Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.12.2019

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        05.12.2019
Tid:           11:00 - 12:50. Møtet startet etter eiermøte og orientering SNK
Til stede:  9 representanter


Før formannskapets ble det avholdt eiermøte med Verdal Boligselskap og orientering om spelutredningen v/Turid Hofstad, SNK.

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 134/19 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2019 Protokoll
PS 135/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72 Saksframlegg Protokoll
PS 136/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 137/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 138/19 Høring - Forslag til ny politivedtekt for Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 139/19 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 05.12.2019

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Nei Vara: Arvid Wold
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Nei Vara: Siri-Gunn Vinne
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 134/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.12.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 21. november 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 21. november 2019 godkjennes.
      
        
               
   

PS 135/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.12.2019

BEHANDLING:
Uttalelse fra eldrerådet til «fremtidig bruk av ARKEN» ble utdelt.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

 1. Fritidssentret avhendes ikke. Rådmannen finner dekning innenfor budsjettet til teknisk drift for 2020.
 2. Framtidig drift ved Fritidssenteret avklares med dagens brukere av bygget. Det forventes en god samskapingsprosess for å finne framtidig organisering og drift av Fritidssenteret.
 3. Dersom dagens brukere av Fritidssenteret skal over i annet lokale, skal dette være klart til bruk og i overenskomst med dagens brukere før avvikling av dagens lokaler i Fritidssenteret.
 4. Etter gjennomført samskapingsprosess med dagens brukere av Fritidssenteret legges det fram sak til politisk behandling som omhandler drift og finansiering av bygget.
   

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende tilleggsforslag:
«Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak, hvor det er skissert en prosess som kartlegger behovet, og muligheter for en møteplass i sentrum for frivillige lag og foreninger. Det skal vurderes om oppgaveutvalg er en hensiktsmessig arbeidsform, for å inkludere og involvere i denne prosessen.»

Det ble først votert alternativ mellom rådmannens innstilling og forslaget fra SP, der forslaget fra SP ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for rådmannens innstilling (AP).

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra AP som ble enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  

 1. Fritidssentret avhendes ikke. Rådmannen finner dekning innenfor budsjettet til teknisk drift for 2020.
 2. Framtidig drift ved Fritidssenteret avklares med dagens brukere av bygget. Det forventes en god samskapingsprosess for å finne framtidig organisering og drift av Fritidssenteret.
 3. Dersom dagens brukere av Fritidssenteret skal over i annet lokale, skal dette være klart til bruk og i overenskomst med dagens brukere før avvikling av dagens lokaler i Fritidssenteret.
 4. Etter gjennomført samskapingsprosess med dagens brukere av Fritidssenteret legges det fram sak til politisk behandling som omhandler drift og finansiering av bygget.
 5. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak, hvor det er skissert en prosess som kartlegger behovet, og muligheter for en møteplass i sentrum for frivillige lag og foreninger. Det skal vurderes om oppgaveutvalg er en hensiktsmessig arbeidsform, for å inkludere og involvere i denne prosessen.
   


   
   

PS 136/19 Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.12.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra utvalg for mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

SV v/Sven-Øyvind Bern fremmet følgende alternativt forslag.
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 15 flyktninger i 2020, og stiller seg positiv til eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.

Ved alternativ votering mellom utvalg for mennesker og livskvalitets innstilling og forslaget fra SV, ble forslaget fra SV enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING: 
Verdal kommune sier ja til IMDi sin anmodning om å bosette 15 flyktninger i 2020, og stiller seg positiv til en eventuell tilleggsanmodning i løpet av 2020.
  


  
   

PS 137/19 Marius Berg - søknad om fritak fra vervet som medlem i ungdomsrådet for perioden 1. desember 2019 - 30. juni 2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.12.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Forslag på pkt. 2 vil komme i kommunestyrets møte.
              
INNSTILLING:  

 1. Marius Berg fritas fra vervet som medlem i Verdal ungdomsråd i perioden 1. desember 2019 til 30. juni 2020.
 2. Nytt medlem i fritaksperioden:
   

 
  
 
   

PS 138/19 Høring - Forslag til ny politivedtekt for Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.12.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Forslag til ny politivedtekt for Verdal kommune legges ut på høring. Høringsfristen settes til 3. februar 2020.
  


  

PS 139/19 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 05.12.2019

BEHANDLING:  
Før formannskapets ble det avholdt eiermøte med Verdal Boligselskap og orientering om spelutredningen v/Turid Hofstad, SNK

Ordfører orienterte om:

 • Eiermøte SNK 4. desember.
 • Eiermøte NTE avviklet.
   

Rådmann og programrådgiver skole orienterte om:

 • Bussulykke Mogrenda. Hendelsen og oppfølging etter.
 • Utsendt svar til formannskapet på spørsmål Vinne/Ness
   


 
     Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 11.05.2020 10:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS