Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.01.20 - PS 8/20 Lille New York - skjenkekontroll 19. oktober 2019 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2019/3151 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.01.2020 008/20

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Lille New York tildeles 8 prikker for overtredelser av forskrift til alkohollovens § 4-1, 4-2 og alkohollovens § 4-4.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans..
 
Vedlegg: 

 1. Kontrollrapport 19. oktober 2019
 2. Brev til Lille New York 3. desember 2019
 3. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Nokas har i rapport datert 19. oktober 2019 rapportert følgende avvik ved skjenkekontroll ved Lille New York:
Kontrollørene ankom restauranten kl. 23.55 og dro derfra kl. 02.25. Det rapporteres om fin atmosfære i lokalet.
Kl 00.50 observerte de en mann som satt på det midterste bordet rett fram etter baren. Mannen var ca 25-30 år og ca 180 cm høy. Kledd i genser med teksten Volvo og svart caps. Vedkommende hadde flakkende blikk og snøvlet da han snakket med andre gjester som satte ved samme bord som han. Det satt 4-5 personer ved bordet. Mannen faller over ende ved bordet og han ypper til bråk med de andre gjestene etter at han reiser seg. Kontrollørene kunne ikke se at vaktene reagerer på dette. Kl. 01.38 går mannen til baren og kjøper en drink som han tar med seg tilbake til bordet og denne drikker han opp. Vaktene observerer mannen etter hvert og tar tak i situasjonen. Mannen forlater da restauranten.
Kl. 01.14 går det en mann forbi kontrollørene. Mannen er ca 25 år, ikledd grå hettegenser og dongeribukse. Mannen har ustødig gange og flakkende blikk. Han går til baren og får kjøpt en øl (brun flytende veske). Kontrollørene observerte at han gikk rundt i lokalet og drakk av ølglasset til han dro hjem ca 01.50.
Kontrolløren fikk kjøpe 2 Cider med kontanter kl. 02.03.

De rapporterte forhold er brudd på forskrift til alkohollovens § 4-1, 4-2 og alkoholloven § 4-4 der det bl.a. står:
Forskriften:
«4-1.Personer som er åpenbart påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til skjenkestedet.
Dersom en person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.

§ 4-2.Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.
Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.»

Alkoholloven:
Ǥ 4-4.Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.

Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.»

I Verdal har vi følgende bestemmelser for skjenketid:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 og gruppe 2: fra kl 08.00 til kl. 02.00.
Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Bevillingshaver Lille New York AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om prikktildeling og inndragning av bevilling og gitt mulighet til å uttale seg innen 2. januar 2020.

Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra bevillingshaver.

Klageadgang:
Jfr. forskrift til alkohollovens § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov om som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Lille New York tildelt 8 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 19. oktober 2019.

Lille New York AS, org.nr. 922 539 685 vil få, hvis formannskapet vedtar 8 prikker for brudd på alkoholloven og forskrift til alkoholloven, til sammen 12 prikker. Dette vil gi en inndragning på 7 dager.

Sak om inndragning vil bli lagt fram for formannskapet etter at klagefrist og eventuelt klagebehandling på denne tildelingen av prikker er ferdig. Skjenkestedet er i henhold til forvaltningslovens § 16 varslet om dette.

I henhold til forskrift til alkohollovens § 4-1 må personer som er åpenbart påvirket av rusmidler ikke gis adgang til skjenkestedet. Dersom er person som er åpenbart påvirket av rusmidler befinner seg på skjenkestedet, har bevillingshaver plikt til å sørge for at vedkommende forlater stedet. Bevillingshaver har plikt til å sørge for at personer som trenger det, får nødvendig bistand.

I forskrift til alkohollovens § 4-2 står det at det ikke må skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket.

I rundskriv IS-5/2008 er det forsøkt å gi en definisjon av hva begrepet «åpenbart påvirket av rusmidler» innbefatter:
«Hvilket, eller hvilke, rusmidler en person er påvirket av, er ikke avgjørende for vurderingen av om det vil være forsvarlig å selge eller skjenke alkohol til vedkommende. Hvorvidt en person er, eller må antas å bli, åpenbart påvirket, vil ikke bare avhenge av om vedkommende er synlig ruset, men også graden av påvirkning. For å være «åpenbart påvirket av rusmidler» kreves det at rusmiddelpåvirkningen er kvalifisert.»

Helsedirektoratet har utarbeidet en «beruselsestrapp» for å synliggjøre hva som kjennetegner en person som er åpenbart påvirket av rusmidler. Som symptomer på at en person er åpenbart påvirket er følgende momenter oppstilt:

 • Uoppmerksom
 • Vanskeligheter med å feste blikket
 • Snakker utydelig
 • Problemer med å gå rett
 • Slepphendt
 • Ofte høyrøstet
 • Kan virke forstyrrende på andre gjester.
   

Listen er ikke uttømmende, og det er ikke slik at en person som har ett av disse karakteristika nødvendigvis er åpenbart påvirket av rusmidler. Ved vurderingen av om en person er åpenbart påvirket av rusmidler, må det foretas en konkret helhetsvurdering.

Den ene gjesten som er beskrevet i rapporten fra Nokas hadde flakkende blikk, snøvlet og falt over ende, i tillegg til at han yppet til bråk (og med det forstyrrende på andre gjester). Den andre gjesten hadde ustø gange og flakkende blikk (vanskelig å feste blikket). I det ene tilfellet er dette tre av momentene som direktoratet mener kan beskrive en åpenbart påvirket person og i det andre tilfellet to av de momentene som direktoratet beskriver. Begge gjestene fikk servert drikke, den ene øl og den andre en drink.

I kontrollrapporten av 19. oktober 2019 rapporteres det om to likeartede brudd.

Helsedirektoratet uttaler følgende i sin kommentar til alkoholforskriften:
«Ved funn av flere overtredelser av samme bestemmelse (likeartede brudd) på samme kontroll, skal antall prikker ikke ganges med antall overtredelser. Imidlertid vil flere likeartede brudd være et typisk eksempel på hendelser som kan anses som «svært skjerpende, slik at salgs- eller skjenkestedet ilegges flere prikker.»

Rådmannen kan ikke se at det i dette tilfellet er snakk om skjerpende omstendigheter.

Det ble videre rapportert brudd på alkohollovens § 4-4 da det ble utført salg av alkoholholdig drikke etter skjenketidens slutt.

Rådmann legger til grunn at kontrollørene observerte gjester som var åpenbart påvirket og som drakk fra et ølglass med brun veske i og fikk kjøpt drink og salg etter skjenketidens slutt og tilrår med dette at formannskapet tildeler Lille New York AS 4 prikker for brudd på forskrift til alkohollovens § 4-1 og 4-2 og 4 prikker for brudd på alkohollovens § 4-4.

Tildelingen gjelder fra 19. oktober 2019.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2020 12:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS