Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.12.19 - PS 135/19 Fritidssenteret, Gnr/bnr 19/72

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/4702 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 05.12.2019  135/19
Kommunestyre 09.12.2019 120/19

 

Rådmannens innstilling:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å starte salgsprosessen av Fritidssenteret.
 2. Det tas sikte på at dagens brukere av Fritidssenteret gis mulighet til å benytte lokaler i nytt Bo- og behandlingssenter når dette tas i bruk.
 3. Fritidssenteret avhendes så snart Bo- og behandlingssenteret er i normal drift.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Underskriftsliste "La Arken leve", lagt ut til formannkapet i møtet.

Generelt:
Verdal kommune har i dag ca. 87 000 m2 bygningsmasse. I tillegg vil det i løpet av de nærmeste 3 år komme til ytterligere 12 000 m2 nytt areal i form av ett nytt Helsehus og skolebygg. Økt driftskostnad for nytt areal vil ligge på anslagsvis 6 mill. årlig (500 kr/m2), dersom en ikke klarer å avhende noen av de gamle byggene kommunen eier.

Det ble i kommunestyret 23.4.18 som sak PS/18 Budsjettjustering 2018 uttrykt forventninger om at kommunen skal redusere sin bygningsmasse. «Kommunen har økt sin eiendomsmasse de siste årene. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer.»

Som sak i formannskapet PS 77/19 Bruk av eget areal i sentrum ble det gjort vurderinger av bygg og eiendommer i sentrum. Denne saken representerer den strategiske retningen det arbeides etter m.h.t. bygningsmasse i sentrum.

I den saken ble Fritidssenteret beskrevet på følgende måte:
«Det gamle fritidssenteret (Arken) er et bygg kommunen ikke lenger bruker når Arken flytta til Ørmelen. Det er behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer, det er delvis et eldre bygg. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning fra politisk hold at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse, og det gamle fritidssenteret er et bygg kommunen ikke bruker p.t. Det er heller ikke planlagt å bruke Fritidssenteret av kommunen på sikt. Det har i senere tid vært arbeidet med en midlertidig leieavtale mellom kommunen og pensjonister/lag/foreninger. Det er ikke mulig å gi fri bruk av bygningsmassen, slik ønskene er. Prosessene er ikke sluttstilt, slik at sak til folkevalgt organ vil måtte komme senere.»

En målsetting for kommunen må være å avhende like stort areal som det som bygges nytt. I forbindelse med budsjett/økonomiplanbehandlingen i år er det lagt fram forslag om avhending av følgende bygningsmasse i løpet av 2020 og 2021.

 • Salg av Fritidssenteret:                         Helårsbesparelse drift kr.200.000,-
 • Salg av Møllegata 12:                          Helårsbesparelse drift kr.320.000,-
 • Riving av Paviljongen Verdal rådhus: Helårsbesparelse drift kr.350.000,-
 • Riving/salg av Ness skole:                   Helårsbesparelse drift kr.700.000,-
 • Salg av Reinsholm Bofellesskap:        Helårsbesparelse drift kr.385.000,-
   

I budsjettdokumentet er det og skrevet at det skal framlegges egen sak om Fritidssenteret parallelt med budsjett/økonomiplan.

Fritidssenteret:
Et av byggene som er godt egnet for salg er Fritidssenteret. Etter at Arken flyttet i 2018 har kommunen ikke brukt bygget i den daglige drift. Det brukes av noen lag og foreninger på dag og kveldstid, noen møter i kommunal regi og noe utleie på helgene.

Bygget består av flere bygg:

 • Bygg A og B. Den gamle distriktslegeboligen med uthus. Bygget som privatbolig ca. 1910. Areal legebolig 360 m2 og areal uthus 60 m2.
 • Bygg C. Legebolig med uthus fikk tilbygg og ble oppgradert på 1980 og 1990-tallet. Har vært brukt av kulturtjenesten, brukt som barnehage, fritidssenter og av Arken.
  Areal 250 m2
 • Bygg D. Nytt tilbygg. Byggeår 2015. Areal 50 m2
   

Byggets tilstand:
Norconsult A/S har høsten 2019 foretatt en tilstandsvurdering (vedlagt) av Fritidssenteret. Følgende oppsummering siteres fra rapporten:

 • Bygg A og B (Distriktslegebolig inkl.uthus). Delvis alvorlige avvik, byggeår antas primo 1900. Omfattende behov renovering tak, fasader, grunnmur, drenering, samt innvendige bygningselementer og overflater. Delvis gamle/manglende tekniske installasjoner, behov for utskifting/oppgradering. Teknisk standard med hensyn på isolasjon o.a avviker vesentlig fra dagens krav. Bygg B – opprinnelig uthus antas bygd samtidig med bygg A. Konstruksjoner ikke kjent, men er av enkel standard. Bygget må evt. totalrenoveres og oppgraderes vesentlig.
   
 • Bygg C og D. (Arken) Delvis vesentlige avvik, byggeår 1993 og alt framstår med standard fra 1993. Bygg D er påbygg på 50 m2 oppsatt i 2015 Lang restlevetid i selve bygget. Ikke påvist funksjonell svikt, men kun utført enklere løpende vedlikehold. Overflater, mange bygningselementer og tekniske installasjoner er 25 år og har nådd forventet levetid. Må påberegnes større renovering og oppgradering/utskifting av tekniske installasjoner.
   

Rapporten viser at Distriktslegebolig/Uthus (Bygg A og B) må gjennom en totalrenovering/oppgradering, uansett framtidig bruk og anses kun egnet til boligformål og eller lag/foreningskontor eller tilsvarende.
Arken (Bygg C) er også moden for renovering og er skreddersydd for dagens formål som forsamlingslokale og aktivitetshus.

Norconsult A/S har høsten 2019 gjort et estimert investeringsbehov på hhv 8,1 mill.kr og 3,4 mill.kr for Distriktslegebolig/uthus og Arken. Samlet investeringsbehov er 11,5 mill.kr.
Investering tar høyde for registrert vedlikeholdsbehov (beregnet etterslep) og forventet vedlikeholdsbehov- og utskiftningsbehov i fem års perspektiv, men også byggeiers ambisjon om å nå generelt krav i TEK-17.

Kostnad er basert på markedspris for entreprisekostnader.

Årlige driftskostnader:
Årlig driftskostnad ligger på ca. kr 200.000,- i 2018. Årlige driftskostnader må forventes å stige i årene framover.

Finansutgifter:
Tidligere års investeringer i Fritidssenteret medfører at bygget har en bokført verdi i kommunens balanse på ca. 2,5 mill.kr ved utgangen av 2019. Dette utgjør en avskrivning på ca.70.000,- årlig. I tillegg påløper en rentekostnad på lån på ca. kr.60.000,-. Samlet gir dette årlige finansutgifter på ca. 130.000,- årlig.

Investeringskostnader:
Dersom kommunen blir sittende med bygget må det påberegnes en del større investeringskostnader spesielt på gammeldelen av bygget i årene framover. Det vises til vedlagte tilstandsrapport hvor anslått investeringsbehov i et 5-årspektiv anslås til 11,5 mill.kr.

Prosess med lag og foreninger:
I den senere tid har det vært samtaler med pensjonister, lag og foreninger om leie av Fritidssenteret vederlagsfritt i en 3 -årsperiode fram til det er avklart romprogram for nytt Helsebygg.

Ett interimsstyre bestående av 13 lag og foreninger har i den forbindelse kommet med et sterkt ønske om å bruke Arken i minst 10 år. Det hevdes at det er bare da det gir mening å fortsette det arbeidet interimsstyret for Arken har gjort hittil.

Alternativt tilbud for lag og foreninger ved avhending av Fritidssenteret.
I forbindelse med bygging av nytt bo- og behandlingssenter er det planlagt bygd flere arenaer til andre enn beboerne. For lag og foreninger som i dag benytter Fritidssenteret er det muligheter i Kulturrom på 160 m2. Rommet ligger like ved kafe/kantine. Hvis det er behov for kjøkken, kan kjøkkenet ved Dagaktivitetstilbudet benyttes.

Kulturrom og kantine ligger sentralt i bygget nært hovedinngang og berører i liten grad beboerposter. En fleksibel møblering skal bidra til å tilrettelegge for mange ulike aktiviteter, f.eks. underholdning, dans og større møter. Det tilrettelegges for at frivillige lag og foreninger som bidrar med aktivitet i bygget har tilgang til ett eget lager i tilknytning til kulturrommet for lagring av diverse utstyr. Kulturrommet har også nærhet til wc og en liten garderobe, og det vil styrke bruken av bygget at pensjonister, lag og foreninger benytter dette bygget.

Tomten
BoligMidt leier garasjen på eiendommen, og bruker trafikkareal framfor garasjen til av- og pålessing. Eiendomsgrensa mellom BoligMidt og kommunen er på gårdsplassen mellom byggene. Det er derfor parkering for maksimalt 17 biler rundt bygget.

BoligMidt planlegger nå leilighetsbygg i M.B. Landstads gate 1. Det er mulig å tenke fornyelse også på kommunens to dekar (2093 m2) store eiendom. Den ligger sentralt til ved Nordgata, og ved inngangen til sentrum fra vest. Det kan bli et spennende område, og det skaper muligheter for by- og stedsutvikling i sentrum av Verdalsøra.

Vurdering:
Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å redusere Verdal kommunes totale eiendomsmasse. Ett av byggene som peker seg ut i så henseende er Fritidssenteret. Kommunen har ikke brukt dette bygget i sin daglige drift siden 2018. Driftskostnad for bygget var for 2018 kr.200.000,-. Årlige finanskostnader er i tillegg beregnet til ca. kr. 130.000,- årlig. Det er nesten ikke foretatt vedlikehold på bygget i 2018 og 2019.

Tilstandsrapport utarbeidet av Norconsult A/S i november 2019 viser at på sikt vil det komme omfattende utgifter på bygget hvis kommunen fortsatt skal sitte som eier.

Ved programmering av nytt bo- og behandlingssenter er det planlagt arealer for tilsvarende aktivitet som i dag finner sted ved Fritidssenteret, som en tilleggsdimensjon til de interne behovene for drift av nytt anlegg disse arealene vil tilfredsstille. Rådmannen er av den formening at disse lokalene kan erstatte de lokalene vi dag har på Fritidssenteret.

Rådmannen foreslår at arbeidet med en salgsprosess av Fritidssenteret starter opp. Selve salget avventes til at bo- og behandlingssenteret er klart til bruk. Dette er litt senere enn det som er foreslått i budsjett/økonomiplan. Likevel kan dette synes fornuftig for å sikre et godt tilbud for lag og foreninger i den nærmeste perioden.

Avhending av arealene vil gi reduserte driftskostnader for drift av bygninger slik kommunestyret forventer, vi unngår investeringer (jf. tilstandsvurderinger) og de årlige kostnadene dette medfører - samt at arealene da kan gjøres tilgjengelig for ny utvikling.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 13:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS