Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 05.12.19 - PS 138/19 Høring - Forslag til ny politivedtekt for Verdal kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5919 - /X31

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 05.12.2019 138/19Rådmannens innstilling: 
Forslag til ny politivedtekt for Verdal kommune legges ut på høring. Høringsfristen settes til 3. februar 2020.

Vedlegg:

  1. Forslag til ny politivedtekt for Verdal kommune.
  2. Gjeldende politivedtekt vedtatt 10.02.1997.
  3. Ny normalpolitivedtekt, rundskriv 2/2018 fra politidirektoratet.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Ny normalpolitivedtekt er oversendt fra politidirektoratet i rundskriv 2/2018. Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtektene med hjemmel i politilovens § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Felles politiråd for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Verran satte ned en arbeidsgruppe i møte 06.04.2018 med representanter fra kommune og politi. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag og mandat å fremme forslag til endring av gjeldende politivedtekter i de respektive kommunene. Felles politiråd har i prosessen med dette arbeidet fått oversendt forslag til endringer og politirådet har kommet med innspill. Utkast til felles politivedtekter ble lagt fram for felles politiråd i møte 28.10.19 og politirådet besluttet å oversende forslaget til kommunene til videre behandling.

I forslag til politivedtekt § 9-3 er det tatt inn bestemmelse om kommunal håndhevelse. Normalpolitivedtekten har følgende merknad til denne bestemmelsen:
«Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt tredje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.

Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.»

Politivedtekt er en forskrift slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens § 37 kommer til anvendelse. Formannskapet vedtar at forslaget til politivedtekt sendes ut på høring. Etter høringsfristen legges saken på nytt fram til formannskapet, som innstiller til kommunestyret.

Frist for uttalelse må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg og rådmannen foreslår en høringsfrist på 8 uker. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være skriftlig, jfr. forvaltningslovens § 37 femte ledd.

Rådmannen tilrår med dette at utkast til politivedtekt legges ut på høring.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.12.2019 13:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS