Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.19 - PS 107/19 Lille New York - skjenkekontroll 17. august 2019 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3151 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 107/19Rådmannens forslag til vedtak: 
Lille New York tildeles 4 prikker for overtredelser av alkohollovens § 1-5 første ledd den 17. august 2019.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedlegg:  

  1. Kontrollrapport 17. august 2019
  2. Brev til Lille New York datert 19.08.2019
  3. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas har i brev datert 19.08.2019 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Lille New York:
«Mye folk denne kvelden. Det ble gjort observasjon i 30 minutter utenfor inngangen til restauranten, fra kl 00.15 til kl. 00.45. I den perioden sto den en vakt på trappa ved inngangsdøra. Han sjekket ikke legitimasjon på personer som gikk inn i lokalet mens kontrollørene fulgte med. I tillegg var det fri passasje for personer som ønsket å gå inn i lokalet via uteserveringen, der det ikke var noe vakthold. Vi observerte 5-6 personer som gikk inn i lokalet samtidig som vi observerte inngangspartiet. Det ble gjort kontroll hvor to kontrollører fra Nokas gikk sammen inn i lokalet. Den ene var 18 år (født 04.02.01). Det ble ikke spurt om legitimasjon, aldersgrensen var 20 år. Han som var 18 år gikk til baren kl. 00.35 og bestilte en drink (Vodka Battery) gruppe 3. Han fikk kjøpe drink uten å bli spurt om legitimasjon. Kontrollørene tok i ettertid stikkprøver på legitimasjon av 2 stk, og de var over 20 år. Den ene kontrolløren som var inne i restauranten traff på en dame som var kjenning, og hun er 18 år. Hun fortalte at hun hadde kommet inn for at venninnen kjente dørvakta, og dermed fikk hun komme inn uten å vise legitimasjon. De hadde ikke kontroll på arrangementet.»

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 til en under 18 år er et brudd på alkohollovens § 1-5 første ledd der det står:
«Salg, skjenking og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år.»

Bevillingshaver Lille New York er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 10. september 2019.

Lille New York har den 20. august 2019 uttalt følgende:
«Vi tar kontroll til etterretning og skal forbedre våre rutiner. Når det gjelder rutiner og internkontroll så har Morten Aune sagt at han skal hjelpe til med dette. Se kontroll den 27.04.2019.
Vårt syn 17 aug 2019
Ny vakt sammen med Sisi. Sisi går lengre inn for å kontrollere plassen samtidig går en dame og en kar og Morten Aune inn på lokalet. Vakt mener de ser gamle nok ut så ba derfor ikke om ID. Vi hadde på dette tidspunkt under 60 gjester. Da er det nok med 2 vakter. Den nye vakten følte dette på seg så personlig at han vurderer å slutte.»

Rådmannen kommenterte samtidig i sitt forhåndsvarsel til Lille New York rundt sjekk av legitimasjon og at dette kan medføre at bevillingshaver ikke har kontroll over antall gjester i tillegg til at det ikke er kontrollert alder. Dette punktet vil, om det blir flere rapporter på samme punkt, bli vurdert under alkohollovens § 1-8 som sier:
«Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden, eller for en kortere tid dersom vilkårene i § 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.»

Klageadgang:
Jfr. forskrift til alkohollovens § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:  
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Lille New York tildelt 4 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 17. august 2019.

Rådmannen legger til grunn at kontrollør på 18 år fikk kjøpt alkoholholdig drikk i gruppe 3, og tilrår at formannskapet tildeler Lille New York 4 prikker for brudd på alkohollovens § 1-5 første ledd.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.10.2019 21:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS