Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20- PS 3/20 Vertskommuneavtale med Værnesregionen om responssenter

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal / Milda Alice Staldvik Svestad

Arkivref : 2019/3970 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.01.2020 003/20
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune.
 
Vedlegg: 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Rapport IS-2552. 11/2016. Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier.
 
Saksopplysninger:
Bakgrunn
Samfunnsutviklingen innebærer demografiske utfordringer og konkurranse om kvalifisert helsepersonell i tiden fremover, uten at de økonomiske rammene øker tilsvarende. For å ha bærekraftige helse- og omsorgstjenester vil det i fremtiden kreves økt bruk av velferdsteknologi.

Velferdsteknologi kan tildeles som del av/erstatning for et samlet tjenestetilbud, med tilpasning til den enkeltes behov. For at velferdsteknologi skal være en sterk og sikker tjeneste er behovet for kunnskap, produkt, teknologi og organisering viktige faktorer. Organisering handler blant annet om hvordan man skal håndtere kommunikasjon, varsling, alarmhåndtering og infrastruktur.

Trygghetsalarmer og responssenter
Trygghetsalarm er en helse- og omsorgstjeneste som tildeles etter enkeltvedtak i vår kommune. Trygghetsalarm er en alarmanordning som installeres i tjenestemottakers hjem og som er koblet til kommunens trygghetsalarmsystem. Ved behov for hjelp trykker tjenestemottaker på en alarmknapp. Alarmen går via kommunens trygghetsalarmsystem til hjemmetjenesten i aktuelt distrikt. Hjemmetjenesten oppretter kontakt, avklarer situasjonen og tar et hjemmebesøk om det trengs.

I Verdal kommune er det i dag ca 200 trygghetsalarmer i drift og det blir utløst ca 1070 alarmer i snitt pr. mnd. Og i Levanger kommune er det i dag ca 320 trygghetsalarmer i drift og det blir utløst ca 3500 alarmer i snitt pr. mnd.

For hver utløst alarm sendes varsel til 3-4 telefoner som betjenes av hjemmetjenesten i det aktuelle distriktet. Det vil si at 3-4 ansatte blir et øyeblikk avbrutt i de oppgavene de holder på med. Den ansatte som velger å følge opp alarmvarslet bekrefter dette i en egen APP. Det blir da automatisk opprettet en samtale mellom aktuell alarmtelefon og trygghetsalarm(-boks). Helsepersonellet avklarer situasjonen med bruker som har utløst alarm og vurderer hvilken handling som er aktuell. Oppnås det ikke kontakt med brukeren vil helsepersonell rykke ut for å avklare situasjonen. Det kan i noen tilfeller medføre lang reisetid på grunn av store avstander.

Når situasjonen er avklart kvitteres det i APP'en og oppdraget avsluttes. Journalpliktig informasjon bli registrert i fagsystemet av helsepersonellet når han/hun kommer inn på basen.

Figur
Verdal og Levanger fikk i 2015 en ny plattform for digitale trygghetsalarmer. Denne plattformen var til tider ustabil og førte til at systemet var nede uten at det gikk varsel om dette. Nødløsning ble etablert våren 2019, til annen midlertidig trygghetsalarmplattform. Denne driftes av Doro AS. Denne plattformen har gitt stabil drift, men gitt oss andre utfordringer knyttet til håndtering av alarmer i tjenesten. Ca 40% av dagens utløste trygghetsalarmer avklares på telefon. Det vil si at vi rykker ut på ca 60% av oppdragene. Styrker og svakheter med dagens løsning:
Tabell

Responssenter

Beskrivelse
Værnes respons vil være betjent 24/7/365. De vil vurdere og evt. videreformidle innkommende varsler og alarmer. Det loves en svartid innen 60 sekunder.

Det er stadig flere typer velferdsteknologialarmer tilgjengelig fra ulike leverandører. Eksempler på dette kan være digitale trygghetsalarmer, sensorer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte, medisinsk avstandsoppfølging, videotilsyn og videosamtaler med brukere etc. Et responssenter vil kunne avklare mellom 70 – 90% av alarmene/varslingene. Det betyr at mye av dagens støy vil bli «filtrert» bort, men at brukeren uansett vil føle seg ivaretatt da responssenteret har helsefaglig bemanning som har tilgang til pasientjournal. Alarmer som videreformidles fra responssenteret er behandlet. Oppdraget til kommunen vil da være mere spesifisert og formidles til helsepersonell med riktig kompetanse.

Det er krevende å holde oversikt over alle alarmer, samt å respondere hensiktsmessig. Med responssenter kan/vil det være bedre forutsetninger for varsling direkte til pårørende og/eller nødetater.

For å håndtere dette mer effektivt, og samtidig øke kvaliteten på responsen, anbefaler Helsedirektoratet å opprette et samlokalisert og digitalt responssenter for drift av alarmmottaket.

Figur

Vurdering:
Værnesregionen gjennomførte i 2018 en innovativ anskaffelse av responssenter i samarbeid med Kongsbergregionen og Tromsø kommune. Løsningen har en funksjonalitet som sikrer at de kan betjene hverandre ved f.eks. driftsproblemer slik at risiko og sårbarhet reduseres.

Værnes respons ble i første omgang etablert for medlemskommunene i Værnesregionen og er nå klar for å kunne utvide samarbeidet med flere kommuner for å få utnyttet stordriftsfordeler og for å redusere kostnadene til den enkelte kommune. Hver kommune vil stå som likeverdig part i samarbeidet. Ved tilknytting til responssenteret vil det bli gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser jf Personvernforordningen (GDPR).

Det er også vurdert andre responssenterløsninger, bl.a. fra Kristiansund kommune. Ut fra en helhetsvurdering fremstår Værnes respons som den mest egnede løsningen for kommunen.
I denne prosessen har Verdal og Levanger hatt tett samarbeid, og rådmannen vurderer at det er tilnærmet en forutsetning at begge kommunene inngår vertskommuneavtale med Værnes Respons.

Kommunene Verdal og Levanger deltok vinteren 2018/2019 i en felles anskaffelse med Værnesregionen på brukernært utstyr og pasientvarslingsanlegg. Denne avtalen åpner opp for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger utover dagens avtale. Nye produkter, ny organisering og annen tilrettelegging gir innbyggerne muligheten for å bo lengre i egen bolig. I denne sammenheng er det viktig og nødvendig at kommunen er i stand til å utnytte innovasjonene til å legge til rette for en effektiv håndtering av data, og det vil være hensiktsmessig å få all helserelatert teknologi betjent under samme responssenter.
Rådmannen vurderer at responssenter er et viktig og nødvendig virkemiddel i strategien for at innbyggere skal ha muligheten til å bo i egen bolig når sykdom oppstår, slik at de opplever trygghet og mestring. En fremtidig løsning må ha muligheter for å kunne koble til fremtidig teknologi, og det må kunne settes opp fleksible og individuelle varslinger.

Med responssenterløsning vil brukerne få raskere få avklart hvilken bistand de har behov for, samtidig som bruken av ansattes kompetanse og arbeidstid bli mer målrettet. Med tanke på framtidens utfordringer med rekruttering av helsepersonell, og økningen i antall eldre, vurderer rådmannen at tilknytning til Værnes respons er et viktig steg for å legge til rette for en trygg og effektiv tjeneste til innbyggerne i kommunen. Tilknytning til Værnes respons er økonomisk gunstig for Verdal.

Det er flere kommuner i tillegg til Levanger og Verdal som skal eller vurderer å inngå vertskommuneavtale med Værnesregionen blant annet Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Vikna m.fl.

Økonomiske forhold ved inngåelse av vertskommuneavtale om responssenter.
Dagens avtale med Doro AS utgjør en årlig kostnad på kr 2.634.685,-.

Tilbudet fra Værnesregionen er todelt hvor man betaler en engangssum på kr 250.000 for å dekke etableringskostnader.

Ved 90% filtrering i responssenteret vil det utgjøre en årlig driftsutgift på kr 1.715.416,-. Driftsutgiftene inkluderer blant annet bemanning, husleie, årlig drift/ vedlikehold av plattform og utstyr i responssenteret.

I overgangen til Værnes respons er det mulig å bruke dagens digitale trygghetsalarmer 2G, men for å kunne benytte seg den beste teknologien vil å anskaffe nye trygghetsalarmer av typen 4G og WiFi være å foretrekke da det gir flere muligheter til å tilkoble flere velferdsteknologiske løsninger.

I fornyelsen av mobilnettet for å møte fremtidens behov av robuste og pålitelige tjenester, stenger teleleverandørene 3G nettet i løpet av 2020. 2G (GSM) nettet fases ut innen 2025. For å oppnå bedre dekning, hastighet og kapasitet er det anbefalt å starte med å flytte alarmkommunikasjonen over på annen teknologi enn den som kun støtter 2G og 3G.

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.10.2021 12:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS