Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.19 - PS 108/19 Ørens meieri - skjenkekontroll 6. juli 2019 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5655 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 108/19



Rådmannens forslag til vedtak: 
Ørens Meieri AS tildeles 4 prikker for overtredelser av forskrift til alkoholloven § 4.2 den 6. juli 2019.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

Vedlegg:  

  1. Kontrollrapport 6. juli 2019
  2. Brev til Ørens Meieri datert 19.08.2019
  3. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nokas har i brev datert 10.07.2019 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll på Ørens Meieri:
«Det var fin atmosfære i lokalet.
Kontrollørene kom på Ørens Meieri kl 01.20. Det hadde vært konsert med fullt hus som var ferdig når kontrollørene kom og mange gjester var på tur derifra.
Mann ca 50 år åpenbart beruset. Kort rødt hår, blå øyne, grå t-skjorte, lyse bukser og ca 185 cm høy. Ustødig gange, flakkende blikk – ble servert øl i baren (brun, flytende veske i et 0,5 l glass) kl. 01.50 – som han tok med seg da han og en annen mann gikk videre inn i lokalet.

Tilleggsrapport:
Mannen gikk videre inn i lokalet opp på forhøyningen på høyre side for baren, der han og den andre mannen sto en stund før de gikk på uteområdet og blandet seg med de andre gjestene. Kontrollørene så ikke mere til mannen etter at han gikk ut. Kontrollørene observerte at mannen drakk av ølen en gang mens han var inne. Det ble ikke observert at noen av vaktene oppdaget mannen da de var opptatt med rydding etter kvelden. Kontrollør informerte daglig leder med hva som var observert ved kontrollen denne kvelden.»

Dette er et brudd på forskrift til alkohollovens § 4-2 der det står:
«Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

Sitter det flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.»

Det står videre i forskrift til alkohollovens § 4-1:
«Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.

Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.»

Bevillingshaver Ørens Meieri AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 10. september 2019.

Det er ikke mottatt noen uttalelse fra Ørens Meieri AS.

Klageadgang:
Jfr. forskrift til alkohollovens § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering: 
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Ørens Meieri AS tildelt 4 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 6. juli 2019.

I henhold til forskrift til alkohollovens § 4-1 må personer som er åpenbart påvirket av rusmidler ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom er person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.

I forskrift til alkohollovens § 4-2 står det at det ikke må skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

I rundskriv IS-5/2008 er det forsøkt å gi en definisjon av hva begrepet «åpenbart påvirket av rusmidler» innbefatter:
«Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende for vurderingen av om det vil være forsvarlig å selge eller skjenke alkohol til vedkommende. Hvorvidt en person er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket, vil ikke bare avhenge av om vedkommende er synlig ruset, men også graden av påvirkning. For å være «åpenbart påvirket av rusmidler» kreves det at rusmiddelpåvirkningen er kvalifisert.»

Helsedirektoratet har utarbeidet en «beruselsestrapp» for å synliggjøre hva som kjennetegner en person som er åpenbart påvirket av rusmidler. Som symptomer på at en person er åpenbart påvirket er følgende momenter oppstilt:

  • Uoppmerksom
  • Vanskeligheter med å feste blikket
  • Snakker utydelig
  • Problemer med å gå rett
  • Slepphendt
  • Ofte høyrøstet
  • Kan virke forstyrrende på andre gjester.

 
Listen er ikke uttømmende, og det er ikke slik at en person som har ett av disse karakteristika nødvendigvis er åpenbart påvirket av rusmidler. Ved vurderingen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler, må det foretas en konkret helhetsvurdering.

Vedkommende som er beskrevet i rapporten fra Nokas hadde flakkende blikk og var ustødig Vedkommende hadde også et ølglass med brun veske i. Dette er to av momentene som direktoratet mener kan beskrive en åpenbart påvirket person.

Rådmann legger til grunn at kontrollørene observerte en gjest som var åpenbart påvirket og som drakk fra et ølglass med bruk veske i og tilrår med dette at formannskapet tildeler Ørens Meieri AS 4 prikker for brudd på forskrift til alkohollovens § 4-2.

Tildelingen gjelder fra 6. juli 2019.

 

  Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.10.2019 21:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS