Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 4/20 Søknad om kommunal overtakelse av veg Nyvegbakken med gårds- og bruksnumrene 18/334 og 18/4

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2019/4736 - /Q19

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for Plan og samfunn 14.01.2020 4/20
Formannskap 16.01.2020 004/20

 

Rådmannens innstilling:

  1. Søknad om overtakelse av privat veg i Nyvegsbakken med gnr/bnr 18/334 og 18/4 avslås.
  2. Praksisen med brøyting av privat veg i Nyvegsbakken opprettholdes som i dag.
     

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter:
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I brev av 15.11.19 søker eiendommer i Nyvegbakken tilknyttet gårds/bnr 18/334 og 18/4 om kommunal overtakelse av en privat vegstrekning på ca. 60 m. Det vises til vedlagte kartskisse.

Nyvegbakken er gang/sykkelvegen som går fra Fridheimsgata og opp til Bakkegata ved Verdalsøra Barne- og Ungdomsskole. Denne vegen er kommunal og driftes/vedlikeholdes av Verdal kommune.

Den vegen som søkes omklassifisert til kommunal veg ligger på vestsiden av gang/sykkelvegen. I dag tilhører det formelle eierskapet på dette vegstykket Ole Borgen i Husan, men han har ingen praktisk eller formell nytte av vegen. Ole Borgen har til beboerne langs den private vegen samtykket til at Verdal kommune overtar vegen vederlagsfritt unntatt utgiftene til tinglysning.

Verdal kommune har i de senere år brøytet deler av denne vegen, men ikke foretatt annet vedlikehold. Brøyting er foretatt av praktiske årsaker for å unngå rygging når det brøytes.

 Vurdering:
Verdal kommune har i dag ca. 170 km kommunal veg. Bevilgningene til drift og vedlikehold av kommunale veger er meget stramme. Dette tilsier at Verdal kommune på sikt sannsynligvis burde redusere lengden av kommunalt vegnett. I tillegg kreves det betydelig oppgraderinger på dagens veg før det ville kunne være aktuelt å overta vegparsellen. Ut fra dette foreslår rådmannen at søknaden om overtakelse av privat veg i Nyvegbakken avslås.

Praksisen med brøyting om vinteren foreslås opprettholdt på grunn av praktiske årsaker.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2020 12:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS