Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.10.19 - PS 117/19 Utvikling av Moparken del 2 - Brygga

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/6739 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.10.2019 117/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Verdal formannskap godkjenner framforhandlet avtale mellom Øras vel og Verdal kommune vedrørende grunnarbeid, restaurering og drift av brygga.
  2. Formannskapet slutter seg til at inngått opsjonsavtale med Frosta Entreprenør angående grunnarbeider til brygga benyttes..

 
Vedlegg:
 

  1. Avtale
  2. Gavebrev
  3. Tilstandsrapport

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen. 

Saksopplysninger:
Rådmannen har lagt fram et notat om prosessen omkring brygga for formannskapet i møte 10.09.2019. Hovedelementene gjengis her:
"Det har i årenes løp vært mange henvendelser til kommunen fra både lag/organisasjoner og privatpersoner angående ivaretakelse og restaurering av Rostadbrygga.

Rostadbrygga er den eneste gjenværende brygge av en rekke som stod langs elva og anses for å ha spesiell kulturhistorisk verdi for Verdalsøra. Notatet går ikke nærmere inn på denne historien.

Sommeren 2017 ble det tatt et initiativ til en befaring på brygga. Representanter fra eier av brygga, Verdal historielag, Nye Øras Vel, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Verdal kommune møtte. Hovedpunktene fra møtereferatet er slik:

  1. Enighet om at brygga var bevaringsverdig, og at den burde inngå som en del av utviklingen av Moe-parken.
  2. Eieren, Verdal Forenede Arbeiderparti, hadde ingen mulighet for å påta seg restaurering av brygga, og heller ikke videre drift/vedlikeholdsansvar. De var villige til å gi bort bygning og evt. grunn kostnadsfritt til ny eier under forutsetning av at dette skjedde til noen som på seriøst og formelt grunnlag overtok brygga og vedlikeholdet.
  3. Med rett organisering av eierskapet/driften, ville det være mulig å få inntil 50 % dekning av kulturminnefond, samt ytterligere midler fra ulike tilskuddsordninger. Fylkeskonservatoren kunne bidra med kr 8000,- til prosjektering. Verdal kommune kunne bidra til det samme med inntil 25000,-.
  4. Hverken Stiklestad museum eller andre museumsinstitusjoner var villige til å overta eierskap/driftsansvar. Heller ingen av de tilstedeværende organisasjoner.

 
Det ble tydeliggjort under befaringen at Verdal kommune ikke kan ta over eieforholdet til brygga og heller ikke ta ansvaret for framtidig drift/vedlikehold. Dette er den kontakten administrasjonen har hatt med dagens eier av brygga i sakens anledning.

Kommunens kommunikasjon om brygga har i etterkant av dette vært med Nye Øras Vel, delvis supplert med representant fra historielaget. Det er hele tiden vært en uttalt forutsetning fra kommunens side at Nye Øras Vel må avklare eierforhold til brygga og videreføring av dagens festekontrakt for tomta. Som det framgår av pkt 3 ovenfor, skal også arbeidet med brygga prosjekteres.

Anbudet på opprusting av Moe-parken etappe II ble sendt ut på konkurranse senhøsten 2018. Da var det fortsatt ikke gjort endringer med hensyn på eierforhold, andre avklaringer for videre drift og vedlikehold av brygga var heller ikke formalisert. På dette tidspunktet ble det vurdert som nødvendig å foreta støping av ny plate som fundament for brygga som en del av arbeidet med etappe II.

Å utføre arbeidet etter ferdigstillelse av den kommunale del av parken ville ut fra kommunens vurderinger være uhensiktsmessig. Det ville fort medført behov for å komme fram med både gravemaskiner og kranbil. Dette ville fort medført ødeleggelser i den nyetablerte parken og ytterligere kostnader. Av den grunn ble støping av plate tatt med som opsjon i anbudet. En opsjon betyr at tiltakshaver (Verdal kommune) får pris på en rett til arbeidet, men ikke plikt til gjennomføring av dette punktet.

Anbudet beskriver at brygga skal stå på samme plass som før og at bygget blir løftet til side mens arbeidene med nytt fundament pågår. En forutsetning for at opsjonen skulle benyttes var at det ble oppnådd enighet mellom dagens eier og Nye Øras Vel om overtakelse av brygga, herunder enighet om festeforholdet. Videre ble det forutsatt at det ble inngått en avtale mellom Nye Øras Vel og Verdal kommune hvor Nye Øras Vel forpliktet seg til restaurering av brygga.

I starten av arbeidet med etappe II ble det oppdaget betydelig forurensing i grunnen i området. Tiden fram til i dag er brukt til å avklare hvordan dette skal løses. En mulighet var at tiltaket ble stanset i sin helhet og først gjennom kommunestyrets vedtak datert 26.08. 2019 ble det vedtatt å gjennomføre tiltaket.

Det har i denne perioden med byggestans ikke vært kontakt med Nye Øras Vel med tanke på framdrift av jobben med eierforhold og videre restaurering av brygga. Kommunen har så langt ikke mottatt dokumentasjon på eierforhold eller avtale om drift og vedlikehold av brygga. Det er naturlig å tenke at Nye Øras Vel også har satt denne jobben i bero inntil endelig vedtak om utbygging kom på plass. Disse forhold må imidlertid avklares før opsjonen måtte bli benyttet."

For å gi de folkevalgte bedre kunnskap om bryggas tekniske tilstand vedlegges tilstandsrapport utarbeidet av Ellev Steinsli.

I etterkant av formannskapets møte har administrasjonen jobbet videre opp mot Øras vel for å få framforhandlet en avtale om ansvarsforhold vedrørende grunnarbeid, restaurering og drift av brygga. Avtalen vedlegges.

Det har vært en avklaring om eiendomsforholdene knyttet til brygga. Det er inngått en avtale mellom Verdal Arbeiderparti og Øra vel hvor eiendomsforholdene avklares. Avtalen vedlegges.

Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at vilkårene for å benytte seg av opsjonen i anbudet til Moeparken er oppfylt.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.10.2019 10:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS