter forventer departementet skal dekkes av kommunens totale inntektsrammer. Kommunen mener dette må kompenseres.
 • § 4-1 Forslag til endringer i statsborgerloven s. 207 i Høringsnotatet
  Departementet foreslår at dagens krav om muntlige norskkunnskaper som vilkår for innvilgelse for norsk statsborgerskap skjerpes fra nivå A2 til nivå B1. Det er vanskelig å se realismen i dette forslaget da mange av de vi bosetter mangler grunnleggende ferdigheter og vi kan se for oss langsiktige samfunnsmessige konsekvenser. Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap. Vi ser at det er fornuftig å innføre et slikt krav, da næringslivet stiller høye krav til norskkunnskaper, men det er mange som aldri vil kunne nå dette målet fordi de har lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, og de er ikke vant til å tilegne seg kunnskap.

 
Vedlegg:
  

 

 1. Høringsnotat
 2. Det felles europeiske rammeverket for språk

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det vises til Kunnskapsdepartementet sitt høringsbrev av 16. august med forslag til ny lov om integrering (Integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap(statsborgerloven). Høringsfristen er satt til 15. november 2019.

Kunnskapsdepartementet gjennomfører nå en reform av hele lovverket og den norske integreringspolitikken. Flere flyktninger skal få formell utdanning og komme i jobb. Det må sikres at de som kommer til Norge og får opphold her, får de beste forutsetningene for å bruke sine kunnskaper og evner, og til å ta aktiv del i samfunnet er hovedtrekkene i høringsforslaget.

Den nye loven stiller tydeligere krav til den enkelte flyktning, og til kommunene som har ansvaret for å gi nyankomne flyktninger den norskopplæringen og utdanning eller kvalifiseringen de trenger.

Bakgrunn for lovforslaget er blant annet at introduksjonsprogrammet ikke dekker gapet mellom medbragt kompetanse og hva som kreves i arbeidslivet og at mange ikke oppnår nødvendig kompetanse.

Dette er noen av hovedpunktene i regjeringens forslag til ny integreringslov:

 • Det foreslås differensiert programtid fra tre måneder til fire år, avhengig av medbragt kompetanse og utdanning.
  Gjeldende lov: toårig program, maks tre år.
 • Dagens krav om opplæring i norsk i et visst antall timer endres til et generelt krav om å bringe deltakerne opp på et minimumsnivå i norsk som gjør at de kan delta i utdanning og arbeidsliv.
   Gjeldende lov: minimum 600 timer norsk.  
 • Innføre en integreringskontrakt som gjengir overordnede forpliktelser mellom kommunen og den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. Eksempelvis: deltakerens sluttmål, norskmål og langsiktig mål. Kommunen skal forplikte seg til å tilby introduksjonsprogram og opplæring i norsk slik at deltakeren kan oppnå sine mål.
  Gjeldende lov: i dag har alle deltakere en individuell plan. En integreringskontrakt kommer i tillegg.
 • Innføre krav om at kompetansekartlegging og karriereveiledning skal tilbys alle innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogram, i forkant av inngåelse av integreringskontrakten. Det skal være en plikt for den enkelte å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning.
  Gjeldende lov: ingen plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning.
 • Ungdom under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring fra før skal primært ha opplæring etter opplæringsloven, herunder grunnskole og/eller videregående opplæring, som del av sitt introduksjonsprogram.
  Dette er en tydeliggjøring av innholdet i programmet som ikke står i gjeldende lov.
 • Gi fylkeskommunen ansvar for å anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket, utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere, sørge for tilbud om karriereveiledning og veilede og følge opp kommunene i kvalifiseringsarbeidet.
 • Det er også et mål at de store forskjellene som er påvist mellom kommunene når det gjelder blant annet innhold, kvalitet og resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen skal reduseres.

 
Forslag til endring i statsborgerloven:

 • Fram til nå har det vært krevd språknivå tilsvarende A2 (det nest laveste nivået) for å bli norsk. Nå vil kunnskaps- og integreringsministeren heve nivået til B1 (det nest høyeste nivået), ifølge regjeringens forslag til ny integreringslov.
 • Minimumsnivået bestemmes ut fra deltakerens utdanningsbakgrunn og sluttmål. Minimumsnivået til den enkelte vil være mellom nivå A2 til B2 i både muntlige og skriftlige ferdigheter. Departementet foreslår at kravet til ferdigheter i norsk muntlig hves fra A2 nivå til B1

 
I relasjon til ovennevnte punkter ønsker Verdal kommune å avgi høringssvar på følgende punkter:

 • § 16 Programmets varighet s. 197 i Høringsnotat
  Differensiert introduksjonsprogram- programtiden for den enkelte deltaker skal i større grad differensieres, og ta utgangspunkt i den enkeltes utdanningsbakgrunn og sluttmål i introduksjonsprogrammet, det skal sikre at deltakere ikke deltar i programmet lenger enn nødvendig. Det anses som positivt, og tydeliggjør varigheten av programmet for kommunene og samtidig rom for skjønnsvurdering.
    
  § 12 Karriereveiledning s. 196 i Høringsnotat
  Karriereveiledning før deltakelse i program. Denne kartlegging skal utføres av fylkeskommunen, før oppstart i program. Kommunens erfaring er at det er nødvendig med en jevnlig karriereveiledning over tid. Dette kan best ivaretas av én instans. Ansvar for karriereveiledning burde ligge til bosettingskommunen for en bedre og langsiktig oppfølging for deltakeren. På sikt kan det bli en dårligere samordning mellom ulike aktører, spesielt med tanke på det bosettes både flyktninger fra mottak og overføringsflyktninger.
    
  § 32 Innføring av norskmål s. 202 i Høringsnotatet
  Departementet mener at dagens norskopplæring ikke gir deltakerne tilstrekkelige norskkunnskaper til å komme i utdanning og få en varig tilknytning til arbeidslivet, og at mange deltakere ikke oppnår de veiledende nivåene som er satt for norskopplæringen. Det nye kravet innebærer at deltakere skal oppnå sitt norskmål. Det kan føre til store kostnader for kommunen da de kan fortsette med norskundervisning etter at de er skrevet ut av program. Det vil kunne føre til betydelig ressursbruk, og disse merutgifter forventer departementet skal dekkes av kommunens totale inntektsrammer. Kommunen mener dette må kompenseres.
 • § 4-1 Forslag til endringer i statsborgerloven s. 207 i Høringsnotatet
  Departementet foreslår at dagens krav om muntlige norskkunnskaper som vilkår for innvilgelse for norsk statsborgerskap skjerpes fra nivå A2 til nivå B1. Det er vanskelig å se realismen i dette forslaget da mange av de vi bosetter mangler grunnleggende ferdigheter og vi kan se for oss langsiktige samfunnsmessige konsekvenser. Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap. Vi ser at det er fornuftig å innføre et slikt krav, da næringslivet stiller høye krav til norskkunnskaper, men det er mange som aldri vil kunne nå dette målet fordi de har lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet, og de er ikke vant til å tilegne seg kunnskap.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.10.2019 21:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS