Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.2020

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyesalen, Verdal rådhus
Dato:        16.01.2020
Tid:           10:20 - 12:40
Til stede:  9 representanter

 

 
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 001/20 Godkjenning av møteprotokoll 05.12.2019 Protokoll
PS 002/20 Stiklestad Nasjonal Kultursenter sin rolle som konsolidert museum og som forvalter av Olavsarven Saksframlegg Protokoll
PS 003/20 Vertskommuneavtale med Værnesregionen om responssenter Saksframlegg Protokoll
PS 004/20 Søknad om kommunal overtakelse av veg Nyvegbakken med gårds- og bruksnumrene 18/334 og 18/4 Saksframlegg Protokoll
PS 005/20 Revisjon av selskapsavtale datert 24.10.19 for Innherred Renovasjon IKS Saksframlegg Protokoll
PS 006/20 Investeringer kommunalt vegnett 2019  Saksframlegg Protokoll
PS 007/20 Ny Holmen bru - Sluttrapport  Saksframlegg Protokoll
PS 008/20 Lille New York - skjenkekontroll 19. oktober 2019 - prikktildeling  Saksframlegg Protokoll
PS 009/20 Innherred brann og redning - oppnevning av styremedlem  Saksframlegg Protokoll
PS 010/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.01.2020 Saksframlegg Protokoll
PS 011/20 Oversendelsesforslag til formannskapet: Debattklima  Saksframlegg Protokoll
PS 012/20 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.01.2020

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Pål Sverre Fikse SP Ordfører Ja  
Anne Grete L. Valbekmo SP Varaordfører Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Sunniva Evensen Aksnes SP Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja
Ole Gunnar Hallager AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Nei Vara: Arild Kvernmo Pedersen 
Sven-Øyvind Bern SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 001/20 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 5.12.19 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 5.12.19 godkjennes.      
        
               
   

PS 002/20 Stiklestad Nasjonal Kultursenter sin rolle som konsolidert museum og som forvalter av Olavsarven  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«

 1. Verdal kommune konstaterer med tilfredshet at Stortinget har gitt Stiklestad Nasjonale Kultursenter en sentral rolle i Nasjonaljubileet i 2030. Dette innebærer en vesentlig utvikling for Stiklestad framover. Dette med bakgrunn i de fundamentale, langsiktige virkningene Slaget på Stiklestad fikk for den videre norske samfunnsutvikling i bred forstand. Verdal kommune deler denne ambisjonen og legger til grunn at dette er det overordnede perspektivet for det videre arbeidet for alle parter og interessenter.
 2. Verdal kommune er enig i fylkesutvalgets oppfatning om at SNK skal utvikles videre som konsolidert museum.
 3. Verdal kommune går sammen med Trøndelag fylkeskommune og de andre vertskommunene for museet, om å utrede og anbefale hvordan SNK best kan settes i stand til å løse sitt oppdrag som konsolidert museum.
 4. Verdal kommune er tilfreds med måten to eiere har løst eierskap og utfordringer dette innebærer gjennom mange år, men må akseptere at den andre eier vil utrede eierskap og vil selv bidra aktivt i slik utredning. Det presiseres at Verdal kommunes utgangspunkt i dette arbeidet er at det todelte, konsentrerte eierskapet har tjent selskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter som helhet, selskapets eiere og også de samarbeidende museene godt.
 5. Verdal kommune er eier og SNK er produsent av Spelet om Heilag Olav (jfr avtale 26.5.1994). Verdal kommune tar initiativ til en egen utredning om videre utvikling og organisering av Spelet. Verdal kommunes oppfatning er at Spelet om Heilag Olav er, og hele tiden har vært, det kunstneriske hovedproduktet i Stiklestad Nasjonale Kultursenters formidling av Olavsarven i bred forstand. Det er formidling av Olavsarven som er Kultursenterets nasjonale oppdrag. Det vil være Verdal kommunes utgangspunkt at Spelet fortsatt produseres, utvikles og framføres årlig. Verdal kommune vil i tillegg i et lengre perspektiv se positivt på om en ny teaterforestilling/spel kan utvikles som tillegg til, eller som et alternativ, til dagens verdifulle og tradisjonsrike Spel.
 6. Frivilligheten på Stiklestad er en helt nødvendig forutsetning for gjennomføringen av et bredt spekter av ulike aktiviteter og arrangementer innenfor og i tilknytning til Stiklestad Nasjonale Kultursenter – både i kraft av sin kompetanse, sitt engasjement og som bindemiddel inn mot omland og lokalsamfunn. Ikke minst av denne årsak er frivilligheten helt avgjørende for framføringen av Spelet. Spelet danner i sin tur en viktig forutsetning og inspirasjon for frivilligheten. Samspillet profesjonell og amatør har vært skoledannende, og vil være en vesentlig kraft å bygge videre på.
   
  De frivillige representerer på bakgrunn av dette en energi og en verdi som er viktig på Stiklestad, i Verdal og i hele regionen - noe som blant annet gav dem Frivillighet Norges nasjonale frivillighetspris i 2013. Dette må videreforedles fram mot Nasjonaljubileet 2030. Frivillig innsats kan imidlertid ikke tas for gitt. Verdal kommune forutsetter derfor at frivilligheten ivaretas og utvikles i videre satsing på Stiklestad, og at frivilligheten - fortrinnsvis via Spelnemnda - inkluderes og involveres på en god måte i utredningsprosessene.

Votering:
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP, ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
               
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommune konstaterer med tilfredshet at Stortinget har gitt Stiklestad Nasjonale Kultursenter en sentral rolle i Nasjonaljubileet i 2030. Dette innebærer en vesentlig utvikling for Stiklestad framover. Dette med bakgrunn i de fundamentale, langsiktige virkningene Slaget på Stiklestad fikk for den videre norske samfunnsutvikling i bred forstand. Verdal kommune deler denne ambisjonen og legger til grunn at dette er det overordnede perspektivet for det videre arbeidet for alle parter og interessenter.
 2. Verdal kommune er enig i fylkesutvalgets oppfatning om at SNK skal utvikles videre som konsolidert museum.
 3. Verdal kommune går sammen med Trøndelag fylkeskommune og de andre vertskommunene for museet, om å utrede og anbefale hvordan SNK best kan settes i stand til å løse sitt oppdrag som konsolidert museum.
 4. Verdal kommune er tilfreds med måten to eiere har løst eierskap og utfordringer dette innebærer gjennom mange år, men må akseptere at den andre eier vil utrede eierskap og vil selv bidra aktivt i slik utredning. Det presiseres at Verdal kommunes utgangspunkt i dette arbeidet er at det todelte, konsentrerte eierskapet har tjent selskapet Stiklestad Nasjonale Kultursenter som helhet, selskapets eiere og også de samarbeidende museene godt.
 5. Verdal kommune er eier og SNK er produsent av Spelet om Heilag Olav (jfr avtale 26.5.1994). Verdal kommune tar initiativ til en egen utredning om videre utvikling og organisering av Spelet. Verdal kommunes oppfatning er at Spelet om Heilag Olav er, og hele tiden har vært, det kunstneriske hovedproduktet i Stiklestad Nasjonale Kultursenters formidling av Olavsarven i bred forstand. Det er formidling av Olavsarven som er Kultursenterets nasjonale oppdrag. Det vil være Verdal kommunes utgangspunkt at Spelet fortsatt produseres, utvikles og framføres årlig. Verdal kommune vil i tillegg i et lengre perspektiv se positivt på om en ny teaterforestilling/spel kan utvikles som tillegg til, eller som et alternativ, til dagens verdifulle og tradisjonsrike Spel.
 6. Frivilligheten på Stiklestad er en helt nødvendig forutsetning for gjennomføringen av et bredt spekter av ulike aktiviteter og arrangementer innenfor og i tilknytning til Stiklestad Nasjonale Kultursenter – både i kraft av sin kompetanse, sitt engasjement og som bindemiddel inn mot omland og lokalsamfunn. Ikke minst av denne årsak er frivilligheten helt avgjørende for framføringen av Spelet. Spelet danner i sin tur en viktig forutsetning og inspirasjon for frivilligheten. Samspillet profesjonell og amatør har vært skoledannende, og vil være en vesentlig kraft å bygge videre på.
   
  De frivillige representerer på bakgrunn av dette en energi og en verdi som er viktig på Stiklestad, i Verdal og i hele regionen - noe som blant annet gav dem Frivillighet Norges nasjonale frivillighetspris i 2013. Dette må videreforedles fram mot Nasjonaljubileet 2030. Frivillig innsats kan imidlertid ikke tas for gitt. Verdal kommune forutsetter derfor at frivilligheten ivaretas og utvikles i videre satsing på Stiklestad, og at frivilligheten - fortrinnsvis via Spelnemnda - inkluderes og involveres på en god måte i utredningsprosessene.

 
    
   

PS 003/20 Vertskommuneavtale med Værnesregionen om responssenter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
               
INNSTILLING: 
Verdal kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune.  


  
   

PS 004/20 Søknad om kommunal overtakelse av veg Nyvegbakken med gårds- og bruksnumrene 18/334 og 18/4
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Innstilling fra utvalg plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:   
Søknad om overtakelse av privat veg i Nyvegsbakken med gnr/bnr 18/334 og 18/4 avslås. 
  
 
   

PS 005/20 Revisjon av selskapsavtale datert 24.10.19 for Innherred Renovasjon IKS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Vedlagte forslag til selskapsavtale datert 24.10.19 for Innherred Renovasjon IKS godkjennes.  

 

PS 006/20 Investeringer kommunalt vegnett 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Innstilling fra utvalg for plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.  

 

PS 007/20 Ny Holmen bru - Sluttrapport  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Innstilling fra utvalg for plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.  

 

PS 008/20 Lille New York - skjenkekontroll 19. oktober 2019 - prikktildeling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Lille New York tildeles 8 prikker for overtredelser av forskrift til alkohollovens § 4-1, § 4-2 og alkohollovens § 4-4.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

 

PS 009/20 Innherred brann og redning - oppnevning av styremedlem  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Verdal kommunestyre velger Torbjørn Haddal som ekstern styrerepresentant i Innherred brann og redning for perioden 2020-2021.

 

PS 010/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.01.2020  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Det avgis ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  

 

PS 011/20 Oversendelsesforslag til formannskapet: Debattklima  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:
AP og SP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til vedtak:
«Lokalpolitikere er engasjert i å utvikle gen kommune og eget lokalsamfunn. De aller fleste driver med politikk på fritiden, i tillegg til jobb og familie. Lokalpolitikere engasjerer seg fordi man vil det beste for kommunens innbyggere, uavhengig av hvilket parti man representerer.
Det må anerkjennes og verdsettes.
Det er viktig at lokalpolitikken er en trygg, god og konstruktiv arena å være på. En arena hvor det er trygt og godt å være. En arena hvor vi har respekt for hverandre, ser verdien av at vi er i ulike, både i hvordan vi snakker, hvilke ord vi velger og hvordan vi uttrykker oss.

 1. Kommunestyret utarbeider felles målsettinger for hvordan vi som kollegiet skal jobbe sammen. Arbeidet med dette prioriteres under folkevalgtopplæringen 06.-07. februar 2020.
  Rådmannen bes vurdere om ekstern prosessveileder fra KS eller andre kan bistå kommunestyret i dette arbeidet.
 2. Ordfører innkaller alle gruppeledere hvert kvartal hvor det politiske arbeidsmiljøet evalueres og gjennomgås. Frist for første evaluering settes til 31. mars 2020.
 3. Ordfører tar ansvar for å danne en arena hvor partene møtes for dialog når en situasjon hvor en eller flere kommunestyremedlemmer opplever overtramp oppstår.
 4. Kommunestyret gjør en årlig evaluering av arbeidsmiljø januar hvert år, og reviderer målsettinger for neste år.»

Ved votering ble forslaget fra AP og SP enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Lokalpolitikere er engasjert i å utvikle gen kommune og eget lokalsamfunn. De aller fleste driver med politikk på fritiden, i tillegg til jobb og familie. Lokalpolitikere engasjerer seg fordi man vil det beste for kommunens innbyggere, uavhengig av hvilket parti man representerer.
Det må anerkjennes og verdsettes.
Det er viktig at lokalpolitikken er en trygg, god og konstruktiv arena å være på. En arena hvor det er trygt og godt å være. En arena hvor vi har respekt for hverandre, ser verdien av at vi er i ulike, både i hvordan vi snakker, hvilke ord vi velger og hvordan vi uttrykker oss.

 1. Kommunestyret utarbeider felles målsettinger for hvordan vi som kollegiet skal jobbe sammen. Arbeidet med dette prioriteres under folkevalgtopplæringen 06.-07. februar 2020.
  Rådmannen bes vurdere om ekstern prosessveileder fra KS eller andre kan bistå kommunestyret i dette arbeidet.
 2. Ordfører innkaller alle gruppeledere hvert kvartal hvor det politiske arbeidsmiljøet evalueres og gjennomgås. Frist for første evaluering settes til 31. mars 2020.
 3. Ordfører tar ansvar for å danne en arena hvor partene møtes for dialog når en situasjon hvor en eller flere kommunestyremedlemmer opplever overtramp oppstår.
 4. Kommunestyret gjør en årlig evaluering av arbeidsmiljø januar hvert år, og reviderer målsettinger for neste år.

 

 

PS 012/20 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.01.2020

BEHANDLING:  
Ordfører orienterte om:

 • Henvendelse fra Trøndelag politidistrikt – grenseinndeling namsmannsdistrikt – forslag på ett distrikt. Ordfører har gitt tilbakemelding om at vi ønsker å avgi høringsuttalelse på forslaget.
 • Rovdyrsituasjonen – Verdal kommune er med på felles brev til direktoratet sammen med Levanger og Meråker.

Rådmann orienterte om:

 • Den Norske kirke og Stiklestad prestegård. Brev fra Nidaros Bispedømmeråd om fremtidig forvaltning og bruk legges ved referatet.
 • Styremøte i felles innkjøpssamarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa, tema bla. leverandørseminar Honningkrukka.
 • Rådmannsgruppe i ovennevnte kommuner diskuterte samtidig å utrede flere muligheter for samarbeid.
 • Skoletomt samlokalisering Stiklestad og Leksdal skoler – samtaler med grunneiere.
 • Regnskap 2019 – foreløpig tall.

Ole Gunnar Hallager (AP):
Evaluering av budsjett- og økonomiplanarbeidet inkludert oppfølging av budsjettvedtak. Ønsker dette på neste formannskapsmøte.
Rådmannen svarte – settes opp i februar.

Karl Bernhard Hoel (SP):
Status ny småbåthavn.
Rådmann svarte – Ikke vært systematisk arbeid på dette etter departementets vedtak.

Einar Olav Larsen (SP):
Barn og unges representant i plan- og byggesaker.
Rådmannen svarte: Har utpekt ansatt og denne er aktiv og uttaler seg i saker der representanten skal det. 


 
     Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.03.2021 15:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS