Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        21.11.2019
Tid:           11.20 – møtet startet etter administrasjonsutvalgets møte. Slutt 15.25
Til stede:  9 representanter. Pål Sverre Fikse og Silje Sjøvold fratrådte som inhabil i sak 129/19. Siri-Gunn Vinne og Arve Haldorsen tiltrådte.


Ordfører fremmet forslag på at sak 129/19 før sak 128/19 pga habilitetsspørsmål. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

   
   
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 127/19 Godkjenning av møteprotokoll 14.11.2019 Protokoll
PS 128/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 129/19 Finansiering Vinne og Ness skole Saksframlegg Protokoll
PS 130/19 Innkjøpsstrategi - Innherred innkjøp Saksframlegg Protokoll
PS 131/19 Anne Grete Valbekmo - søknad om fritak fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av perioden fram til 31.12.20 Saksframlegg Protokoll
PS 132/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 11.11.19 Saksframlegg Protokoll
PS 133/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 21.11.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 127/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. november 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 14. november 2019 godkjennes.     
        
               
   

PS 128/19 Økonomiplan 2020-2023 og Budsjett 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende forslag og alternative forslag:

 1. Salg av Fritidssenteret avventes til det foreligger et vedtak i egen sak om videre bruk av Fritidssenteret, herunder evt. salg og alternativ løsning for dagens brukere av Fritidssenteret.
 2. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2020 slik det fremgår av vedlegg med følgende endring:
  A) Det er et langsiktig mål om at leie av idrettsanlegg for barn og unge skal være gratis.
  Man ser at det er krevende å få til dette innenfor økonomiplan og budsjett pr nå. Men på bakgrunn av det langsiktige målet om gratis leie, skal satsene for leie av idrettsanlegg i 2020 ikke økes. Det vil si at satsene holdes på samme nivå som i 2019.
  B) Innføring av sats for dagleie på kr. 3.000, -.
 3. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 492 770 000. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt å godkjenne lånevilkår i lånenes løpetid med følgende endring:
  Masterplan for sentralidrettsanlegget er ikke ferdig. Frem til denne er ferdig behandlet, er det vanskelig å vite hva som er riktig investeringsnivå for garderobebygg på sentralidrettsanlegget. Det settes derfor ikke opp investeringsbeløp i 2020 for garderobebygg, sentralidrettsanlegg. Forslått beløp på 20 MNOK flyttes derfor til 2021.
 4. Elever og ansatte ved Leksdal skole skal ikke flyttes til Stiklestad Skole før ny skole står ferdig oppført.

SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende verbalforslag:
Barn og unge skal oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø, der alle blir respektert for den de er. Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. De skal oppleve faglige utfordringer, medansvar, romslighet, toleranse og se seg selv som en del av et større fellesskap. I samarbeid med andre kommunale tjenester bygges et helhetlig oppvekstmiljø som vekker nysgjerrighet og et ønske om læring.

Høyre v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende verbalforslag:

 1. Ny arbeidsgiverpolitikk skal resultere i økende nærvær, og kommunen bør i tråd med ny IAavtale ha en ambisjon om 10 % økning i nærværet i planperioden, fra dagens nivå på 92,7 % (2018) til et nærvær på minimum 93,5% i 2022. Rådmannen bes om å legge frem beregninger på hva en 10 % økning i nærværet vil kunne bety i sparte kostnader, inkl. følgekostnader (vikarinnleie m.m.), i økonomiplanperioden.
 2. Kommunestyret er bekymret for den økende tendensen til vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune. Rådmannen bes sørge for økt fokus på opplæring og bevisstgjøring rundt rutiner og tiltak for å redusere omfanget av vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune.
 3. Kommunestyret er bekymret for den stadig sterkere fødsels- og elevstallsnedgangen i Verdal kommune, og det presset dette gir på innholdet i tjenestene i oppvekstsektoren. Rådmannen bes fremme en sak med en ny, helhetlig vurdering av oppvekststrukturen.
 4. Som en del av rådmannens videre utredninger rundt skolestruktur og skolekretsgrenser, bes det om å utrede:
  1) Et alternativ hvor Ørmelen skolekretsgrense deles mellom Verdalsøra og Vinne/Ness skolekretsgrenser, og hvor deler av Verdalsøra skolekretsgrense vurderes flyttet til Stiklestad/Leksdalen skolekretsgrense.
  2) En sammenslåing av Garnes og Vuku barneskoler, alternativt mellom Garnes og Vinne/Ness barneskoler, som legges frem 1. kvartal 2020.

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 – 4 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 6 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 8 – 10 enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens innstilling pkt. 5 og forslag fra SP (pkt. 2), forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.
 • Alternativ votering mellom rådmannens innstilling pkt. 7 og forslag fra SP (pkt. 3), forslaget fra
 • SP ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for rådmannens innstilling (Hallager (AP og Reitan (AP).
 • Forslag fra SP pkt. 1 – vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Hallager (AP) og Reitan (AP).
 • Forslag fra SP pkt. 4 – vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Sjøvold (H), Hallager (AP), Reitan (AP).
 • Forslag fra Høyre kulepunkt 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Høyre kulepunkt 2 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Høyre kulepunkt 3 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra Høyre kulepunkt 4 – falt med 8 mot 1 stemme (Sjøvold (H).
 • Forslag fra SV – enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte forslag som ble enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  

 1. Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 vedtas.
 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin.
 3. Eiendomsskatt
  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4 promille.
   
  Generell eiendomsskattesats for de skattepliktige eiendommer settes til 5 promille (eiendomsskatteloven § 13).
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Fritaket for nyoppførte boligeiendommer etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c skal være avgrenset til 1 helt kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.
   
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer (eiendomsskatteloven § 25).
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Økonomireglement for 2020 vedtas i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har kun mindre endringer fra 2019, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet legges fram første halvår 2020.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2020 slik det fremgår av vedlegg med følgende endring:
  A) Det er et langsiktig mål om at leie av idrettsanlegg for barn og unge skal være gratis.
  Man ser at det er krevende å få til dette innenfor økonomiplan og budsjett pr nå. Men på bakgrunn av det langsiktige målet om gratis leie, skal satsene for leie av idrettsanlegg i 2020 ikke økes. Det vil si at satsene holdes på samme nivå som i 2019.
  B) Innføring av sats for dagleie på kr. 3.000, -.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45 000 000.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2020 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 492 770 000. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt å godkjenne lånevilkår i lånenes løpetid følgende endring:
  Masterplan for sentralidrettsanlegget er ikke ferdig. Frem til denne er ferdig behandlet, er det vanskelig å vite hva som er riktig investeringsnivå for garderobebygg på sentralidrettsanlegget. Det settes derfor ikke opp investeringsbeløp i 2020 for garderobebygg, sentralidrettsanlegg. Forslått beløp på 20 MNOK flyttes derfor til 2021.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til å korrigere talloppstillinger som følge av tilpasninger til ny kommunelov med forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2019 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2020.
 10. Årlig driftsbalanse og realisme i budsjett og økonomiplan er et krav i Kommuneloven.
   
  Økonomiplanens realisme bygger på en forutsetning om at det gjennomføres konkrete tiltak som øker driftsinntekter og/eller redusere driftsutgifter. Reduksjon av ressursbruk i det omfang som økonomiplanen legger opp til, forutsetter reduksjoner i årsverk og/eller reduksjon i antall kvadratmeter kommunal bygningsmasse.
 11. Salg av Fritidssenteret avventes til det foreligger et vedtak i egen sak om videre bruk av Fritidssenteret, herunder evt. salg og alternativ løsning for dagens brukere av Fritidssenteret.
 12. Elever og ansatte ved Leksdal skole skal ikke flyttes til Stiklestad Skole før ny skole står ferdig oppført.
 13. Ny arbeidsgiverpolitikk skal resultere i økende nærvær, og kommunen bør i tråd med ny IAavtale ha en ambisjon om 10 % økning i nærværet i planperioden, fra dagens nivå på 92,7 % (2018) til et nærvær på minimum 93,5% i 2022. Rådmannen bes om å legge frem beregninger på hva en 10 % økning i nærværet vil kunne bety i sparte kostnader, inkl. følgekostnader (vikarinnleie m.m.), i økonomiplanperioden.
 14. Kommunestyret er bekymret for den økende tendensen til vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune. Rådmannen bes sørge for økt fokus på opplæring og bevisstgjøring rundt rutiner og tiltak for å redusere omfanget av vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune.
 15. Kommunestyret er bekymret for den stadig sterkere fødsels- og elevstallsnedgangen i Verdal kommune, og det presset dette gir på innholdet i tjenestene i oppvekstsektoren. Rådmannen bes fremme en sak med en ny, helhetlig vurdering av oppvekststrukturen.
 16. Barn og unge skal oppleve et likeverdig og inkluderende oppvekstmiljø, der alle blir respektert for den de er. Barn og unge skal oppleve motivasjon, mestring og glede i samspill med andre. De skal oppleve faglige utfordringer, medansvar, romslighet, toleranse og se seg selv som en del av et større fellesskap. I samarbeid med andre kommunale tjenester bygges et helhetlig oppvekstmiljø som vekker nysgjerrighet og et ønske om læring.

 

 

PS 129/19 Finansiering Vinne og Ness skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:
Pål Sverre Fikse ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at han er svoger til leder i Vinne IL som er part i saken. Fikse fratrådte og Siri-Gunn Vinne tiltrådte. Formannskapet vedtok enstemmig at Fikse er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd b). Fikse fratrådte behandlingen av saken.

Silje Heggdal Sjøvold ba om å få vurdert sin habilitet. Begrunnet dette med at daglig leder i Byggmestran AS, som er part i saken, er hennes søskenbarn og at det må vurderes om det er nær personlig tilknytning. Sjøvold fratrådte og Arve Haldorsen tiltrådte. Formannskapet vedtok enstemmig at Sjøvold er inhabil, jfr. forvaltningslovens § 6 fjerde ledd. Sjøvold fratrådte behandling av saken.

Varaordfører tiltrådte som ordfører.

Rådmann opplyste om følgende feil i saksframlegget:
Det står at Vinne IL har festerett til klubbhus frem til 2044.
Det riktige er: «Festekontrakten er inngått i 1988, for 50 år, og med en rett til forlengelse».
Denne feilen vil bli rettet opp.

I tillegg delte rådmann ut notat ad saksframlegget. Dette vil også bli knyttet til saken og følge som vedlegg ved videre behandling.

Ordfører delte ut brev fra FAU ved Ness/Vinne.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre bygging av nye Vinne og Ness skole som prosjektert, med de endringer som er beskrevet i alternativ løsning. (Nedgradert aktivitetshall og skytteranlegg).
 2. Kommunestyret bevilger en total kostnadsramme på 207 mill til nye Vinne/Ness skole.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å skrive kontrakt med entreprenør Byggmesteran AS.Rådmannen gis fullmakt til å fullføre en avtale med Vinne Il med en erstatningssum på inntil 8,25 mill kroner og fremtidige bruksrettigheter av lokaler i nye Vinne og Ness skole. Kommunen sørger for at Vinne IL har tilgang til fotballbaner og garderober i byggeperioden.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fortsette arbeidet med å få på plass erstatningslokaler for Verdal søndre skytterlag og Verdal sportskytterlag i skoleanlegget Vinne og Ness.

 

 

PS 130/19 Innkjøpsstrategi - Innherred innkjøp  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  
Kommunestyret tar forslag til felles innkjøpsstrategi for Innherred Innkjøp til orientering.
 
   
 
   

PS 131/19 Anne Grete Valbekmo - søknad om fritak fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av perioden fram til 31.12.20
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:
SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 2:
Nytt medlem: Siri-Gunn Vinne
Ny leder Håkon Lyngsmo
Nytt varamedlem Ove Bakken

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1- enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP til pkt.2:

 • Nytt medlem – enstemmig vedtatt
 • Ny leder: enstemmig
 • Nytt varamedlem – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Anne Grete Valbekmo fritas fra vervet som medlem og leder i Verdal Forliksråd for resten av valgperioden.
 2. Nytt medlem: Siri-Gunn Vinne
  Ny leder: Håkon Lyngsmo
  Nytt varamedlem: Ove Bakken

 


PS 132/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr 11.11.19  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 


  
   

PS 133/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2019

BEHANDLING:  
Ordfører orienterte om:

 1. Møte med Fylkesmannen, Meråker og Levanger om rovdyrsituasjon – spesielt ulv. Jaktlag, næringen og direktoratet deltok også. Sesongen ble gjennomgått og hva bør på plass til neste sesong.
 2. Åpning av veg og kulvert i Ydsedalen.
 3. Markering i helga - Verdalsøra kapell 50 år.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 14.05.2021 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS